REST Resource: generatedapks

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

เมธอด

download

ดาวน์โหลด APK ที่รับรองแล้ว 1 รายการที่สร้างจาก App Bundle

list

แสดงผลข้อมูลเมตาของการดาวน์โหลดสําหรับ APK ทั้งหมดที่สร้างจาก App Bundle หนึ่งๆ