โหลด Maps JavaScript API

คู่มือนี้แสดงวิธีโหลด Maps JavaScript API ซึ่งทำได้ 3 วิธีดังนี้

ใช้การนำเข้าไลบรารีแบบไดนามิก

การนำเข้าไลบรารีแบบไดนามิกทำให้โหลดไลบรารีขณะรันไทม์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณขอไลบรารีที่ต้องการในจุดที่ต้องการได้ แทนที่จะขอทั้งหมดในครั้งเดียวเมื่อโหลด และยังป้องกันไม่ให้หน้าเว็บของคุณโหลด Maps JavaScript API หลายครั้งอีกด้วย

โหลด Maps JavaScript API โดยการเพิ่มตัวโหลด Bootstrap แบบอินไลน์ลงในโค้ดของแอปพลิเคชัน ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

<script>
 (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
  key: "YOUR_API_KEY",
  v: "weekly",
  // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
  // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
 });
</script>

นอกจากนี้คุณยังเพิ่มโค้ดตัวโหลด Bootstrap ลงในโค้ด JavaScript โดยตรงได้อีกด้วย

หากต้องการโหลดไลบรารีขณะรันไทม์ ให้ใช้โอเปอเรเตอร์ await เพื่อเรียกใช้ importLibrary() จากภายในฟังก์ชัน async ดังที่แสดงในตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้

TypeScript

let map: google.maps.Map;
async function initMap(): Promise<void> {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

หากคุณเพิ่มแผนที่โดยใช้องค์ประกอบ gmp-map ฟังก์ชัน initMap() จะโหลดไลบรารีได้โดยไม่ต้องประกาศตัวแปรสำหรับคลาสที่ต้องการ ดังนี้

async function initMap() {
 google.maps.importLibrary("maps");
 google.maps.importLibrary("marker");
}

initMap();

หรือคุณสามารถโหลดไลบรารีโดยตรงใน HTML ตามที่แสดงที่นี่

<script>
google.maps.importLibrary("maps");
google.maps.importLibrary("marker");
</script>

ดูวิธีย้ายข้อมูลไปยัง API การโหลดไลบรารีแบบไดนามิก

พารามิเตอร์ที่จำเป็น

 • key: คีย์ API ของคุณ Maps JavaScript API จะไม่โหลด เว้นแต่จะระบุคีย์ API ที่ถูกต้อง

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ

 • v: เวอร์ชันของ Maps JavaScript API ที่จะโหลด

 • libraries: รายการไลบรารี Maps JavaScript API เพิ่มเติมที่คั่นด้วยจุลภาคที่จะโหลด โดยทั่วไปเราไม่แนะนำให้ระบุชุดไลบรารีแบบคงที่ แต่มีไว้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการปรับแต่งลักษณะการแคชบนเว็บไซต์อย่างละเอียด

 • language: ภาษาที่จะใช้ ซึ่งจะมีผลต่อชื่อของการควบคุม ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เส้นทางการขับขี่ และป้ายกำกับการควบคุม และการตอบกลับคำขอบริการ ดูรายการภาษาที่รองรับ

 • region: รหัสภูมิภาคที่จะใช้ ซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแผนที่ตามประเทศหรือเขตแดนที่ระบุ

 • authReferrerPolicy: ลูกค้า Maps JS สามารถกำหนดค่าข้อจำกัดของ URL ที่มา HTTP ใน Cloud Console เพื่อจำกัด URL ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คีย์ API นั้นๆ ได้ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะกำหนดค่าข้อจำกัดเหล่านี้เพื่ออนุญาตให้ใช้คีย์ API ได้บางเส้นทางเท่านั้น หาก URL ในโดเมนหรือต้นทางเดียวกันอาจใช้คีย์ API คุณก็ตั้งค่า authReferrerPolicy: "origin" เพื่อจำกัดปริมาณข้อมูลที่ส่งเมื่อให้สิทธิ์คำขอจาก Maps JavaScript API ได้ เมื่อระบุพารามิเตอร์นี้และเปิดใช้ข้อจำกัดผู้อ้างอิง HTTP ใน Cloud Console แล้ว Maps JavaScript API จะโหลดได้ก็ต่อเมื่อมีข้อจำกัดผู้อ้างอิง HTTP ที่ตรงกับโดเมนของเว็บไซต์ปัจจุบันที่ไม่ได้ระบุเส้นทางไว้

 • mapIds: อาร์เรย์ของรหัสแผนที่ ทำให้การกำหนดค่าสำหรับรหัสแผนที่ที่ระบุโหลดล่วงหน้า

