Search

Kết quả tìm kiếm chứa thông tin về một video, kênh hoặc danh sách phát trên YouTube khớp với các thông số tìm kiếm được chỉ định trong yêu cầu API. Mặc dù kết quả tìm kiếm trỏ đến một tài nguyên có thể nhận dạng riêng biệt, chẳng hạn như video, nhưng lại không có dữ liệu cố định.

Phương pháp

API này hỗ trợ các phương thức tìm kiếm sau đây:

list
Trả về một tập hợp kết quả tìm kiếm phù hợp với các tham số truy vấn được chỉ định trong yêu cầu API. Theo mặc định, một nhóm kết quả tìm kiếm sẽ xác định các tài nguyên video, channelplaylist phù hợp, nhưng bạn cũng có thể định cấu hình các truy vấn để chỉ truy xuất một loại tài nguyên cụ thể. Thử ngay.

Biểu diễn tài nguyên

Cấu trúc JSON sau đây cho thấy định dạng của một kết quả tìm kiếm:

{
 "kind": "youtube#searchResult",
 "etag": etag,
 "id": {
  "kind": string,
  "videoId": string,
  "channelId": string,
  "playlistId": string
 },
 "snippet": {
  "publishedAt": datetime,
  "channelId": string,
  "title": string,
  "description": string,
  "thumbnails": {
   (key): {
    "url": string,
    "width": unsigned integer,
    "height": unsigned integer
   }
  },
  "channelTitle": string,
  "liveBroadcastContent": string
 }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong kết quả tìm kiếm:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#searchResult.
etag etag
Etag của tài nguyên này.
id object
Đối tượng id chứa thông tin có thể dùng để xác định riêng biệt tài nguyên khớp với yêu cầu tìm kiếm.
id.kind string
Loại tài nguyên API.
id.videoId string
Nếu giá trị của tài sản id.typeyoutube#video thì tài sản này sẽ xuất hiện và giá trị của tài sản này sẽ chứa mã mà YouTube dùng để nhận dạng duy nhất một video trùng khớp với cụm từ tìm kiếm.
id.channelId string
Nếu giá trị của tài sản id.typeyoutube#channel thì tài sản này sẽ xuất hiện và giá trị của tài sản này sẽ chứa mã mà YouTube dùng để nhận dạng duy nhất một kênh khớp với cụm từ tìm kiếm.
id.playlistId string
Nếu giá trị của tài sản id.typeyoutube#playlist thì tài sản này sẽ xuất hiện và giá trị của tài sản này sẽ chứa mã mà YouTube dùng để nhận dạng duy nhất một danh sách phát khớp với cụm từ tìm kiếm.
snippet object
Đối tượng snippet chứa thông tin cơ bản về kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như tiêu đề hoặc nội dung mô tả. Ví dụ: Nếu kết quả tìm kiếm là một video, thì tiêu đề sẽ là tiêu đề của video và phần mô tả sẽ là nội dung mô tả của video.
snippet.publishedAt datetime
Ngày và giờ tạo tài nguyên mà kết quả tìm kiếm xác định. Giá trị này được chỉ định ở định dạng ISO 8601.
snippet.channelId string
Giá trị mà YouTube sử dụng để xác định chính xác kênh đã xuất bản tài nguyên mà kết quả tìm kiếm xác định.
snippet.title string
Tiêu đề của kết quả tìm kiếm.
snippet.description string
Phần mô tả kết quả tìm kiếm.
snippet.thumbnails object
Bản đồ hình thu nhỏ liên kết với kết quả tìm kiếm. Đối với mỗi đối tượng trong bản đồ, khoá là tên của hình thu nhỏ và giá trị là đối tượng chứa thông tin khác về hình thu nhỏ.
snippet.thumbnails.(key) object
Các giá trị khoá hợp lệ là:
 • default – Hình thu nhỏ mặc định. Hình thu nhỏ mặc định của video hoặc tài nguyên đề cập đến một video (chẳng hạn như một mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm) có chiều rộng là 120px và chiều cao là 90px. Hình thu nhỏ mặc định của một kênh có chiều rộng 88px và chiều cao 88px.
 • medium – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao hơn. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), hình ảnh này có chiều rộng 320px và chiều cao 180px. Đối với một kênh, hình ảnh này rộng 240px và cao 240px.
 • high – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), hình ảnh này có chiều rộng 480px và chiều cao 360px. Đối với một kênh, hình ảnh này có chiều rộng 800px và chiều cao 800px.
 • standard – Phiên bản hình thu nhỏ thậm chí còn cao hơn phiên bản hình ảnh có độ phân giải high. Hình ảnh này có sẵn cho một số video và các tài nguyên khác đề cập đến video, chẳng hạn như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này rộng 640 px và cao 480 px.
 • maxres – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao nhất. Kích thước hình ảnh này có sẵn cho một số video và các tài nguyên khác đề cập đến video, như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này có chiều rộng 1280px và chiều cao 720px.
snippet.thumbnails.(key).url string
URL của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).width unsigned integer
Chiều rộng của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).height unsigned integer
Chiều cao của hình ảnh.
snippet.channelTitle string
Tiêu đề của kênh đã xuất bản tài nguyên mà kết quả tìm kiếm xác định.
snippet.liveBroadcastContent string
Cho biết tài nguyên video hay channel có nội dung phát trực tiếp. Các giá trị thuộc tính hợp lệ là upcoming, livenone.

Đối với tài nguyên video, giá trị upcoming cho biết video là chương trình phát trực tiếp chưa bắt đầu phát, còn giá trị live cho biết video là chương trình phát trực tiếp đang hoạt động. Đối với tài nguyên channel, giá trị upcoming cho biết kênh có một chương trình phát sóng đã lên lịch nhưng chưa bắt đầu, trong khi giá trị live cho biết kênh có một chương trình phát sóng trực tiếp đang hoạt động.