Method: media.download

Nội dung nghe nhìn tải xuống. Việc tải xuống được hỗ trợ trên URI /v1/media/{+name}?alt=media.

Bạn cần phải xác thực. Hỗ trợ đầy đủ xác thực tài khoản dịch vụ.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/media/{resourceName=**}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
resourceName

string

Tên của nội dung nghe nhìn đang được tải xuống. Hãy xem spaces.messages.attachments.attachmentDataRef.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Tài nguyên nội dung phương tiện.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "resourceName": string
}
Các trường
resourceName

string

Tên tài nguyên nội dung phương tiện.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.