Channels: update

API này hiện hỗ trợ khả năng đánh dấu kênh hoặc video của bạn là "dành cho trẻ em". Ngoài ra, các tài nguyên channelvideo hiện cũng chứa một thuộc tính xác định trạng thái "dành cho trẻ em" của kênh hoặc video đó. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, chúng tôi cũng cập nhật Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube và Chính sách dành cho nhà phát triển. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem nhật ký sửa đổi của Dịch vụ YouTube Data APIĐiều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube.

Cập nhật siêu dữ liệu của kênh. Xin lưu ý rằng phương thức này hiện chỉ hỗ trợ cập nhật các đối tượng brandingSettings, invideoPromotionlocalizations của tài nguyên channel cũng như các thuộc tính con của các đối tượng đó.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 50 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Thông số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Thông số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part phục vụ hai mục đích trong thao tác này. Thẻ này xác định các thuộc tính mà thao tác ghi sẽ đặt, cũng như các thuộc tính mà phản hồi API đưa vào.

API hiện chỉ cho phép đặt giá trị tham số thành brandingSettings, invideoPromotion hoặc localizations. (Bạn chỉ có thể cập nhật phần bất kỳ trong số các phần đó bằng một yêu cầu duy nhất.)

Xin lưu ý rằng phương thức này sẽ ghi đè các giá trị hiện có cho tất cả các thuộc tính có thể thay đổi trong phần mà giá trị tham số chỉ định.
Thông số không bắt buộc
onBehalfOfContentOwner string
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Tham số onBehalfOfContentOwner cho biết người dùng đã xác thực đang hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung được chỉ định trong giá trị tham số. Thông số này dành cho những đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube khác nhau. Tính năng này cho phép chủ sở hữu nội dung xác thực một lần và có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu kênh cũng như video của mình mà không cần phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh. Tài khoản CMS thực tế mà người dùng sử dụng để xác thực cần được liên kết với chủ sở hữu nội dung YouTube đã chỉ định.

Nội dung yêu cầu

Cung cấp tài nguyên kênh trong nội dung yêu cầu. Đối với tài nguyên đó:

 • Bạn phải chỉ định giá trị cho những thuộc tính sau:

  • id

 • Bạn có thể đặt giá trị cho những thuộc tính sau:

  • brandingSettings.channel.country
  • brandingSettings.channel.description
  • brandingSettings.channel.defaultLanguage
  • brandingSettings.channel.keywords
  • brandingSettings.channel.trackingAnalyticsAccountId
  • brandingSettings.channel.unsubscribedTrailer
  • localizations.(key)
  • localizations.(key).title
  • localizations.(key).description
  • status.selfDeclaredMadeForKids

