Tổng quan về API Chất lượng không khí

API Chất lượng không khí cho phép bạn yêu cầu dữ liệu về chất lượng không khí cho một vị trí cụ thể, bao gồm hơn 70 chỉ số chất lượng không khí (AQI), các chất gây ô nhiễm và nội dung đề xuất về sức khoẻ. Nó bao gồm hơn 100 quốc gia với độ phân giải 500 x 500 mét.

Lý do bạn nên dùng API Chất lượng không khí

API này cung cấp các điểm cuối cho phép bạn truy vấn:

 • Điều kiện hiện tại: Thông tin theo thời gian thực về chất lượng không khí.
 • Nhật ký hằng giờ: Nhật ký chất lượng không khí cho một vị trí cụ thể, trong một phạm vi thời gian nhất định, tối đa là 30 ngày.
 • Bản đồ nhiệt: Thẻ thông tin được mã hoá bằng màu của nhiều chỉ số và chất ô nhiễm.

Tính năng của Air Quality API (API Chất lượng không khí)

 • Danh mục và chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực: API Chất lượng không khí liên tục tính toán giá trị của nhiều chỉ số chất lượng không khí với độ phân giải 500 x 500 mét.
 • Đề xuất về sức khoẻ: Hàng trăm đề xuất về sức khoẻ đã được nghiên cứu dành cho công chúng nói chung và các nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, vận động viên và những người mắc bệnh hen suyễn hoặc tim.
 • Thông tin chi tiết về chất ô nhiễm: Thông tin chuyên sâu về các chất gây ô nhiễm, nêu bật chất gây ô nhiễm chủ yếu, nồng độ, nguồn và tác động.
 • Nhật ký hằng giờ: Nhật ký chất lượng không khí của một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian nhất định. Mỗi phản hồi có thể bao gồm chỉ số chất lượng không khí hằng giờ, dữ liệu về ô nhiễm và nội dung đề xuất về sức khoẻ trong tối đa 720 giờ (30 ngày).
 • Bản đồ nhiệt: Bản đồ nhiệt là một tập hợp các chỉ số AQ và các ô hình ảnh chất gây ô nhiễm có thể hiển thị trên Google Map.

Cách hoạt động của API Chất lượng không khí

API Chất lượng không khí có các phương thức sau:

 • currentConditions: Điểm cuối currentConditions cung cấp thông tin về chất lượng không khí hiện tại theo giờ.

 • nhật ký: Điểm cuối history cung cấp thông tin về chất lượng không khí hằng giờ trước đây cho một vị trí cụ thể trong một phạm vi thời gian nhất định, tối đa là 30 ngày.

 • heatmapTiles: Điểm cuối heatmapTiles cung cấp các bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua một lớp phủ ô.

Phạm vi bao phủ theo quốc gia và khu vực theo API Chất lượng không khí

Xem Các quốc gia được hỗ trợ API Chất lượng không khí và Chỉ số chất lượng không khí hiện có để biết thông tin chi tiết mới nhất về phạm vi bao phủ, theo từng quốc gia, có thông tin về chất lượng không khí (AQI) và thông tin về chất lượng không khí tại địa phương (LAQI).

Cách sử dụng API Chất lượng không khí

1 Thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud rồi hoàn thành các hướng dẫn sau.
2 Nhận thông tin hiện tại về chất lượng không khí theo giờ Xem Tình trạng hiện tại.
3 Xem nhật ký chất lượng không khí hằng giờ Xem Nhật ký.
4 Xem bản đồ nhiệt liên quan đến chất lượng không khí thông qua lớp phủ ô Xem Bản đồ nhiệt.

Các bước tiếp theo