Dữ liệu có cấu trúc loại Tổ chức (Organization)

Bảng tri thức về người bán trong kết quả trên Google Tìm kiếm

Bạn có thể dùng dữ liệu có cấu trúc loại Tổ chức để cho Google biết thông tin quản trị của tổ chức, chẳng hạn như biểu trưng, địa chỉ, thông tin liên hệ và mã nhận dạng của doanh nghiệp. Google có thể tận dụng mã đánh dấu này trong bảng tri thức và các thành phần trực quan khác (chẳng hạn như thông tin nguồn) để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin về tổ chức của bạn trên Google Tìm kiếm.

如何添加结构化数据

结构化数据是一种提供网页相关信息并对网页内容进行分类的标准化格式。如果您不熟悉结构化数据,可以详细了解结构化数据的运作方式

下面概述了如何构建、测试和发布结构化数据。

 1. 添加尽可能多的适用于您网页的建议属性。没有必需添加的属性,根据您的内容按需添加即可。 根据您使用的格式,了解在网页上的什么位置插入结构化数据
 2. 遵循指南
 3. 使用富媒体搜索结果测试验证您的代码,并修复所有严重错误。此外,您还可以考虑修正该工具中可能会标记的任何非严重问题,因为这些这样有助于提升结构化数据的质量(不过,要使内容能够显示为富媒体搜索结果,并非必须这么做)。
 4. 部署一些包含您的结构化数据的网页,然后使用网址检查工具测试 Google 看到的网页样貌。请确保您的网页可供 Google 访问,不会因 robots.txt 文件、noindex 标记或登录要求而被屏蔽。如果网页看起来没有问题,您可以请求 Google 重新抓取您的网址
 5. 为了让 Google 随时了解日后发生的更改,我们建议您提交站点地图Search Console Sitemap API 可以帮助您自动执行此操作。

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về thông tin tổ chức ở trong mã JSON-LD.


<html>
 <head>
  <title>About Us</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Organization",
   "image": "https://www.example.com/example_image.jpg",
   "url": "https://www.example.com",
   "sameAs": ["https://example.net/profile/example1234", "https://example.org/example1234"],
   "logo": "https://www.example.com/images/logo.png",
   "name": "Example Corporation",
   "description": "The example corporation is well-known for producing high-quality widgets",
   "email": "contact@example.com",
   "telephone": "+47-99-999-9999",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Rue Improbable 99",
    "addressLocality": "Paris",
    "addressCountry": "FR",
    "addressRegion": "Ile-de-France",
    "postalCode": "75001"
   },
   "vatID": "FR12345678901",
   "iso6523Code": "0199:724500PMK2A2M1SQQ228"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Nguyên tắc

Bạn phải tuân thủ những nguyên tắc này để dữ liệu có cấu trúc của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm.

Nguyên tắc kỹ thuật

Bạn nên đặt thông tin này trên trang chủ hoặc một trang riêng mô tả về tổ chức của mình, chẳng hạn như trang giới thiệu về chúng tôi. Bạn không cần đưa thông tin này vào mọi trang trên trang web của mình.

Bạn nên sử dụng loại phụ schema.org cụ thể nhất của Organization và phù hợp với tổ chức của mình. Ví dụ: nếu có một trang web thương mại điện tử, bạn nên sử dụng loại phụ OnlineStore thay vì OnlineBusiness. Ngoài ra, nếu trang web của bạn là về một doanh nghiệp địa phương, chẳng hạn như nhà hàng hoặc cửa hàng thực tế, thì bạn nên cung cấp thông tin quản trị bằng cách sử dụng (các) loại phụ cụ thể nhất của LocalBusiness, đồng thời tìm hiểu các trường bắt buộc và nên dùng cho Doanh nghiệp địa phương ngoài các trường được đề xuất trong phần hướng dẫn này.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Google nhận ra các thuộc tính sau của Organization. Để giúp Google hiểu rõ hơn về trang của bạn, hãy đưa nhiều thuộc tính nên có nhất có thể vào trang web. Không có thuộc tính nào là bắt buộc; hãy thêm những thuộc tính phù hợp với tổ chức của bạn.

Thuộc tính nên có
name

Text

Tên của tổ chức. Hãy sử dụng chính namealternateName mà bạn đang dùng cho tên trang web của mình.

alternateName

Text

Một tên thường gọi khác mà tổ chức của bạn hay dùng (nếu có).

legalName

Text

Tên pháp lý đã đăng ký của Organization và không trùng với thuộc tính name (nếu có).

description

Text

Nội dung mô tả chi tiết về tổ chức của bạn (nếu có).

logo

URL hoặc ImageObject

Một biểu trưng đại diện cho tổ chức. Khi thêm thuộc tính này, Google có thể hiểu rõ hơn biểu trưng mà bạn muốn hiển thị (ví dụ: trong kết quả trên Google Tìm kiếm và bảng tri thức).

Nguyên tắc về hình ảnh:

 • Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu 112x112px.
 • URL của hình ảnh phải cho phép Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • Tệp hình ảnh phải thuộc một định dạng mà Google Hình ảnh hỗ trợ.
 • Đảm bảo rằng hình ảnh sẽ xuất hiện như bạn mong muốn trên nền trắng hoàn toàn (ví dụ: nếu biểu trưng chủ yếu là màu trắng hoặc xám, thì hình ảnh có thể không xuất hiện như bạn mong muốn trên nền trắng).

