Video

Ví dụ về kết quả nhiều định dạng có chứa video và video trong kết quả tìm kiếm hình ảnh

Hãy đánh dấu nội dung video của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc để giúp mọi người tìm thấy và xem video của bạn trên Google Tìm kiếm. Bạn có thể cung cấp các chi tiết như phần mô tả, URL hình thu nhỏ, ngày tải lên và thời lượng bằng cách đánh dấu video bằng thuộc tính VideoObject. Bạn cũng có thể thêm dữ liệu có cấu trúc bổ sung vào VideoObject để video có thể hiển thị kèm theo các tính năng nâng cao sau:

 • Băng chuyền video: Đánh dấu các trang thư viện video (trang có danh sách các video) bằng cách sử dụng dữ liệu có cấu trúc ItemList.
 • Đoạn video: Đánh dấu các đoạn quan trọng trong video của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc Clip để giúp người dùng nhanh chóng chuyển đến các điểm cụ thể trong video.

Bằng cách định cấu trúc nội dung của bạn theo hướng dẫn này, nội dung của bạn có thể tự động hiển thị kèm theo huy hiệu video trong kết quả Tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị di động.

Ví dụ

Kết quả nhiều định dạng tiêu chuẩn về video

Đây là một ví dụ về thẻ đánh dấu video tiêu chuẩn theo phương thức JSON-LD. Thẻ này chỉ có VideoObject và không đủ điều kiện cho tính năng Băng chuyền video hoặc Đoạn video.

Dưới đây là ví dụ về trang có danh sách video. Để có thể hiển thị dưới dạng Băng chuyền video, trang có VideoObject và dữ liệu có cấu trúc ItemList bổ sung.

JSON-LD
Microdata

Đoạn video (quyền sử dụng hạn chế)

Dưới đây là ví dụ về VideoObject trong JSON-LD, trong đó có dữ liệu có cấu trúc Clip bổ sung để đánh dấu các đoạn video. Hiện chỉ một nhóm nhỏ nhà cung cấp mới có thể sử dụng tính năng Đoạn video. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, hãy đăng ký tham gia trong biểu mẫu của chúng tôi.

Trang AMP có video

Dưới đây là ví dụ về VideoObject trên trang AMP.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để video của bạn đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng về video.

Nguyên tắc về đoạn video (quyền sử dụng hạn chế)

Nếu bạn đang thêm Clip để đánh dấu các đoạn video, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

 • Video phải có thể xem công khai mà không yêu cầu có gói đăng ký.
 • Video phải có khả năng liên kết sâu đến một điểm khác với điểm bắt đầu trong URL video. Ví dụ: http://www.example.com/example?t=30 sẽ bắt đầu sau khi video phát được 30 giây.
 • Dữ liệu có cấu trúc đoạn video phải được thêm vào một trang mà người dùng có thể xem video. Nếu người dùng được đưa đến một trang mà họ không thể xem video, thì đó sẽ là một trải nghiệm kém.
 • Tổng thời lượng video ít nhất phải bằng 30 giây.
 • Đảm bảo rằng bạn không chỉ định điểm bắt đầu giống nhau cho hai đoạn trong cùng một video được xác định trên cùng một trang.
 • Video phải có dữ liệu có cấu trúc VideoObject.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Phần này mô tả các loại dữ liệu có cấu trúc liên quan đến các tính năng video trong Google Tìm kiếm. Bạn phải bao gồm các thuộc tính VideoObject bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng về video. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Ngoài VideoObject, bạn có thể thêm các loại dữ liệu sau để video hiển thị kèm theo các tính năng nâng cao trong Google Tìm kiếm:

 • ItemList: Đánh dấu các trang có danh sách video để trang hiển thị dưới dạng Băng chuyền video.
 • Clip: Đánh dấu các đoạn quan trọng trong video của bạn để giúp người dùng nhanh chóng chuyển đến các điểm cụ thể trong video.

