Google Tasks API

API Google Tasks cho phép bạn quản lý việc cần làm và danh sách việc cần làm.

Dịch vụ: tasks.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau khi bạn yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một quy cách mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Nó được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://tasks.googleapis.com

Tài nguyên REST: tasklist

Phương pháp
delete DELETE /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Xoá danh sách tác vụ đã chỉ định của người dùng được xác thực.
get GET /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Trả về danh sách tác vụ đã chỉ định của người dùng đã xác thực.
insert POST /tasks/v1/users/@me/lists
Tạo danh sách việc cần làm mới và thêm danh sách đó vào danh sách việc cần làm của người dùng đã xác thực.
list GET /tasks/v1/users/@me/lists
Trả về tất cả danh sách tác vụ của người dùng đã xác thực.
patch PATCH /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Cập nhật danh sách việc cần làm được chỉ định của người dùng đã xác thực.
update PUT /tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}
Cập nhật danh sách việc cần làm được chỉ định của người dùng đã xác thực.

Tài nguyên REST: tasks (tác vụ)

Phương pháp
clear POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/clear
Xóa tất cả việc cần làm đã hoàn thành khỏi danh sách việc cần làm được chỉ định.
delete DELETE /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Xoá việc cần làm được chỉ định khỏi danh sách việc cần làm.
get GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Trả về tác vụ đã chỉ định.
insert POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
Tạo một việc cần làm mới trên danh sách việc cần làm được chỉ định.
list GET /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks
Trả về tất cả việc cần làm trong danh sách việc cần làm được chỉ định.
move POST /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}/move
Di chuyển việc cần làm đã chỉ định sang một vị trí khác trong danh sách việc cần làm.
patch PATCH /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Cập nhật việc cần làm đã chỉ định.
update PUT /tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}
Cập nhật việc cần làm đã chỉ định.