Tổng quan về API Google Keep

API Google Keep là một API RESTful dùng để tạo ứng dụng cho phép quản trị viên doanh nghiệp quản lý ghi chú trên Google Keep, bao gồm tạo, liệt kê, xoá, tải tệp đính kèm ghi chú xuống và thay đổi quyền của ghi chú. Ví dụ về trường hợp sử dụng API: để giải quyết các vấn đề do phần mềm môi giới bảo mật quyền truy cập trên đám mây (CASB) xác định. Ví dụ: nếu phần mềm CASB của bạn xác định một ghi chú có thông tin nhạy cảm, thì bạn có thể sử dụng API Google Keep để hạn chế quyền trên ghi chú đó hoặc thậm chí xóa ghi chú đó.

Các bước tiếp theo