VideoObject

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về VideoObject tại schema.org/VideoObject. Nếu bạn không bao gồm các thuộc tính bắt buộc, Google có thể không trích xuất được bất kỳ thông tin nào về video. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm nhiều thông tin hơn về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Thuộc tính bắt buộc
description

Text

Phần mô tả về video. Các thẻ HTML sẽ bị bỏ qua.

name

Text

Tiêu đề của video

thumbnailUrl

ImageObject hoặc URL trùng lặp

URL trỏ đến tệp hình thu nhỏ của video.

 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
 • Hình ảnh phải mang tính đại diện cho nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Hình ảnh phải có kích thước tối thiểu là 60px x 30px.
uploadDate

Date

Ngày xuất bản video lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

Thuộc tính nên có
contentUrl

URL

URL trỏ đến tệp đa phương tiện thực tế của video.

Hãy nhớ làm theo các phương pháp hay nhất về video của chúng tôi.

duration

Duration

Thời lượng của video, ở định dạng ISO 8601. Ví dụ: T00H30M5S nghĩa là thời lượng bằng "ba mươi phút và năm giây".

embedUrl

URL

URL trỏ đến trình phát cho một video cụ thể. Thông thường, đây là thông tin trong phần tử src của thẻ <embed>.

Hãy nhớ làm theo các phương pháp hay nhất về video của chúng tôi.

expires

Date

Nếu có thì đây là ngày mà sau đó video sẽ không xem được nữa, ở định dạng ISO 8601. Không cung cấp thông tin này nếu video của bạn không có ngày hết hạn.

interactionStatistic

InteractionCounter

Số lần video được xem. Ví dụ:


"interactionStatistic":
 {
  "@type": "InteractionCounter",
  "interactionType": { "@type": "http://schema.org/WatchAction" },
  "userInteractionCount": 12345
 }

ItemList

Để giúp video của bạn hiển thị trong Băng chuyền video, hãy thêm các thuộc tính ItemList sau đây vào thuộc tính VideoObject. Mặc dù các thuộc tính ItemList là không bắt buộc, nhưng bạn phải thêm các thuộc tính sau nếu bạn muốn video của mình hiển thị trong Băng chuyền video. Để biết thêm thông tin về băng chuyền, hãy xem phần Băng chuyền.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về ItemList tại schema.org/ItemList.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement

ListItem

Chú thích cho một trang về một mục. Mỗi phần tử ListItem phải bao gồm các thuộc tính của VideoObject cũng như các thuộc tính ListItem.

ListItem.position

Integer

Vị trí thông thường của trang về mục đó trong danh sách. Ví dụ:


"itemListElement": [
 {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 1,
  ... other VideoObject properties ...
 }, {
  "@type": "VideoObject",
  "position": 2,
  ... other VideoObject properties ...
 }
]
ListItem.url

URL

URL chính tắc của trang về mục đó. Mỗi mục nên có một URL riêng biệt.

Đoạn video (quyền sử dụng hạn chế)

Để sử dụng tính năng Đoạn video cho video của bạn, hãy lồng các thuộc tính sau vào VideoObject. Mặc dù thuộc tính Clip là không bắt buộc, nhưng bạn phải thêm các thuộc tính sau nếu bạn muốn video của mình hiển thị dưới dạng các đoạn video.

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Clip tại schema.org/Clip.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text

Một tiêu đề mô tả nội dung đoạn video.

startOffset

Number

Thời gian bắt đầu của đoạn video, được biểu thị bằng số giây tính từ đầu video.

url

URL

URL trỏ đến thời gian bắt đầu của đoạn video đó.

URL của đoạn phải trỏ đến cùng một đường dẫn URL với video, nhưng có thêm tham số truy vấn để chỉ định thời gian.

Ví dụ: URL sau có nghĩa là video bắt đầu ở phút thứ 2:00:


"url": "https://www.example.com/example?t=120"
Thuộc tính nên có
endOffset

Number

Thời gian kết thúc của đoạn, được biểu thị bằng số giây tính từ đầu video.