Method: files.get

Lấy siêu dữ liệu hoặc nội dung của tệp theo mã nhận dạng.

Nếu bạn cung cấp tham số URL alt=media, thì phản hồi sẽ bao gồm nội dung tệp trong nội dung phản hồi. Bạn chỉ có thể tải nội dung xuống bằng alt=media nếu tệp được lưu trữ trong Drive. Để tải Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày xuống, hãy sử dụng files.export. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tải xuống và xuất tệp.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
fileId

string

Mã nhận dạng của tệp.

Tham số truy vấn

Thông số
acknowledgeAbuse

boolean

Người dùng có thừa nhận rủi ro về việc tải phần mềm độc hại đã biết hoặc các tệp vi phạm khác xuống hay không. Phương thức này chỉ áp dụng khi alt=media.

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Bộ nhớ của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chuyển sang dùng supportsAllDrives.

includePermissionsForView

string

Chỉ định các quyền bổ sung của chế độ xem cần đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ "Phát hành".

includeLabels

string

Danh sách mã nhận dạng nhãn được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào phần labelInfo của câu trả lời.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của File.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.