Method: places.get

Lấy thông tin chi tiết về một địa điểm dựa trên tên tài nguyên của địa điểm đó, là một chuỗi ở định dạng places/{placeId}.

Yêu cầu HTTP

GET https://places.googleapis.com/v1/{name=places/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của một địa điểm, ở định dạng places/{placeId}.

Tham số truy vấn

Tham số
languageCode

string

Không bắt buộc. Thông tin chi tiết về địa điểm sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ ưu tiên (nếu có).

Danh sách các ngôn ngữ hiện được hỗ trợ: https://developers.google.com/maps/faq#languagesupport.

regionCode

string

Không bắt buộc. Mã quốc gia/khu vực Unicode (CLDR) của vị trí xuất phát yêu cầu. Tham số này dùng để hiển thị thông tin chi tiết về địa điểm, chẳng hạn như tên địa điểm theo khu vực cụ thể, nếu có. Tham số này có thể ảnh hưởng đến kết quả dựa trên luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào https://www.unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/territory_language_information.html.

Xin lưu ý rằng mã vùng gồm 3 chữ số hiện không được hỗ trợ.

sessionToken

string

Không bắt buộc. Một chuỗi xác định phiên Tự động hoàn thành cho mục đích thanh toán. Phải là chuỗi base64 an toàn cho URL và tên tệp, có độ dài tối đa là 36 ký tự ASCII. Nếu không, hệ thống sẽ trả về lỗi INVALID_ qu.

Phiên bắt đầu khi người dùng bắt đầu nhập truy vấn và kết thúc khi họ chọn một địa điểm và thực hiện cuộc gọi đến Chi tiết địa điểm hoặc Xác thực địa chỉ. Mỗi phiên có thể có nhiều truy vấn, theo sau là một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm hoặc Yêu cầu xác thực địa chỉ. Thông tin đăng nhập được dùng cho từng yêu cầu trong một phiên phải thuộc cùng một dự án trên Google Cloud Console. Sau khi một phiên kết thúc, mã thông báo này không còn hợp lệ nữa. Ứng dụng phải tạo một mã thông báo mới cho mỗi phiên. Nếu tham số sessionToken bị bỏ qua hoặc nếu bạn sử dụng lại mã thông báo phiên, thì phiên hoạt động sẽ bị tính phí như thể không có mã thông báo phiên nào được cung cấp (mỗi yêu cầu được tính phí riêng).

Bạn nên làm theo các nguyên tắc sau:

  • Sử dụng mã phiên cho tất cả các lệnh gọi Tự động hoàn thành địa điểm.
  • Tạo một mã thông báo mới cho mỗi phiên. Bạn nên sử dụng mã nhận dạng duy nhất (UUID) phiên bản 4.
  • Đảm bảo rằng thông tin đăng nhập được dùng cho tất cả yêu cầu Tự động hoàn thành về địa điểm, Chi tiết địa điểm và Xác thực địa chỉ trong một phiên đều thuộc cùng một dự án Cloud Console.
  • Hãy nhớ truyền một mã thông báo phiên duy nhất cho mỗi phiên mới. Việc sử dụng cùng một mã thông báo cho nhiều phiên sẽ khiến mỗi yêu cầu được tính phí riêng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Place.