Tổng quan về API Google Trang tính

API Google Trang tính là một giao diện RESTful cho phép bạn đọc và sửa đổi dữ liệu của bảng tính. Cách sử dụng API phổ biến nhất này bao gồm các tác vụ sau:

 • Tạo bảng tính
 • Đọc và ghi các giá trị ô của bảng tính
 • Cập nhật định dạng bảng tính
 • Quản lý trang tính liên kết

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến dùng trong API Trang tính:

Bảng tính

Đối tượng chính trong Google Trang tính có thể chứa nhiều trang tính, mỗi trang tính có thông tin có cấu trúc chứa trong các ô. Tài nguyên bảng tính đại diện cho mọi bảng tính và có một giá trị spreadsheetId riêng biệt, chứa chữ cái, số, dấu gạch nối hoặc dấu gạch dưới. Bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng bảng tính trong URL trên Google Trang tính:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/spreadsheetId/edit#gid=0

Trang tính

Một trang hoặc thẻ trong bảng tính. Tài nguyên trang tính đại diện cho từng trang tính, đồng thời có tiêu đề và giá trị số sheetId riêng biệt. Bạn có thể tìm thấy mã trang tính trong URL trên Google Trang tính:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/aBC-123_xYz/edit#gid=sheetId

Ô

Một trường văn bản hoặc dữ liệu riêng lẻ trong một trang tính. Các ô được sắp xếp theo hàng và cột và có thể được nhóm thành một dải ô. Tài nguyên CellData đại diện cho từng ô, nhưng không có giá trị nhận dạng duy nhất. Thay vào đó, các toạ độ hàng và cột sẽ xác định các ô.

Ký hiệu A1

Cú pháp dùng để xác định một ô hoặc một dải ô có một chuỗi chứa tên trang tính cùng với toạ độ ô bắt đầu và kết thúc bằng cách sử dụng chữ cái cột và số hàng. Đây là phương thức phổ biến và hữu ích nhất khi tham chiếu đến một dải ô tuyệt đối.

Hiển thị ví dụ

 • Sheet1!A1:B2 đề cập đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của Trang tính 1.
 • Sheet1!A:A tham chiếu tới tất cả các ô trong cột đầu tiên của Trang tính 1.
 • Sheet1!1:2 đề cập đến tất cả các ô trong hai hàng đầu tiên của Sheets1.
 • Sheet1!A5:A đề cập đến tất cả các ô trong cột đầu tiên của Trang tính 1, từ hàng 5 trở đi.
 • A1:B2 đề cập đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của trang tính hiển thị đầu tiên.
 • Sheet1 tham chiếu tới tất cả các ô trong Trang tính 1.
 • 'My Custom Sheet'!A:A đề cập đến tất cả các ô trong cột đầu tiên của trang tính có tên "Trang tính tùy chỉnh của tôi". Phải có dấu ngoặc đơn cho tên trang tính có dấu cách, ký tự đặc biệt hoặc tổ hợp chữ và số.
 • 'My Custom Sheet' đề cập đến tất cả các ô trong "Trang tính tùy chỉnh của tôi".

Mẹo: Nếu có thể, hãy sử dụng tên riêng cho các đối tượng trong bảng tính của bạn. Ví dụ: A1 là ô A1 trong trang tính hiển thị đầu tiên, trong khi "A1" là tất cả các ô trong một trang tính có tên A1. Tương tự, Sheets1 đề cập đến tất cả các ô trong Sheets1. Tuy nhiên, nếu có một dải ô được đặt tên có tiêu đề là "Sheet1", thì Sheet1 đề cập đến dải ô được đặt tên và 'Sheet1' đề cập đến trang tính.

Ký hiệu R1C1

Cú pháp dùng để xác định một ô hoặc dải ô bằng một chuỗi chứa tên trang tính cùng với toạ độ ô bắt đầu và kết thúc bằng cách sử dụng số hàng và số cột. Phương thức này ít phổ biến hơn ký hiệu A1, nhưng có thể hữu ích khi tham chiếu một dải ô liên quan đến vị trí của một ô nhất định.

Hiển thị ví dụ

 • Sheet1!R1C1:R2C2 đề cập đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của Trang tính 1.
 • R1C1:R2C2 đề cập đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của trang tính hiển thị đầu tiên.
 • Sheet1!R[3]C[1] đề cập đến ô có ba hàng bên dưới và một cột ở bên phải ô hiện tại.
Dải ô được đặt tên

Một ô hoặc dải ô được xác định có tên tuỳ chỉnh để đơn giản hoá các tệp tham chiếu trong toàn bộ ứng dụng. Tài nguyên FilterView đại diện cho một dải ô được đặt tên.

Dải ô được bảo vệ

Một ô hoặc dải ô được xác định mà không thể sửa đổi. Tài nguyên ProtectedRange đại diện cho một dải ô được bảo vệ.

Các bước tiếp theo