GMSPlacesBusinessStatus

GMSPlacesBusinessStatus

Bảng liệt kê

enumGMSPlacesBusinessStatus { GMSPlacesBusinessStatusUnknown, GMSPlacesBusinessStatusOperational, GMSPlacesBusinessStatusClosedTemporarily, GMSPlacesBusinessStatusClosedPermanently }
 Mô tả tình trạng kinh doanh của một địa điểm. Xem thêm...

Tài liệu về loại liệt kê

Mô tả tình trạng kinh doanh của một địa điểm.

Đ tử số:
GMSPlacesBusinessStatusUnknown

Trạng thái doanh nghiệp không xác định.

GMSPlacesBusinessStatusOperation

Doanh nghiệp của bạn đang hoạt động.

GMSPlaceBusinessStatusClosedTạm thời

Doanh nghiệp này tạm thời đóng cửa.

GMSLocaleBusinessStatusClosedPermanent

Doanh nghiệp này đã đóng cửa vĩnh viễn.