Label

Hình minh hoạ các trường nhãn và nhãn.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "revisionId": string,
 "kind": string,
 "fields": {
  string: {
   object (Field)
  },
  ...
 }
}
Các trường
id

string

Mã nhận dạng của nhãn.

revisionId

string

Mã bản sửa đổi của nhãn.

kind

string

Đây luôn là Drive#label

fields

map (key: string, value: object (Field))

Bản đồ các trường trên nhãn, được khoá theo mã của trường.

Một đối tượng chứa danh sách các cặp "key": value. Ví dụ: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

Trường

Giá trị biểu thị của trường là một cặp khoá-giá trị đã nhập.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "id": string,
 "valueType": string,
 "dateString": [
  string
 ],
 "integer": [
  string
 ],
 "selection": [
  string
 ],
 "text": [
  string
 ],
 "user": [
  {
   object (User)
  }
 ]
}
Các trường
kind

string

Đây luôn là drive#labelField.

id

string

Giá trị nhận dạng của trường nhãn này.

valueType

string

Loại trường. Mặc dù trong tương lai có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ các giá trị mới, nhưng hiện tại chúng tôi chấp nhận những giá trị sau:

 • dateString
 • integer
 • selection
 • text
 • user
dateString[]

string

Chỉ hiển thị nếu valueTypedateString. Ngày định dạng RFC 3339: YYYY-MM-DD.

integer[]

string (int64 format)

Chỉ hiển thị nếu valueTypeinteger.

selection[]

string

Chỉ hiển thị nếu valueTypeselection

text[]

string

Chỉ hiển thị nếu valueTypetext.

user[]

object (User)

Chỉ hiển thị nếu valueTypeuser.