Tùy chỉnh trên đám mây

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Google Maps Platform cung cấp các tính năng định kiểu bản đồ dựa trên đám mây giúp bạn dễ dàng tạo kiểu, tùy chỉnh và quản lý bản đồ của mình bằng cách sử dụng Google Cloud Console, cho phép bạn cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể của bản đồ. Để giúp bạn dễ dàng áp dụng và quản lý những tính năng này, kiểu bản đồ dựa trên đám mây mang đến một số công cụ mới cho Cloud Console:

 • Trình chỉnh sửa kiểu để dễ dàng tạo kiểu.
 • Tạo và quản lý mã bản đồ.
 • Tạo và quản lý kiểu bản đồ tùy chỉnh.
 • Các công cụ giúp cập nhật kiểu động.

Thêm mã bản đồ vào ứng dụng

Mã bản đồ là giá trị nhận dạng được liên kết với một kiểu bản đồ hoặc đối tượng địa lý cụ thể. Định cấu hình kiểu bản đồ và liên kết kiểu đó với mã bản đồ trong Google Cloud Console. Sau đó, khi bạn tham chiếu một mã bản đồ trong mã, kiểu bản đồ liên kết với mã đó sẽ hiển thị trong ứng dụng của bạn. Mọi lần cập nhật kiểu tiếp theo mà bạn thực hiện sẽ tự động xuất hiện trong ứng dụng mà không cần khách hàng cập nhật thông tin.

Để tạo bản đồ bằng mã bản đồ, hãy thực hiện như sau:

 1. Tạo GMSMapID bằng chuỗi mã bản đồ trong Cloud Console.
 2. Tạo GMSMapView để chỉ định mã bản đồ mà bạn vừa tạo.

Swift

let camera = GMSCameraPosition(latitude: 47.0169, longitude: -122.336471, zoom: 12)
let mapID = GMSMapID(identifier: "<YOUR MAP ID>")
let mapView = GMSMapView(frame: .zero, mapID: mapID, camera: camera)
self.view = mapView
   

Objective-C

GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:47.0169
                            longitude:-122.336471
                               zoom:12];
GMSMapID *mapID = [GMSMapID mapIDWithIdentifier:@"<YOUR MAP ID>"];
GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero mapID:mapID camera:camera];
self.view = mapView;
   

Nếu đang sử dụng mã bản đồ riêng, bạn có thể đặt mã bản đồ trong Cloud Console để có kiểu mới bất cứ lúc nào và kiểu đó sẽ tự động được phản ánh trên chế độ xem bản đồ cho bạn và người dùng trong khoảng 6 giờ.

Nếu muốn xem nội dung thay đổi ngay lập tức, bạn có thể đóng và khởi động lại ứng dụng bằng cách thoát khỏi ứng dụng, buộc thoát khỏi ứng dụng trong danh sách ứng dụng đã sử dụng gần đây rồi mở lại. Khi đó, bản đồ được cập nhật sẽ xuất hiện.

Sử dụng trình chỉnh sửa kiểu bản đồ

Trình chỉnh sửa kiểu của Maps là công cụ dựa trên GUI hiện có trong Google Cloud Console.

Tìm hiểu cách dùng công cụ định kiểu bản đồ trên đám mây