GMSBooleanPlaceAttribute

GMSBooleanPlaceAttribute

Bảng liệt kê

enumGMSBooleanPlaceAttribute { GMSBooleanPlaceAttributeUnknown, GMSBooleanPlaceAttributeTrue, GMSBooleanPlaceAttributeFalse }
 Mô tả xem thuộc tính boolean của một địa điểm có sẵn hay không. Xem thêm...

Tài liệu về loại liệt kê

Mô tả xem thuộc tính boolean của một địa điểm có sẵn hay không.

Đ tử số:
GMSBooleanPlaceAttributeUnknown

Thuộc tính của địa điểm chưa được yêu cầu hoặc chưa được xác định.

GMSBooleanPlaceAttributeTrue

Thuộc tính của địa điểm có sẵn.

GMSBooleanPlaceAttributeFalse

Thuộc tính của địa điểm không có sẵn.