Khắc phục các sự cố về API Xác minh trang web

Trang này mô tả một số vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp liên quan đến API Xác minh trang web với tư cách là đại lý.

400:badRequest

Lỗi này xảy ra khi Google không tìm thấy mã xác minh. Để giải quyết vấn đề này, hãy xác minh rằng mã thông báo đã được đặt thành công vào đích đến và tiếp tục gọi phương thức này có độ trễ thời gian đợi cho đến khi bạn nhận được phản hồi 200.

400:invalidParameter

Lỗi này xảy ra khi mã xác minh không hợp lệ. Hãy gọi phương thức webResource.getToken để nhận mã thông báo hợp lệ.

403:usageLimits.dailyLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi bạn đã đạt đến hạn mức hằng ngày cho các lệnh gọi đến API này. Để giải quyết vấn đề này, hãy triển khai độ trễ thời gian đợi. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hạn mức sử dụng và hạn mức sử dụng.