Cấp độ GMSĐịa điểm

GMSPlacesPriceLevel

Bảng liệt kê

enumGMSPlacesPriceLevel {
  kGMSPlacesPriceLevelUnknown = -1, kGMSPlacesPriceLevelFree = 0, kGMSPlacesPriceLevelCheapkGMSPlacesPriceLevelMediumkGMSPlacesPriceLevelHighkGMSPlacesPriceLevelExpensive
 Mô tả mức giá của một địa điểm. Xem thêm...

Tài liệu về loại liệt kê

Mô tả mức giá của một địa điểm.

Đ tử số:
kGMSPlacesPrice LevelUnknown
kGMSPlacePrice LevelFree
kGMSPlacePricePricePlaceLow
kGMSPlacePrice LevelMedium
kGMSPlacePrice LevelHigh
kGMSĐịa điểmPriceLevelExpensive