Wyświetlenie listy wiadomości

Z tego przewodnika dowiesz się, jak użyć metody list w zasobie Message interfejsu Google Chat API, aby wyświetlić dzieloną na strony listę wiadomości w pokoju, którą można filtrować.

Zasób Message reprezentuje tekst lub kartę w Google Chat. Możesz create, get, update lub delete wysłać wiadomość w Google Chat API, wywołując odpowiednie metody. Więcej informacji o SMS-ach i kartach znajdziesz w artykule Omówienie wiadomości w Google Chat.

Wymagania wstępne

Python

 • Python 3.6 lub nowszy
 • Narzędzie do zarządzania pakietami pip
 • Najnowsze biblioteki klienta Google do języka Python. Aby je zainstalować lub zaktualizować, uruchom w interfejsie wiersza poleceń to polecenie:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-httplib2 google-auth-oauthlib oauth2client
  
 • Opublikowana aplikacja Google Chat. Aby utworzyć i opublikować aplikację do obsługi czatu, przeczytaj artykuł Tworzenie aplikacji Google Chat.

 • Autoryzacja aplikacji Google Chat została skonfigurowana. Wyświetlanie informacji o wiadomościach wymaga uwierzytelniania użytkowników z zakresem autoryzacji chat.messages.readonly lub chat.messages.

Wyświetlenie listy wiadomości

Aby wyświetlić listę wiadomości z uwierzytelnianiem użytkownika, przekaż w żądaniu te informacje:

Ten przykład przedstawia wiadomości z pokoju czatu wysłane po 16 marca 2023 r.:

Python

 1. W katalogu roboczym utwórz plik o nazwie chat_messages_list.py.
 2. Umieść ten kod w pliku chat_messages_list.py:

  import os.path
  
  from google.auth.transport.requests import Request
  from google.oauth2.credentials import Credentials
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  from googleapiclient.errors import HttpError
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then lists messages in a space sent after March 16, 2023.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().list(
  
       # The space for which to list messages.
       parent = 'spaces/SPACE',
  
       # An optional filter that returns messages
       # created after March 16, 2023.
       filter = 'createTime > "2023-03-16T00:00:00-00:00"'
  
     ).execute()
  
    # Prints details about the created membership.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. W kodzie zastąp SPACE nazwą pokoju, którą możesz uzyskać za pomocą metody spaces.list w interfejsie Chat API lub z adresu URL pokoju.

 4. W katalogu roboczym skompiluj i uruchom przykład:

  python3 chat_messages_list.py
  

Google Chat API zwraca listę wiadomości wysłanych w określonym pokoju po 16 marca 2023 r.