Tìm hiểu kiến thức cơ bản về SEO với JavaScript

JavaScript là một thành phần quan trọng của nền tảng web vì ngôn ngữ này cung cấp nhiều tính năng để biến trang web thành một nền tảng ứng dụng mạnh mẽ. Khi giúp các ứng dụng web sử dụng JavaScript của mình có thể tìm kiếm được thông qua Google Tìm kiếm, bạn có thể tìm được người dùng mới và tương tác lại với người dùng hiện tại khi họ tìm kiếm nội dung mà ứng dụng web của bạn cung cấp. Mặc dù Google Tìm kiếm thực thi JavaScript bằng một phiên bản Chromium tự động cập nhật, nhưng bạn vẫn có thể tối ưu hóa một số yếu tố.

Hướng dẫn này mô tả cách Google Tìm kiếm xử lý JavaScript và các phương pháp hay nhất để cải thiện các ứng dụng web dùng JavaScript cho Google Tìm kiếm.

Cách Googlebot xử lý JavaScript

Googlebot xử lý các ứng dụng web JavaScript theo ba giai đoạn chính:

 1. Thu thập dữ liệu
 2. Kết xuất
 3. Lập chỉ mục

Googlebot thu thập dữ liệu, kết xuất và lập chỉ mục một trang.

Googlebot lấy một URL từ hàng đợi thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu URL đó rồi chuyển sang giai đoạn xử lý. Giai đoạn xử lý trích xuất các đường dẫn liên kết quay lại hàng đợi thu thập dữ liệu và đưa trang nói trên vào hàng đợi kết xuất. Trang đi từ hàng đợi kết xuất đến trình kết xuất, chuyển HTML đã kết xuất trở lại giai đoạn xử lý và lập chỉ mục nội dung cũng như trích xuất các đường dẫn liên kết để đưa vào hàng đợi thu thập dữ liệu.

Khi Googlebot tìm nạp URL từ hàng đợi thu thập dữ liệu bằng cách thực hiện yêu cầu HTTP, thì trước tiên, Googlebot sẽ kiểm tra xem bạn có cho phép thu thập dữ liệu không. Googlebot đọc tệp robots.txt. Nếu tệp này đánh dấu URL là không được phép, thì Googlebot bỏ qua yêu cầu HTTP đối với URL này và bỏ qua URL.

Sau đó, Googlebot phân tích cú pháp nội dung phản hồi cho các URL khác trong thuộc tính href của các đường dẫn liên kết HTML và thêm URL vào hàng đợi thu thập dữ liệu. Để ngăn chặn việc phát hiện đường dẫn liên kết, hãy sử dụng cơ chế nofollow.

Phương pháp thu thập dữ liệu URL và phân tích cú pháp nội dung phản hồi HTML sẽ hoạt động hiệu quả đối với các trang web kiểu cũ hoặc các trang kết xuất phía máy chủ, là các trang mà HTML trong phản hồi HTTP chứa tất cả nội dung. Một số trang web JavaScript có thể sử dụng mô hình giao diện ứng dụng, trong đó HTML ban đầu không chứa nội dung thực tế và Googlebot cần thực thi JavaScript trước khi có thể xem nội dung trang thực tế mà JavaScript tạo ra.

Googlebot đưa tất cả các trang vào hàng đợi kết xuất, trừ khi thẻ meta robots hoặc tiêu đề yêu cầu Googlebot không lập chỉ mục trang. Trang có thể ở trong hàng đợi này trong vài giây, nhưng cũng có thể lâu hơn. Khi tài nguyên của Googlebot cho phép, một phiên bản Chromium trong môi trường không có giao diện người dùng sẽ kết xuất trang và thực thi JavaScript. Googlebot phân tích cú pháp HTML đã kết xuất cho các đường dẫn liên kết một lần nữa và đưa các URL tìm thấy vào hàng đợi để thu thập dữ liệu. Googlebot cũng sử dụng HTML đã kết xuất để lập chỉ mục trang.

Bạn cần nhớ rằng hình thức phía máy chủ hoặc kết xuất trước vẫn là các phương pháp hay vì cách làm này giúp cho trang web của bạn tải nhanh hơn cho người dùng và trình thu thập dữ liệu. Hơn nữa không phải tất cả các bot đều có thể thực thi JavaScript.

Mô tả trang của bạn bằng các tiêu đề và đoạn trích riêng biệt

Các tiêu đề riêng biệt, mô tả rõ ràng nội dung trang và nội dung mô tả meta hữu ích giúp người dùng nhanh chóng xác định kết quả phù hợp nhất với mục tiêu của họ. Chúng tôi có giải thích cách tạo ra các tiêu đề và nội dung mô tả chất lượng trong các nguyên tắc của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng JavaScript để đặt hoặc thay đổi nội dung mô tả meta cũng như tiêu đề.

Viết mã tương thích

Các trình duyệt cung cấp nhiều API và JavaScript là ngôn ngữ có tốc độ phát triển nhanh. Googlebot có một số hạn chế về các tính năng API và JavaScript mà bot này hỗ trợ. Để đảm bảo mã của bạn tương thích với Googlebot, hãy làm theo các nguyên tắc của chúng tôi để khắc phục sự cố về JavaScript.

