Mẫu

Phần này trình bày một lớp học lập trình mà bạn có thể sử dụng để làm quen với API Google Trang tính. Ngoài ra, còn có một tập hợp các ví dụ về "công thức" minh hoạ cách chuyển một thao tác dự định trong Google Trang tính sang một yêu cầu API.

Thông thường, có nhiều cách để hoàn tất một tác vụ cụ thể bằng API. Khi bạn quyết định cách tiếp cận một nhiệm vụ, hãy lưu ý những điều sau:

 • Nếu bạn cần đọc hoặc ghi giá trị ô, thì tập hợp spreadsheets.values là lựa chọn phù hợp hơn so với tập hợp spreadsheets. Giao diện cũ dễ sử dụng hơn cho các thao tác đọc/ghi đơn giản.
 • Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng các phương thức lô (spreadsheet.batchUpdate, spreadsheet.values.batchGetspreadsheet.values.batchUpdate) để gói nhiều yêu cầu thành một lệnh gọi phương thức duy nhất. Việc sử dụng các phương thức theo lô này sẽ cải thiện hiệu quả khi:

  • Giảm mức hao tổn HTTP của ứng dụng khách.
  • Giảm số lượng truy vấn được thực hiện.
  • Giảm số lượng bản xem lại trên tài liệu.
  • Đảm bảo tính linh động của tất cả các thay đổi trong lô.

Công thức nấu ăn

Các ví dụ liệt kê trong phần này minh hoạ cách thể hiện các thao tác phổ biến trong yêu cầu trong Trang tính dưới dạng API Trang tính v4.

Các ví dụ này được trình bày dưới dạng các yêu cầu HTTP là trung lập. Để tìm hiểu cách triển khai giao thức yêu cầu API Trang tính bằng một ngôn ngữ cụ thể bằng thư viện ứng dụng API của Google, hãy xem hướng dẫn Đọc và ghi giá trị ô cũng như hướng dẫn Cập nhật bảng tính.

Công thức nấu ăn trong phần này được chia thành các danh mục sau:

 • Đọc cơ bản – Các công thức cho biết cách đọc các giá trị từ một trang tính.
 • Viết cơ bản – Các công thức cho biết cách ghi giá trị vào một trang tính.
 • Định dạng cơ bản – Công thức cho biết cách thay đổi giao diện của trang tính và ô.
 • Biểu đồ – Công thức cho biết cách tạo và thay đổi biểu đồ trong một trang tính.
 • Định dạng có điều kiện – Công thức cho biết cách thay đổi giao diện của ô dựa trên các điều kiện.
 • Hoạt động dữ liệu—Công thức cho biết cách tạo, di chuyển và thao tác với dữ liệu trong bảng tính.
 • Dải ô được đặt tên và bảo vệ – Công thức cho biết cách tạo, cập nhật và loại bỏ dải ô được bảo vệ và đã đặt tên trong bảng tính.
 • Bảng tổng hợp – Công thức cho biết cách tạo bảng tổng hợp trong trang tính.
 • Thao tác với hàng và cột – Công thức cho biết cách thêm, xoá và di chuyển hàng và cột, cũng như cập nhật thuộc tính.
 • Thao tác trên trang tính – Công thức cho biết cách tạo, xóa, sao chép và xoá trang tính, cũng như kiểm soát các thuộc tính của trang tính đó.