Di chuyển sang Tìm kiếm lân cận (Mới)

Places API hỗ trợ tính năng Tìm kiếm lân cận hiện có. Nếu bạn đã quen dùng tính năng Tìm kiếm lân cận hiện có, thì phiên bản mới của tính năng Tìm kiếm lân cận sẽ thực hiện những thay đổi sau:

 • Tính năng Tìm kiếm lân cận mới sử dụng các yêu cầu POST qua HTTP. Truyền các tham số vào nội dung yêu cầu hoặc trong tiêu đề như một phần của yêu cầu POST qua HTTP. Ngược lại, với tính năng Tìm kiếm lân cận hiện có, bạn truyền các tham số URL bằng cách sử dụng yêu cầu HTTP GET.
 • Bắt buộc phải tạo mặt nạ cho trường. Bạn phải chỉ định những trường mà bạn muốn trả về trong phản hồi. Không có danh sách mặc định của các trường được trả về. Nếu bạn bỏ qua danh sách này, các phương thức sẽ trả về lỗi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết FieldMask.
 • Tính năng Tìm kiếm lân cận mới hỗ trợ cả khoá API và mã thông báo OAuth làm cơ chế xác thực.
 • Chỉ JSON được hỗ trợ làm định dạng phản hồi trong công cụ Tìm kiếm lân cận mới.
 • Hiện tại, tất cả các yêu cầu bao gồm truy vấn văn bản sẽ sử dụng Tìm kiếm văn bản (Mới) vì tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) không hỗ trợ nhập văn bản.
 • Định dạng phản hồi JSON cho API Tìm kiếm lân cận (Mới) đã thay đổi từ định dạng của các API hiện có. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Di chuyển phản hồi của API Địa điểm.

Bảng sau đây liệt kê các tham số đã được đổi tên hoặc sửa đổi trong tính năng Tìm kiếm lân cận hiện có, hoặc các tham số không còn được hỗ trợ.

Thông số hiện tại Thông số mới Ghi chú
keyword Không được hỗ trợ. Thay vào đó, hãy sử dụng Tìm kiếm văn bản (Mới).
language languageCode
location locationRestriction Bắt buộc.
maxprice/minprice Không được hỗ trợ.
maxResultCount Tham số mới.
opennow Không được hỗ trợ.
pagetoken Không được hỗ trợ.
radius Sử dụng locationRestriction ngay.
rankby rankPreference
regionCode Tham số mới.
type includedTypes
excludedTypes
includedPrimaryTypes
excludedPrimaryTypes
Các thông số mới cũng chấp nhận nhiều giá trị loại. API hiện tại chỉ chấp nhận một giá trị duy nhất.

Yêu cầu mẫu

Ví dụ về yêu cầu GET sau đây sử dụng tính năng Tìm kiếm lân cận hiện có. Trong ví dụ này, bạn yêu cầu phản hồi JSON chứa thông tin về các địa điểm thuộc loại restaurant và chuyển tất cả tham số dưới dạng tham số URL:

curl -L -X GET \
'https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location=37.7937%2C-122.3965&radius=500&type=restaurant&key=API_KEY'

Với tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới), bạn thực hiện yêu cầu POST và chuyển tất cả tham số trong nội dung yêu cầu JSON hoặc trong tiêu đề như một phần của yêu cầu POST. Ví dụ này cũng sử dụng mặt nạ trường (field mask) để phản hồi chỉ bao gồm tên hiển thị và địa chỉ đã định dạng của địa điểm:

curl -X POST -d '{
 "includedTypes": ["restaurant"],
 "locationRestriction": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965},
   "radius": 500.0
  }
 }
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: API_KEY" \
-H "X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress" \
https://places.googleapis.com/v1/places:searchNearby