Di chuyển đến thông tin chi tiết về địa điểm (Mới)

Places API hỗ trợ Thông tin chi tiết về địa điểm hiện có. Nếu bạn đã quen thuộc với API Địa điểm hiện có, thì phiên bản mới của Thông tin chi tiết về địa điểm sẽ thực hiện các thay đổi sau:

  • Bắt buộc phải tạo mặt nạ cho trường. Bạn phải chỉ định những trường mà bạn muốn trả về trong phản hồi. Không có danh sách mặc định của các trường được trả về. Nếu bạn bỏ qua danh sách này, các phương thức sẽ trả về lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết FieldMask.
  • Thông tin chi tiết về địa điểm mới hỗ trợ cả khoá API và mã thông báo OAuth làm cơ chế xác thực.
  • Chỉ JSON được hỗ trợ làm định dạng phản hồi trong Thông tin chi tiết về địa điểm mới.
  • Định dạng phản hồi JSON cho API Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) đã thay đổi từ định dạng của các API hiện có. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Di chuyển phản hồi của API Địa điểm.

Bảng sau đây liệt kê các thông số trong Thông tin chi tiết về địa điểm hiện có đã được đổi tên hoặc sửa đổi cho Thông tin chi tiết về địa điểm mới hoặc các tham số không còn được hỗ trợ.

Thông số hiện tại Thông số mới Ghi chú
place_id places/PLACE_ID Chuỗi places/PLACE_ID còn được gọi là tên tài nguyên địa điểm. Trong phản hồi cho các yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới), Tìm kiếm lân cận (Mới) và Tìm kiếm văn bản (Mới), chuỗi này nằm trong trường name của phản hồi. Mã địa điểm độc lập nằm trong trường id của câu trả lời.
language languageCode
region regionCode

Yêu cầu mẫu

Yêu cầu GET mẫu sau sử dụng thông tin chi tiết về địa điểm hiện có. Trong ví dụ này, bạn yêu cầu phản hồi JSON chứa thông tin về mã địa điểm và chuyển tất cả tham số dưới dạng tham số URL. Ví dụ này cũng sử dụng fields để phản hồi chỉ bao gồm tên hiển thị và địa chỉ theo định dạng của địa điểm:

curl -L -X GET \
'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJj61dQgK6j4AR4GeTYWZsKWw&fields=name%2Cformatted_address&key=API_KEY'

Với Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới), bạn thực hiện yêu cầu GET và chuyển tất cả các thông số trong tham số URL và tiêu đề như một phần của yêu cầu. Ví dụ này cũng sử dụng mặt nạ trường (field mask) để phản hồi chỉ bao gồm tên hiển thị và địa chỉ được định dạng của địa điểm:

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' \
-H "X-Goog-Api-Key: API_KEY" \
-H "X-Goog-FieldMask: displayName,formattedAddress" \
https://places.googleapis.com/v1/places/ChIJj61dQgK6j4AR4GeTYWZsKWw

Chuỗi places/PLACE_ID còn được gọi là tên tài nguyên địa điểm. Trong phản hồi của yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới), Tìm kiếm lân cận (Mới) và Tìm kiếm văn bản (Mới), chuỗi này nằm trong trường name của phản hồi. Mã địa điểm độc lập nằm trong trường id của phản hồi.