Google Forms API

Đọc và ghi Google Biểu mẫu và câu trả lời.

Dịch vụ: form.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. API này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://forms.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.forms

Phương thức
batchUpdate POST /v1/forms/{formId}:batchUpdate
Thay đổi biểu mẫu bằng một loạt các nội dung cập nhật.
create POST /v1/forms
Tạo biểu mẫu mới bằng tiêu đề có trong thông báo biểu mẫu được cung cấp trong yêu cầu.
get GET /v1/forms/{formId}
Nhận biểu mẫu.

Tài nguyên REST: v1.forms.responses

Phương thức
get GET /v1/forms/{formId}/responses/{responseId}
Nhận một câu trả lời từ biểu mẫu.
list GET /v1/forms/{formId}/responses
Liệt kê câu trả lời của một biểu mẫu.

Tài nguyên REST: v1.forms.watches

Phương thức
create POST /v1/forms/{formId}/watches
Tạo đồng hồ mới.
delete DELETE /v1/forms/{formId}/watches/{watchId}
Xoá đồng hồ.
list GET /v1/forms/{formId}/watches
Trả về danh sách đồng hồ thuộc sở hữu của dự án gọi.
renew POST /v1/forms/{formId}/watches/{watchId}:renew
Gia hạn một đồng hồ hiện có trong 7 ngày.