Tổng quan về API Google Keep

API Google Keep là một API RESTful dùng để tạo ứng dụng cho phép quản trị viên doanh nghiệp quản lý ghi chú trên Google Keep, bao gồm cả việc tạo, liệt kê, xoá, tải ghi chú đính kèm xuống và thay đổi quyền của ghi chú. Một ví dụ về trường hợp sử dụng API: giải quyết các vấn đề do phần mềm môi giới bảo mật quyền truy cập đám mây (CASB) xác định được. Ví dụ: nếu phần mềm CASB của bạn xác định một ghi chú có thông tin nhạy cảm, thì API Google Keep có thể được dùng để hạn chế các quyền đối với ghi chú đó hoặc thậm chí là xoá ghi chú đó.

Các bước tiếp theo