 • channel: ดูการติดตามการใช้งานต่อแชแนล

 • solutionChannel: Google Maps Platform มีโค้ดตัวอย่างมากมาย เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Google ได้ใส่พารามิเตอร์การค้นหา solutionChannel ไว้ในการเรียก API ในโค้ดตัวอย่าง เพื่อติดตามการใช้งานตัวอย่างโค้ดที่ซับซ้อนมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพโซลูชัน

ใช้แท็กการโหลดสคริปต์โดยตรง

ส่วนนี้จะแสดงวิธีใช้แท็กการโหลดสคริปต์โดยตรง เนื่องจากสคริปต์โดยตรงจะโหลดไลบรารีเมื่อแผนที่โหลดขึ้นมา จึงสามารถลดความซับซ้อนของแผนที่ที่สร้างขึ้นโดยใช้เอลิเมนต์ gmp-map โดยทำให้ไม่จำเป็นต้องขอไลบรารีโดยตรงขณะรันไทม์ แต่ควรระวังให้รวม URL เพียงครั้งเดียวต่อการโหลดหน้าเว็บ

เพิ่มแท็กสคริปต์

หากต้องการโหลด Maps JavaScript API ในบรรทัดในไฟล์ HTML ให้เพิ่มแท็ก script ดังที่แสดงด้านล่าง

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&callback=initMap">
</script>

พารามิเตอร์ URL ที่โหลดสคริปต์โดยตรง

ส่วนนี้จะกล่าวถึงพารามิเตอร์ทั้งหมดที่คุณสามารถระบุไว้ในสตริงการค้นหาของ URL ที่โหลดสคริปต์เมื่อโหลด Maps JavaScript API ต้องใช้พารามิเตอร์บางรายการ ในขณะที่พารามิเตอร์อื่นๆ จะเป็นแบบไม่บังคับ ตามมาตรฐานของ URL พารามิเตอร์ทั้งหมดจะคั่นด้วยอักขระแอมเพอร์แซนด์ (&)

URL ตัวอย่างต่อไปนี้มีตัวยึดตำแหน่งสำหรับพารามิเตอร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY
&loading=async
&callback=FUNCTION_NAME
&v=VERSION
&libraries="LIBRARIES"
&language="LANGUAGE"
&region="REGION"
&auth_referrer_policy="AUTH_REFERRER_POLICY"
&map_ids="MAP_IDS"
&channel="CHANNEL"
&solution_channel="SOLUTION_IDENTIFIER"

URL ในตัวอย่างแท็ก script ต่อไปนี้โหลด Maps JavaScript API

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&callback=initMap">
</script>

พารามิเตอร์ที่จำเป็น (โดยตรง)

ต้องระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้เมื่อโหลด Maps JavaScript API

 • key: คีย์ API ของคุณ Maps JavaScript API จะไม่โหลด เว้นแต่จะระบุคีย์ API ที่ถูกต้อง

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ (โดยตรง)

ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อขอเวอร์ชันเฉพาะของ Maps JavaScript API, โหลดไลบรารีเพิ่มเติม, แปลแผนที่ของคุณ หรือระบุนโยบายการตรวจสอบผู้อ้างอิง HTTP

 • loading: กลยุทธ์การโหลดโค้ดที่ Maps JavaScript API ใช้ได้ ตั้งค่าเป็น async เพื่อระบุว่าไม่ได้โหลด Maps JavaScript API แบบพร้อมกัน และไม่มีการเรียกใช้โค้ด JavaScript จากเหตุการณ์ load ของสคริปต์ ขอแนะนำให้ตั้งค่าเป็น async ทุกครั้งที่ทำได้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น (ใช้พารามิเตอร์ callback แทนเพื่อดำเนินการต่างๆ เมื่อ Maps JavaScript API พร้อมใช้งาน) พร้อมให้บริการตั้งแต่เวอร์ชัน 3.55

 • callback: ชื่อของฟังก์ชันส่วนกลางที่จะเรียกใช้เมื่อ Maps JavaScript API โหลดเสร็จสมบูรณ์

 • v: เวอร์ชันของ Maps JavaScript API ที่จะใช้

 • libraries: รายการไลบรารี Maps JavaScript API เพิ่มเติมที่คั่นด้วยจุลภาคที่จะโหลด

 • language: ภาษาที่จะใช้ ซึ่งจะมีผลต่อชื่อของการควบคุม ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เส้นทางการขับขี่ และป้ายกำกับการควบคุม รวมถึงการตอบกลับคำขอบริการ ดูรายการภาษาที่รองรับ

