Feedback

Phản hồi cho người trả lời về câu trả lời của họ cho một câu hỏi.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "text": string,
 "material": [
  {
   object (ExtraMaterial)
  }
 ]
}
Các trường
text

string

Bắt buộc. Văn bản chính của phản hồi.

material[]

object (ExtraMaterial)

Thông tin bổ sung được cung cấp trong phản hồi thường dùng để cho người trả lời biết thêm về các tài nguyên đã đọc.

Vật liệu bổ sung

Tài liệu bổ sung cho ý kiến phản hồi.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{

 // Union field content can be only one of the following:
 "link": {
  object (TextLink)
 },
 "video": {
  object (VideoLink)
 }
 // End of list of possible types for union field content.
}
Các trường
Trường nhóm content. Bắt buộc. Nội dung của tài liệu bổ sung. content chỉ có thể là một trong những loại sau đây:
video

object (VideoLink)

Phản hồi video.