Cung cấp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm để người dùng có thể điền vào biểu mẫu đăng ký một cách nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời giúp cung cấp bằng chứng về địa chỉ trong ứng dụng.

Tài liệu

Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng Android với SDK Địa điểm dành cho Android.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào ứng dụng iOS với SDK Địa điểm dành cho iOS.
Tài liệu
Tích hợp tính năng Tự động hoàn thành địa điểm vào trang web của bạn với Thư viện địa điểm, API Maps JavaScript.
Tài liệu
Gọi dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm thông qua các yêu cầu HTTP.