Method: files.get

Lấy siêu dữ liệu hoặc nội dung của tệp theo mã nhận dạng.

Nếu bạn cung cấp tham số URL alt=media thì phản hồi sẽ đưa nội dung tệp vào nội dung phản hồi. Bạn chỉ có thể tải nội dung bằng alt=media xuống nếu tệp được lưu trữ trong Drive. Để tải Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày xuống, hãy sử dụng files.export. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tải tệp xuống và xuất tệp.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp.

Tham số truy vấn

Các tham số
acknowledgeAbuse

boolean

Người dùng có nhận thấy rủi ro về việc tải phần mềm độc hại đã biết hoặc các tệp vi phạm khác xuống hay không. Điều này chỉ áp dụng khi alt=media.

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng supportsAllDrives.

includePermissionsForView

string

Chỉ định quyền của khung hiển thị bổ sung để đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ giá trị "đã xuất bản".

includeLabels

string

Danh sách mã nhãn được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào phần labelInfo của phản hồi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của File.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.