 • region: รหัสภูมิภาคที่จะใช้ ซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของแผนที่ตามประเทศหรือเขตแดนที่ระบุ

 • auth_referrer_policy: ลูกค้าจะกำหนดค่าข้อจำกัดของ URL ที่มา HTTP ใน Cloud Console เพื่อจำกัด URL ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คีย์ API ได้ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะกำหนดค่าข้อจำกัดเหล่านี้เพื่ออนุญาตให้ใช้คีย์ API ได้บางเส้นทางเท่านั้น หาก URL ในโดเมนหรือต้นทางเดียวกันอาจใช้คีย์ API คุณก็ตั้งค่า auth_referrer_policy=origin เพื่อจำกัดปริมาณข้อมูลที่ส่งเมื่อให้สิทธิ์คำขอจาก Maps JavaScript API ได้ ซึ่งมีให้ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.46 เป็นต้นไป เมื่อระบุพารามิเตอร์นี้และเปิดใช้ข้อจำกัดผู้อ้างอิง HTTP ใน Cloud Console แล้ว Maps JavaScript API จะโหลดได้ต่อเมื่อมีข้อจำกัดผู้อ้างอิง HTTP ที่ตรงกับโดเมนของเว็บไซต์ปัจจุบันโดยไม่ระบุเส้นทางไว้

 • mapIds: รายการรหัสแผนที่ที่คั่นด้วยคอมมา ทำให้การกำหนดค่าสำหรับรหัสแผนที่ที่ระบุโหลดล่วงหน้า

 • channel: ดูการติดตามการใช้งานต่อแชแนล

 • solution_channel: Google Maps Platform มีโค้ดตัวอย่างมากมาย เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Google ได้ใส่พารามิเตอร์การค้นหา solution_channel ไว้ในการเรียก API ในโค้ดตัวอย่าง เพื่อติดตามการใช้งานตัวอย่างโค้ดที่ซับซ้อนมากขึ้นและปรับปรุงคุณภาพโซลูชัน

ใช้แพ็กเกจ js-api-loader ของ NPM

มีแพ็กเกจ @googlemaps/js-api-loader ให้ใช้งานสำหรับการโหลดผ่านโปรแกรมจัดการแพ็กเกจ NPM ติดตั้งโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

npm install @googlemaps/js-api-loader

คุณสามารถนำเข้าแพ็กเกจนี้ลงในแอปพลิเคชันพร้อมกับ

import { Loader } from "@googlemaps/js-api-loader"

ตัวโหลดจะแสดงอินเทอร์เฟซ Promise และ Callback รายการต่อไปนี้แสดงการใช้เมธอด Promise ที่เป็นค่าเริ่มต้น load()

TypeScript

const loader = new Loader({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 version: "weekly",
 ...additionalOptions,
});

loader.load().then(async () => {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
});

JavaScript

const loader = new Loader({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 version: "weekly",
 ...additionalOptions,
});

loader.load().then(async () => {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
});

ดูตัวอย่างที่มี js-api-loader

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการใช้ loader.importLibrary() เพื่อโหลดไลบรารี

const loader = new Loader({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 version: "weekly",
 ...additionalOptions,
});

loader
 .importLibrary('maps')
 .then(({Map}) => {
  new Map(document.getElementById("map"), mapOptions);
 })
 .catch((e) => {
  // do something
});

ย้ายข้อมูลไปยัง API การนำเข้าไลบรารีแบบไดนามิก

ส่วนนี้จะครอบคลุมขั้นตอนที่จำเป็นในการย้ายข้อมูลการผสานรวมเพื่อใช้ API การนำเข้าไลบรารีแบบไดนามิก

ขั้นตอนการย้ายข้อมูล

ก่อนอื่น ให้แทนที่แท็กการโหลดสคริปต์โดยตรงด้วยแท็กตัวโหลด Bootstrap ในบรรทัด

ก่อน

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=maps&callback=initMap">
</script>

หลัง

<script>
 (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
  key: "YOUR_API_KEY",
  v: "weekly",
  // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
  // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
 });
</script>

จากนั้นอัปเดตโค้ดของแอปพลิเคชันดังนี้

 • เปลี่ยนฟังก์ชัน initMap() เป็นอะซิงโครนัส
 • เรียกใช้ importLibrary() เพื่อโหลดและเข้าถึงไลบรารีที่คุณต้องการ

ก่อน

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

window.initMap = initMap;

หลัง

let map;
// initMap is now async
async function initMap() {
  // Request libraries when needed, not in the script tag.
  const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
  // Short namespaces can be used.
  map = new Map(document.getElementById("map"), {
    center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
    zoom: 8,
  });
}

initMap();