  Nếu bạn đang gửi yêu cầu cập nhật và yêu cầu của bạn không chỉ định giá trị cho một tài sản đã có giá trị, thì giá trị hiện có của tài sản đó sẽ bị xoá.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên kênh trong nội dung phản hồi.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
badRequest (400) brandingValidationError Không xác thực được một trong các giá trị của đối tượng brandingSettings. Hãy dùng phương thức channels.list để truy xuất các chế độ cài đặt hiện tại cho kênh và cập nhật các giá trị thuộc tính theo hướng dẫn trong tài liệu về tài nguyên channels.
badRequest (400) channelTitleUpdateForbidden Khi cập nhật brandingSettings part của kênh, bạn phải đặt giá trị của thuộc tính brandingSettings.channel.title thành tiêu đề hiện tại của kênh hoặc bỏ qua thuộc tính này. API sẽ trả về lỗi nếu bạn thay đổi giá trị của thuộc tính.
badRequest (400) defaultLanguageNotSetError Bạn phải đặt defaultLanguage để cập nhật localizations.
badRequest (400) invalidBrandingOption Một trong các cài đặt gắn thương hiệu mà bạn chỉ định không tồn tại. Sử dụng phương thức channels.list để truy xuất các giá trị hợp lệ và nhớ cập nhật các giá trị đó theo những hướng dẫn trong tài liệu tài nguyên channels.
badRequest (400) invalidCustomMessage Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định một thông báo tuỳ chỉnh không hợp lệ. Kiểm tra giá trị của thuộc tính invideoPromotion.items[].customMessage trong tài nguyên mà yêu cầu đã gửi.
badRequest (400) invalidDuration Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định thời lượng không hợp lệ trong phần invideopromotion.
badRequest (400) invalidDuration Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định một loại vị trí không hợp lệ để xác định cách đặt mặt hàng được quảng bá trong trình phát video. Kiểm tra giá trị của thuộc tính invideoPromotion.position.type trong tài nguyên mà yêu cầu đã gửi.
badRequest (400) invalidRecentlyUploadedBy Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định một mã nhận dạng kênh không hợp lệ. Kiểm tra giá trị của thuộc tính invideoPromotion.items[].id.recentlyUploadedBy trong tài nguyên mà yêu cầu đã gửi.
badRequest (400) invalidTimingOffset Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định độ lệch thời gian không hợp lệ trong phần invideopromotion.
badRequest (400) invalidTimingOffset Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định giới hạn thời gian không hợp lệ để xác định thời điểm mặt hàng được quảng bá sẽ xuất hiện trong trình phát video. Kiểm tra giá trị của thuộc tính invideoPromotion.timing.offsetMs trong tài nguyên mà yêu cầu đã gửi.
badRequest (400) invalidTimingType Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định một phương pháp xác định thời gian không hợp lệ để xác định thời điểm mặt hàng được quảng bá sẽ xuất hiện trong trình phát video. Kiểm tra giá trị của thuộc tính invideoPromotion.timing.type trong tài nguyên mà yêu cầu đã gửi.
badRequest (400) localizationValidationError Không thể xác thực một trong các giá trị của đối tượng bản địa hoá. Sử dụng phương thức channels.list để truy xuất các giá trị hợp lệ và đảm bảo cập nhật các giá trị đó theo hướng dẫn trong tài liệu về tài nguyên của kênh.
badRequest (400) tooManyPromotedItems Đã vượt quá số lượng mặt hàng được quảng cáo được cho phép trong phần invideopromotion.
forbidden (403) channelForbidden Kênh được chỉ định trong tham số id không hỗ trợ yêu cầu hoặc yêu cầu không được cấp phép đúng.
forbidden (403) promotedVideoNotAllowed Không tìm thấy kênh mà yêu cầu API đang cố gắng cập nhật. Hãy kiểm tra giá trị của thuộc tính id trong tài nguyên channel mà yêu cầu đã gửi để đảm bảo rằng mã nhận dạng kênh là chính xác.
forbidden (403) websiteLinkNotAllowed Không được phép sử dụng URL của trang web đã chỉ định.
notFound (404) channelNotFound Không tìm thấy kênh được chỉ định trong tham số id.
notFound (404) channelNotFound Không thể tìm thấy kênh do thông số id chỉ định hoặc không có tùy chọn thương hiệu.
notFound (404) unknownChannelId Không tìm thấy ID kênh được chỉ định.
notFound (404) unknownChannelId Không tìm thấy mã kênh RecentlyUploadBy mà bạn chỉ định.
notFound (404) unknownVideoId Không tìm thấy mã video được chỉ định làm mặt hàng được quảng bá.
required (400) requiredItemIdType Siêu dữ liệu của yêu cầu phải chỉ định một loại mặt hàng trong phần invideopromotion.
required (400) requiredItemId Siêu dữ liệu yêu cầu phải chỉ định id mặt hàng cho phần invideo Promotion.
required (400) requiredTimingOffset Siêu dữ liệu của yêu cầu phải chỉ định mức chênh lệch thời gian mặc định để YouTube có thể xác định thời điểm giới thiệu mặt hàng được quảng bá. Thiết lập giá trị của thuộc tính invideoPromotion.defaultTiming.offsetMs trong tài nguyên mà yêu cầu gửi.
required (400) requiredTimingOffset Siêu dữ liệu của yêu cầu phải nêu rõ mức chênh lệch thời gian để YouTube có thể xác định thời điểm giới thiệu mặt hàng được quảng bá. Thiết lập giá trị của thuộc tính invideoPromotion.timing.offsetMs trong tài nguyên mà yêu cầu gửi.
required (400) requiredTimingType Siêu dữ liệu của yêu cầu phải chỉ định phương thức xác định thời gian để YouTube có thể xác định thời điểm giới thiệu mặt hàng được quảng bá. Thiết lập giá trị của thuộc tính invideoPromotion.defaultTiming.type trong tài nguyên mà yêu cầu gửi.
required (400) requiredTimingType Siêu dữ liệu của yêu cầu phải chỉ định phương thức xác định thời gian để YouTube có thể xác định thời điểm giới thiệu mặt hàng được quảng bá. Thiết lập giá trị của thuộc tính invideoPromotion.timing.type trong tài nguyên mà yêu cầu gửi.
required (400) requiredTiming Siêu dữ liệu của yêu cầu phải chỉ định thời gian cho mỗi mục trong phần invideoPromotion.
required (400) requiredVideoId Siêu dữ liệu của yêu cầu phải chỉ định mã video để xác định mặt hàng được quảng bá.
required (400) requiredWebsiteUrl Siêu dữ liệu của yêu cầu phải chỉ định URL của trang web trong phần invideopromotional. Thiết lập giá trị của thuộc tính invideoPromotion.items[].id.websiteUrl trong tài nguyên mà yêu cầu gửi.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.