Tổng quan

API tĩnh của Google Maps cho phép bạn nhúng hình ảnh của Google Maps vào trang web mà không cần JavaScript hoặc trang động nào đang tải. Dịch vụ API Maps tĩnh tạo bản đồ của bạn dựa trên các tham số URL được gửi qua yêu cầu HTTP tiêu chuẩn và trả về bản đồ dưới dạng hình ảnh mà bạn có thể hiển thị trên trang web của mình.

Một ví dụ nhanh

Ví dụ sau đây chứa URL của hình ảnh API Maps tĩnh của thành phố New York, được hiển thị bên dưới:

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap
&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318
&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284
&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

Địa điểm yêu thích ở Lower Manhattan

Xin lưu ý rằng bạn không cần phải làm gì "đặc biệt" để hình ảnh này xuất hiện trên trang. Bạn không cần sử dụng JavaScript. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tạo một URL và đặt URL đó vào trong thẻ <img>. Bạn có thể đặt API tĩnh của Google Maps ở bất cứ đâu trên trang web của bạn để đặt hình ảnh.

Xác thực, hạn mức, giá và chính sách

Xác thực

Để sử dụng API Maps tĩnh, trước tiên, bạn phải bật API và lấy thông tin xác thực phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Bắt đầu với Nền tảng Google Maps.

Định mức và giá

Xem trang sử dụng và thanh toán để biết chi tiết về hạn mức và giá đặt cho API tĩnh của Maps.

Chính sách

Việc sử dụng API tĩnh của Maps phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tìm hiểu thêm

Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển API tĩnh của Google Maps để biết thêm ví dụ, cách sử dụng thông số, khắc phục sự cố và các thông tin khác.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Maps Static API dành cho các nhà phát triển trang web và thiết bị di động muốn đưa hình ảnh API tĩnh của Google Maps vào một trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Tài liệu này giới thiệu về cách sử dụng API và tài liệu tham khảo về các thông số hiện có.