Khắc phục các sự cố về API Đại lý

Trang này mô tả một số vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải liên quan đến API Đại lý.

400:badRequest

Lỗi này xảy ra khi gói thuê bao bị tạm ngưng hoặc bị huỷ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Kích hoạt gói thuê bao.

400:invalid

Lỗi này có thể xảy ra vì một số lý do khác nhau.

Nếu bạn đang sử dụng phương thức customers.insert, một trong các thông số đối tượng khách hàng sau đây sẽ không hợp lệ:

  • postalAddress.postalCode không hợp lệ.
  • postalAddress.countryCode không đủ điều kiện để bán lại Google Workspace.
  • alternateEmail không được ở cùng một miền với customerDomain

Để giải quyết vấn đề này, hãy xác minh rằng các tham số bắt buộc có mặt và hợp lệ đối với khách hàng.

Nếu bạn đang sử dụng phương thức subscriptions.changeSeats, một trong những vấn đề sau có thể đã gây ra lỗi này:

  • Bạn không thể giảm số giấy phép cho các loại gói hằng năm. Hãy cân nhắc thay đổi các chế độ cài đặt gia hạn. để gói thuê bao tự động đặt (tại thời điểm gia hạn) số giấy phép bằng với số lượng người dùng đang hoạt động trên tài khoản.
  • Số lượng giấy phép mà bạn yêu cầu ít hơn số người dùng hiện tại trên tài khoản. Nhắn tin cho khách hàng rằng họ phải xoá người dùng thì mới có thể giảm số lượng giấy phép.
  • Bạn đã tăng thông số chỗ ngồi không chính xác. Đối với kế hoạch FLEX, hãy tăng tham số maximumNumberOfSeats và đối với kế hoạch ANNUAL, hãy tăng tham số numberOfSeats.
  • Bạn đã cố thay đổi tham số licensedNumberOfSeats. Đây là tham số chỉ có thể đọc.
  • Trong thời gian dùng thử, khách hàng được phép sử dụng tối đa 10 giấy phép. Bắt đầu một dịch vụ có tính phí từ gói thuê bao dùng thử miễn phí để kết thúc ngay thời gian dùng thử, bắt đầu tính phí và xoá giới hạn tối đa 10 giấy phép.

403:forbidden

Lỗi này xảy ra khi bạn không sở hữu khách hàng hoặc khách hàng đã vô hiệu hoá quyền truy cập của đại lý vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của họ.

403:usageLimits.dailyLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi bạn đã đạt đến hạn mức hằng ngày cho các lệnh gọi đến API này. Để giải quyết vấn đề này, hãy triển khai độ trễ thời gian đợi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hạn mức sử dụng và hạn mức sử dụng.

Nếu bạn đang cố truy xuất nhiều gói thuê bao, hãy cân nhắc sử dụng phương thức subscriptions.list mà không cần chỉ định tham số customerId hoặc subscriptionId. Bạn có thể trả về tối đa 100 gói thuê bao cho mỗi lệnh gọi. Hãy sử dụng tham số pageToken để tiếp tục truy xuất tất cả các gói thuê bao trong tài khoản đại lý.

403:usageLimits.accessNotConfigured

Lỗi này xảy ra khi bạn không bật API trong dự án trên Google Cloud. Để giải quyết vấn đề này, hãy chuyển đến bảng điều khiển Google Cloud và bật API. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bật API Google Workspace.

404:notFound

Khi bạn sử dụng phương thức customers.get, lỗi này có nghĩa là không có khách hàng hoặc miền cho bất kỳ tài khoản Google Workspace nào và miền đó có sẵn.

412:conditionNotMet

Lỗi này do một số vấn đề gây ra.

Nếu bạn gặp lỗi này khi sử dụng phương thức subscriptions.changeRenewalSettings, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ gọi phương thức này trên các gói thanh toán cam kết sau:

  • ANNUAL_MONTHLY_PAY
  • ANNUAL_YEARLY_PAY

Nếu bạn gặp lỗi này khi sử dụng phương thức subscriptions.delete, thì tức là không có người dùng quản trị trên tài khoản Google Workspace. Để giải quyết vấn đề này, hãy thêm một người dùng quản trị tạm thời rồi thử lại.

Nếu gặp lỗi này khi sử dụng phương thức subscriptions.insert, thì bạn không thể bán lại SKU đã chọn hoặc cho khách hàng ở thị trường mới nổi. Để giải quyết vấn đề này, hãy chấp nhận các điều khoản dịch vụ hiện hành.

429:usageLimits.quotaExceeded

Lỗi này xảy ra khi bạn đã vượt quá giới hạn truy vấn mỗi giây. Để giải quyết vấn đề này, hãy triển khai chiến lược thử lại thời gian đợi hoặc lưu kết quả vào bộ nhớ đệm để thực hiện ít lệnh gọi API hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hạn mức sử dụng và hạn mức sử dụng.

Nếu bạn đang cố truy xuất nhiều gói thuê bao, hãy cân nhắc sử dụng phương thức subscriptions.list mà không cần chỉ định tham số customerId hoặc subscriptionId. Bạn có thể trả về tối đa 100 gói thuê bao cho mỗi lệnh gọi. Hãy sử dụng tham số pageToken để tiếp tục truy xuất tất cả các gói thuê bao trong tài khoản đại lý.