Method: spaces.members.patch

Cập nhật gói thành viên. Ví dụ: xem phần Cập nhật tư cách thành viên của người dùng trong không gian.

Yêu cầu xác thực người dùng.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{membership.name=spaces/*/members/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
membership.name

string

Tên tài nguyên của gói thành viên, do máy chủ chỉ định.

Định dạng spaces/{space}/members/{member}

Tham số truy vấn

Thông số
updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Các đường dẫn trường cần cập nhật. Phân tách nhiều giá trị bằng dấu phẩy hoặc sử dụng * để cập nhật tất cả các đường dẫn trường.

Các đường dẫn trường hiện được hỗ trợ:

  • role

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Membership.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Membership.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.