Method: files.listLabels

Liệt kê các nhãn trên một tệp.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/listLabels

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
fileId

string

Mã nhận dạng của tệp.

Tham số truy vấn

Thông số
maxResults

integer

Số lượng nhãn tối đa cần trả về trên mỗi trang. Khi không được đặt, giá trị mặc định là 100.

pageToken

string

Mã thông báo để tiếp tục yêu cầu danh sách trước đó trên trang tiếp theo. Bạn phải đặt thuộc tính này thành giá trị của "nextPageToken" trong phản hồi trước đó.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Danh sách các nhãn được áp dụng cho một tệp.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "labels": [
  {
   object (Label)
  }
 ],
 "nextPageToken": string,
 "kind": string
}
Trường
labels[]

object (Label)

Danh sách nhãn.

nextPageToken

string

Mã thông báo trang cho trang nhãn tiếp theo. Trường này sẽ không xuất hiện nếu đã đến cuối danh sách. Nếu mã thông báo bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, thì bạn nên loại bỏ mã đó và bắt đầu lại quá trình phân trang từ trang kết quả đầu tiên. Mã thông báo của trang thường có hiệu lực trong vài giờ. Tuy nhiên, nếu bạn thêm hoặc xoá các mục mới, kết quả bạn mong đợi có thể sẽ khác.

kind

string

Tệp này luôn là drive#labelList

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.