Nếu bạn sử dụng loại ImageObject, hãy đảm bảo rằng loại này có một thuộc tính contentUrl hoặc thuộc tính url hợp lệ theo các nguyên tắc giống như loại URL.

url

URL

URL trang web của tổ chức của bạn (nếu có). Thuộc tính này giúp Google xác định chính xác tổ chức của bạn.

sameAs

URL

URL của một trang trên trang web khác có thông tin bổ sung về tổ chức của bạn (nếu có). Ví dụ: URL đến trang hồ sơ của tổ chức trên mạng xã hội hoặc trang web đánh giá. Bạn có thể cung cấp nhiều URL sameAs.

telephone

Text

Số điện thoại doanh nghiệp là phương thức liên hệ chính cho khách hàng. Hãy đảm bảo số điện thoại bao gồm mã quốc gia và mã vùng.

email

Text

Địa chỉ email để liên hệ với doanh nghiệp của bạn (nếu có).

address

PostalAddress

Địa chỉ (địa chỉ thực tế hoặc địa chỉ gửi thư) của tổ chức của bạn (nếu có). Hãy cung cấp mọi thuộc tính áp dụng tại quốc gia của bạn. Bạn cung cấp càng nhiều thuộc tính thì kết quả càng có chất lượng cao cho người dùng. Bạn có thể cung cấp nhiều địa chỉ nếu có văn phòng ở nhiều thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia. Ví dụ:

"address": [{
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "999 W Example St Suite 99 Unit 9",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
},{
 "streetAddress": "999 Rue due exemple",
 "addressLocality": "Paris",
 "postalCode": "75001",
 "addressCountry": "FR"
}]
address.streetAddress

Text

Địa chỉ đường phố đầy đủ của địa chỉ bưu chính.

address.addressLocality

Text

Thành phố của địa chỉ bưu chính.

address.addressRegion

Text

Khu vực của địa chỉ bưu chính (nếu có). Ví dụ: tiểu bang.

address.postalCode

Text

Mã bưu chính của địa chỉ.

address.addressCountry

Text

Quốc gia của địa chỉ bưu chính, sử dụng mã quốc gia ISO 3166-1 alpha-2 gồm hai chữ cái.

contactPoint

ContactPoint

Cách tốt nhất để người dùng liên hệ với doanh nghiệp của bạn. Bao gồm mọi phương thức hỗ trợ mà người dùng có thể sử dụng theo các phương pháp hay nhất do Google đề xuất. Ví dụ:

"contactPoint": {
 "@type": "ContactPoint",
 "telephone": "+9-999-999-9999",
 "email": "contact@example.com"
}
contactPoint.telephone

Text

Số điện thoại để liên hệ với doanh nghiệp của bạn (nếu có). Hãy đảm bảo số điện thoại bao gồm mã quốc gia và mã vùng. Nếu bạn đang sử dụng loại LocalBusiness, hãy chỉ định số điện thoại chính ở cấp LocalBusiness trước khi sử dụng contactPoint để chỉ định nhiều cách liên hệ với tổ chức của bạn.

contactPoint.email

Text

Địa chỉ email để liên hệ với doanh nghiệp của bạn (nếu có). Nếu bạn đang sử dụng loại LocalBusiness, hãy chỉ định địa chỉ email chính ở cấp LocalBusiness trước khi sử dụng contactPoint để chỉ định nhiều cách liên hệ với tổ chức của bạn.

numberOfEmployees

QuantitativeValue

Số lượng nhân viên trong Organization của bạn (nếu có).

Ví dụ về số lượng nhân viên cụ thể:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": 2056
 }
  

Ví dụ về số lượng nhân viên trong một khoảng:

"numberOfEmployees": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "minValue": 100,
 "maxValue": 999
} 

foundingDate

Date

Ngày thành lập Organization, ở định dạng ngày ISO 8601 (nếu có).

iso6523Code

Text

Mã nhận dạng ISO 6523 của tổ chức của bạn (nếu có). Phần đầu tiên của mã nhận dạng ISO 6523 là ICD (Giá trị do cơ quan cấp mã quốc tế chỉ định (ICD)), để xác định xem giản đồ nhận dạng nào được sử dụng. Phần thứ hai là mã nhận dạng thực tế. Bạn nên phân tách mã ICD và mã nhận dạng bằng ký tự dấu hai chấm (U+003A). Các giá trị ICD phổ biến bao gồm:

 • 0060: Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu của Dun & Bradstreet (DUNS)
 • 0088: Mã số về vị trí toàn cầu (GLN) của GS1
 • 0199: Mã nhận dạng pháp nhân (LEI)
duns

Text

Số DUNS trong hệ thống Dun & Bradstreet để nhận dạng Organization của bạn (nếu có). Thay vào đó, bạn nên sử dụng trường iso6523Code có tiền tố 0060:.

leiCode

Text

Mã nhận dạng cho Organization của bạn được xác định trong ISO 17442 (nếu có). Thay vào đó, bạn nên sử dụng trường iso6523Code có tiền tố 0199:.

naics

Text

Mã số trong Hệ thống phân loại ngành Bắc Mỹ (NAICS) cho Organization của bạn (nếu có).

globalLocationNumber

Text

Mã số vị trí toàn cầu GS1 xác định vị trí Organization của bạn (nếu có).

vatID

Text

Mã số thuế GTGT (Thuế giá trị gia tăng) liên kết với Organization của bạn, nếu có áp dụng cho quốc gia và doanh nghiệp của bạn. Đây là một tín hiệu đáng tin vô cùng quan trọng đối với người dùng (ví dụ: người dùng có thể tra cứu doanh nghiệp của bạn trong sổ đăng ký thuế GTGT công cộng).

taxID

Text

Mã số thuế liên kết với Organization của bạn (nếu có). Hãy đảm bảo rằng taxID khớp với quốc gia mà bạn đã cung cấp trong trường address.

Khắc phục sự cố

Nếu gặp sự cố khi triển khai hoặc gỡ lỗi dữ liệu có cấu trúc, thì bạn có thể tham khảo một số tài nguyên trợ giúp sau đây.