Sử dụng mã trạng thái HTTP có ý nghĩa

Googlebot sử dụng mã trạng thái HTTP để phát hiện các vấn đề khi thu thập dữ liệu trang.

Bạn nên sử dụng mã trạng thái có ý nghĩa để chỉ dẫn Googlebot không nên thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục một trang, như 404 cho một trang không thể tìm thấy hoặc mã 401 cho các trang yêu cầu đăng nhập. Bạn có thể sử dụng mã trạng thái HTTP để thông báo cho Googlebot khi một trang đã được chuyển sang URL mới, để Googlebot có thể cập nhật chỉ mục tương ứng.

Dưới đây là danh sách mã trạng thái HTTP và các trường hợp nên sử dụng:

Trạng thái HTTP Trường hợp nên sử dụng
301 / 302 Trang đã chuyển sang URL mới.
401 / 403 Trang không hoạt động do vấn đề về quyền truy cập.
404 / 410 Trang không còn hoạt động.
5xx Đã xảy ra lỗi phía máy chủ.

Sử dụng thẻ meta robots cẩn thận

Bạn có thể ngăn Googlebot lập chỉ mục một trang hoặc đi theo các đường dẫn liên kết thông qua thẻ meta robots. Ví dụ: việc thêm thẻ meta sau vào đầu trang sẽ chặn Googlebot lập chỉ mục trang:

<!-- Googlebot won't index this page or follow links on this page -->
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

Bạn có thể sử dụng JavaScript để thêm thẻ meta robots vào một trang hoặc thay đổi nội dung của thẻ. Mã ví dụ sau đây cho thấy cách thay đổi thẻ meta robots bằng JavaScript để ngăn Google lập chỉ mục trang hiện tại nếu lệnh gọi API không trả về nội dung.

fetch('/api/products/' + productId)
 .then(function (response) { return response.json(); })
 .then(function (apiResponse) {
  if (apiResponse.isError) {
   // get the robots meta tag
   var metaRobots = document.querySelector('meta[name="robots"]');
   // if there was no robots meta tag, add one
   if (!metaRobots) {
    metaRobots = document.createElement('meta');
    metaRobots.setAttribute('name', 'robots');
    document.head.appendChild(metaRobots);
   }
   // tell Googlebot to exclude this page from the index
   metaRobots.setAttribute('content', 'noindex');
   // display an error message to the user
   errorMsg.textContent = 'This product is no longer available';
   return;
  }
  // display product information
  // ...
 });
  

Khi thấy noindex trong thẻ meta robots trước khi thực thi JavaScript, Googlebot sẽ không kết xuất hoặc lập chỉ mục trang.

Thực hiện theo các phương pháp hay nhất về thành phần web

Googlebot hỗ trợ các thành phần web. Khi kết xuất một trang, Googlebot sẽ làm phẳng nội dung trong các DOM tối và DOM sáng. Điều này nghĩa là Googlebot chỉ nhìn thấy phần nội dung hiển thị trong HTML được hiển thị. Để đảm bảo rằng Googlebot vẫn có thể thấy nội dung của bạn sau khi hiển thị, hãy sử dụng công cụ Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động hoặc Công cụ kiểm tra URL và xem HTML được hiển thị.

Nếu nội dung không hiển thị trong HTML được hiển thị, Googlebot sẽ không thể lập chỉ mục nội dung đó.

Ví dụ sau đây là về cách một thành phần web hiển thị nội dung DOM sáng bên trong DOM tối đi kèm. Một cách để đảm bảo cả nội dung DOM sáng và DOM tối đều hiển thị trong HTML được hiển thị là sử dụng phần tử Slot.

<script>
 class MyComponent extends HTMLElement {
  constructor() {
   super();
   this.attachShadow({ mode: 'open' });
  }

  connectedCallback() {
   let p = document.createElement('p');
   p.innerHTML = 'Hello World, this is shadow DOM content. Here comes the light DOM: <slot></slot>';
   this.shadowRoot.appendChild(p);
  }
 }

 window.customElements.define('my-component', MyComponent);
</script>

<my-component>
 <p>This is light DOM content. It's projected into the shadow DOM.</p>
 <p>WRS renders this content as well as the shadow DOM content.</p>
</my-component>
      

Sau khi hiển thị, Googlebot sẽ lập chỉ mục nội dung này:

<my-component>
 Hello World, this is shadow DOM content. Here comes the light DOM:
 <p>This is light DOM content. It's projected into the shadow DOM<p>
 <p>WRS renders this content as well as the shadow DOM content.</p>
</my-component>
  

Sửa ảnh và nội dung tải từng phần

Hình ảnh có thể chiếm nhiều băng thông và làm giảm đáng kể hiệu suất. Một phương pháp hay là sử dụng tính năng tải từng phần để chỉ tải hình ảnh khi người dùng sắp nhìn thấy ảnh. Để đảm bảo bạn đang triển khai tính năng tải từng phần theo cách phù hợp cho kết quả tìm kiếm, hãy làm theo các nguyên tắc của chúng tôi về chức năng tải từng phần.