Tổng quan về API Chuyển dữ liệu

API Chuyển dữ liệu quản lý việc chuyển dữ liệu từ người dùng này sang người dùng khác trong một miền. Một trường hợp sử dụng của quá trình chuyển này là phân bổ lại dữ liệu ứng dụng thuộc về người dùng đã rời khỏi tổ chức.

Để di chuyển dữ liệu, trước tiên, hãy xác định tài nguyên DataTransfer, sau đó bắt đầu chuyển bằng phương thức insert(). Ví dụ: phần nội dung yêu cầu JSON sau đây sẽ chuyển lịch từ người dùng nguồn sang người dùng đích. Bạn có thể truy xuất mã nhận dạng người dùng cho từng chủ sở hữu bằng cách gọi phương thức user.get() của API Directory và cung cấp địa chỉ email hoặc bí danh email của họ.

{
 "oldOwnerUserId": "SOURCE_USER_ID",
 "newOwnerUserId": "DESTINATION_USER_ID",
 "applicationDataTransfers": [
  {
   "applicationId": "435070579839",
   "applicationTransferParams": [
    {
     "key": "RELEASE_RESOURCES",
     "value": [
      "TRUE"
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

API Chuyển dữ liệu bao gồm các phương thức và tài nguyên bổ sung giúp bạn tạo và quản lý quá trình chuyển:

 • Danh sách các ứng dụng có thể chuyển dữ liệu
 • Nhận thông tin ứng dụng theo ID ứng dụng
 • Danh sách chuyển theo người dùng nguồn, người dùng đích hoặc trạng thái
 • Nhận yêu cầu chuyển theo mã tài nguyên