SDK Maps dành cho iOS phiên bản 3.10.0 Beta

SDK Maps dành cho iOS phiên bản 3.10.0 Beta giới thiệu các tính năng mới sau đây để bạn dùng thử:

  • Định kiểu bản đồ trên đám mây/tùy chỉnh Maps
  • Tuỳ chỉnh hình nhiều đường: hình đa giác đã đóng dấu

Định kiểu bản đồ dựa trên đám mây/Tùy chỉnh bản đồ (beta)

Bây giờ, bạn có thể tạo kiểu tuỳ chỉnh và sử dụng mã thông báo để chỉ định chúng cho bản đồ trong ứng dụng và trang web của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Tổng quan về chế độ tùy chỉnh Maps trên iOS.

Tuỳ chỉnh hình nhiều đường: hình đa giác đã đóng dấu

Bạn có thể thiết lập giao diện của nhiều đường thành hoạ tiết bitmap lặp lại bằng cách sử dụng GMSTextureStyle. Hình ảnh bao phủ hoàn toàn đường kẻ, nhưng sẽ bị cắt xung quanh điểm cuối và đỉnh.

Để tạo hình đa giác đã đóng dấu, hãy tạo GMSStampStyle với GMSTextureStyle. Sau đó, hãy đặt thuộc tính này trên đối tượng tuỳ chọn của hình dạng bằng cách sử dụng stampStyle, như minh hoạ dưới đây:

Swift

let path = GMSMutablePath()
path.addLatitude(-37.81319, longitude: 144.96298)
path.addLatitude(-31.95285, longitude: 115.85734)
let polyline = GMSPolyline(path: path)
let redWithStamp = GMSStrokeStyle.solidColor(.red)

let image = UIImage(named: "imageFromBundleOrAsset")! // Image could be from anywhere
redWithStamp.stampStyle = GMSTextureStyle(image: image)

let span = GMSStyleSpan(style: redWithStamp)
polyline.spans = [span]
polyline.map = mapView
      

Objective-C

GMSMutablePath *path = [GMSMutablePath path];
[path addLatitude:-37.81319 longitude:144.96298];
[path addLatitude:-31.95285 longitude:115.85734];
GMSPolyline *polyline = [GMSPolyline polylineWithPath:path];
GMSStrokeStyle *redWithStamp = [GMSStrokeStyle solidColor:[UIColor redColor]];

UIImage *image = [UIImage imageNamed:@"imageFromBundleOrAsset"]; // Image could be from anywhere
redWithStamp.stampStyle = [GMSTextureStyle textureStyleWithImage:image];

GMSStyleSpan *span = [GMSStyleSpan spanWithStyle:redWithStamp];
polyline.spans = @[span];
polyline.map = mapView;
      

Chạy mẫu

Kho lưu trữ Mẫu của Google trên GitHub bao gồm các ứng dụng mẫu minh họa việc sử dụng SDK Maps dành cho iOS phiên bản 3.10.0 BETA.