Tổng quan về API Google Trang tính

API Google Trang tính là một giao diện RESTful cho phép bạn đọc và sửa đổi dữ liệu của bảng tính. Sau đây là các trường hợp sử dụng phổ biến nhất của API này:

 • Tạo bảng tính
 • Đọc và ghi giá trị ô trong bảng tính
 • Cập nhật định dạng bảng tính
 • Quản lý các trang tính liên kết

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ thường dùng trong API Trang tính:

Bảng tính

Đối tượng chính trong Google Trang tính có thể chứa nhiều trang tính, mỗi trang tính có thông tin có cấu trúc được chứa trong các ô. Một Tài nguyên bảng tính đại diện cho mọi bảng tính và có một giá trị spreadsheetId duy nhất, chứa chữ cái, số, dấu gạch nối hoặc dấu gạch dưới. Bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng bảng tính trong URL trên Google Trang tính:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/spreadsheetId/edit#gid=0

Trang tính

Một trang hoặc thẻ trong bảng tính. Tài nguyên trang tính đại diện cho từng trang tính và có một tiêu đề cũng như giá trị số sheetId duy nhất. Bạn có thể tìm thấy mã trang tính trong URL trên Google Trang tính:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/aBC-123_xYz/edit#gid=sheetId

Ô

Một trường văn bản hoặc dữ liệu riêng lẻ trong trang tính. Các ô được sắp xếp theo hàng và cột, đồng thời có thể được nhóm thành một dải ô. Tài nguyên CellData đại diện cho từng ô nhưng không có giá trị mã nhận dạng duy nhất. Thay vào đó, toạ độ hàng và cột sẽ xác định các ô.

Ký hiệu A1

Cú pháp dùng để xác định một ô hoặc dải ô có một chuỗi chứa tên trang tính cùng với toạ độ ô đầu và cuối bằng chữ cái cột và số hàng. Phương thức này là phổ biến và hữu ích nhất khi tham chiếu một dải ô tuyệt đối.

Hiển thị ví dụ

 • Sheet1!A1:B2 là hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của Trang tính 1.
 • Sheet1!A:A là tất cả các ô trong cột đầu tiên của Trang tính 1.
 • Sheet1!1:2 là tất cả các ô trong hai hàng đầu tiên của Trang tính 1.
 • Sheet1!A5:A là tất cả các ô trong cột đầu tiên của Trang tính 1, từ hàng 5 trở đi.
 • A1:B2 là hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của trang tính hiển thị đầu tiên.
 • Sheet1 là tất cả các ô trong Trang tính 1.
 • 'My Custom Sheet'!A:A là tất cả các ô trong cột đầu tiên của trang tính có tên là "Trang tính tuỳ chỉnh của tôi". Bạn phải dùng dấu nháy đơn cho tên trang tính có dấu cách, ký tự đặc biệt hoặc tổ hợp chữ và số.
 • 'My Custom Sheet' là tất cả các ô trong 'Trang tính tuỳ chỉnh của tôi'.

Mẹo: Nếu có thể, hãy sử dụng tên riêng biệt cho các đối tượng trong bảng tính. Ví dụ: A1 đề cập đến ô A1 trong trang tính hiển thị đầu tiên, trong khi "A1" đề cập đến tất cả các ô trong trang tính có tên là A1. Tương tự, Trang tính 1 đề cập đến tất cả các ô trong Trang tính 1. Tuy nhiên, nếu một dải ô có tên là "Sheet1", thì Sheet1 là dải ô được đặt tên còn "Sheet1" là trang tính.

Ký hiệu R1C1

Cú pháp dùng để xác định một ô hoặc dải ô có một chuỗi chứa tên trang tính cùng với toạ độ ô bắt đầu và kết thúc bằng số hàng và số cột. Phương thức này ít phổ biến hơn ký hiệu A1, nhưng có thể hữu ích khi tham chiếu một dải ô tương ứng với vị trí của một ô nhất định.

Hiển thị ví dụ

 • Sheet1!R1C1:R2C2 là hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của Trang tính 1.
 • R1C1:R2C2 là hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của trang tính hiển thị đầu tiên.
 • Sheet1!R[3]C[1] đề cập đến ô có ba hàng bên dưới và một cột ở bên phải ô hiện tại.
Dải ô được đặt tên

Ô hoặc dải ô đã xác định có tên tuỳ chỉnh để đơn giản hoá các tham chiếu trong toàn bộ ứng dụng. Tài nguyênFilterView đại diện cho một dải ô được đặt tên.

Dải ô được bảo vệ

Một ô hoặc dải ô đã xác định không thể sửa đổi được. Tài nguyên ProtectedRange đại diện cho một dải ô được bảo vệ.

Các bước tiếp theo

 • Để tìm hiểu về cách phát triển bằng các API của Google Workspace, bao gồm cả cách xử lý tính năng xác thực và uỷ quyền, hãy tham khảo bài viết Phát triển trên Google Workspace.

 • Để tìm hiểu cách định cấu hình và chạy một ứng dụng API Trang tính đơn giản, hãy đọc bài viết Tổng quan về cách bắt đầu nhanh.