Chọn phạm vi API của Trung tâm thông báo

Tài liệu này chứa thông tin xác thực và cấp quyền dành riêng cho API của Trung tâm thông báo. Trước khi đọc tài liệu này, hãy nhớ đọc thông tin chung về xác thực và uỷ quyền của Google Workspace trong bài viết Tìm hiểu về quy trình xác thực và uỷ quyền.

Định cấu hình OAuth 2.0 để uỷ quyền

Định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth và chọn phạm vi để xác định những thông tin sẽ hiển thị cho người dùng và người đánh giá ứng dụng, đồng thời đăng ký ứng dụng của bạn để có thể phát hành sau.

Phạm vi API của Trung tâm thông báo

Để xác định cấp truy cập được cấp cho ứng dụng, bạn cần xác định và khai báo phạm vi uỷ quyền. Phạm vi uỷ quyền là một chuỗi URI OAuth 2.0 chứa tên ứng dụng Google Workspace, loại dữ liệu mà ứng dụng truy cập và cấp truy cập. Phạm vi là các yêu cầu xử lý của ứng dụng về việc xử lý dữ liệu trên Google Workspace, bao gồm cả dữ liệu trong Tài khoản Google của người dùng.

Khi cài đặt ứng dụng, người dùng sẽ được yêu cầu xác thực các phạm vi mà ứng dụng dùng. Nhìn chung, bạn nên chọn phạm vi tập trung hẹp nhất có thể và tránh yêu cầu các phạm vi mà ứng dụng không yêu cầu. Người dùng sẵn sàng cấp quyền truy cập vào các phạm vi được mô tả rõ ràng, có giới hạn.

API Trung tâm thông báo hỗ trợ các phạm vi sau:

Kính ngắm Ý nghĩa
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts Quyền đọc và ghi đối với API Trung tâm thông báo

Tạo một tài khoản dịch vụ

Để sử dụng API Trung tâm thông báo, bạn phải sử dụng tài khoản dịch vụ và thiết lập chế độ uỷ quyền trên toàn miền. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tạo thông tin xác thực quyền truy cập.