Khắc phục sự cố về Directory API

Trang này mô tả một số vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải liên quan đến Directory API với tư cách là đại lý.

400:badRequest

Lỗi này xảy ra khi truyền một giá trị thông số không chính xác vào phương thức.

Nếu sử dụng phương thức users.get, hãy xác minh rằng giá trị được truyền vào tham số userKey là địa chỉ email chính, địa chỉ email đại diện hoặc mã nhận dạng người dùng duy nhất của người dùng.

Nếu sử dụng phương thức users.list, hãy xác minh các tham số sau:

 • Tham số customer: Chỉ sử dụng customerId do Google tạo. Đừng sử dụng miền của khách hàng thực sự. Bạn nên dùng tham số này vì nếu khách hàng có miền phụ, thì việc sử dụng tham số domain chỉ trả về những người dùng có địa chỉ email trên miền cụ thể đó.
 • Tham số domain: Chỉ sử dụng miền của khách hàng thực tế. Đừng sử dụng
  customerId do Google tạo.

403:domainCannotUseApis

Lỗi này xảy ra khi khách hàng của bạn đã vô hiệu hoá quyền truy cập của đại lý vào API SDK dành cho quản trị viên. Để giải quyết vấn đề này, hãy yêu cầu khách hàng bật lại quyền truy cập vào API SDK dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Kiểm soát quyền truy cập của API.

Nếu bạn đang cố gắng đếm số lượng người dùng hiện đã được cấp phép và gặp lỗi này, thay vì gọi phương thức users.list, hãy sử dụng trường licensedNumberOfSeats từ tài nguyên gói thuê bao.

403:forbidden

Lỗi này xảy ra khi bạn không sở hữu khách hàng hoặc khách hàng đã vô hiệu hoá quyền truy cập của đại lý vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của họ.

Để giải quyết vấn đề này, hãy gọi phương thức customers.get trước khi thực hiện cuộc gọi để xác minh quyền sở hữu của đại lý đối với khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng của bạn bật lại quyền truy cập của đại lý vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của khách hàng.

403:usageLimits.accessNotConfigured

Lỗi này xảy ra khi bạn không bật API trong dự án trên Google Cloud. Để giải quyết vấn đề này, hãy chuyển đến bảng điều khiển Google Cloud và bật API. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bật API Google Workspace.

409:duplicate

Lỗi này xảy ra khi bạn đang cố gắng thêm người dùng mới, nhưng địa chỉ email chính của khách hàng đã tồn tại thuộc một trong các địa chỉ sau:

 • Tài khoản Google Workspace hiện tại mà bạn đang cố gắng thêm họ vào.
 • Một sản phẩm khác của Google (không phải Google Workspace).

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm như sau:

 1. Gọi phương thức users.get.

  Nếu bạn nhận được phản hồi 200, thì tức là người dùng đã tồn tại trong Tài khoản Google Workspace của khách hàng. Bạn không thể thêm người dùng này vào tài khoản.

  Nếu bạn nhận được phản hồi 403 forbidden, thì nghĩa là miền trong tham số email chính không phải là khách hàng được bán lại hoặc email chính đã được sử dụng trước đây cho một sản phẩm khác của Google và trước tiên, miền của khách hàng phải được xác minh thì mới có thể thêm người dùng này thành công.

 2. Nếu bạn có thể xác minh miền của khách hàng, hãy làm như sau:

  1. Tạo người dùng quản trị tạm thời bằng phương thức users.insert và tiếp tục cấp phép cho bước xác minh miền cuối cùng.
  2. Khi xác minh miền, hãy thêm người dùng tạm thời vào tham số owners[] của nội dung yêu cầu cho lệnh gọi webResource.insert. Hãy thực hiện cuộc gọi này cho đến khi bạn nhận được phản hồi 200.
  3. Sau khi miền được xác minh, hãy đổi tên tên người dùng tạm thời bằng cách sử dụng phương thức users.patch hoặc users.update.
 3. Nếu bạn không thể xác minh miền của khách hàng, hãy làm như sau:

  1. Tạo người dùng quản trị tạm thời bằng phương thức users.insert.
  2. Yêu cầu khách hàng của bạn đăng nhập với tư cách là người dùng tạm thời và xác minh miền của họ thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  3. Sau khi miền được xác minh, bạn hoặc khách hàng có thể đổi tên người dùng tạm thời. Bạn có thể sử dụng phương thức users.patch hoặc users.update.

412:limitExceeded

Lỗi này xảy ra khi khách hàng của bạn đã dùng hết hạn mức giấy phép tối đa. Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng phương thức subscriptions.changeSeats và tuỳ thuộc vào gói thuê bao của họ, hãy sử dụng:

 • Đối với FLEXIBLE, hãy tăng tham số maximumNumberOfSeats.
 • Đối với ANNUAL, hãy tăng tham số numberOfSeats.