REST Resource: spaces.members

Tài nguyên: Thành viên

Biểu thị mối quan hệ thành viên trong Google Chat, chẳng hạn như người dùng hoặc ứng dụng Chat được mời tham gia, tham gia hay không tham gia không gian.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "state": enum (MembershipState),
  "role": enum (MembershipRole),
  "createTime": string,

  // Union field memberType can be only one of the following:
  "member": {
    object (User)
  }
  // End of list of possible types for union field memberType.
}
Các trường
name

string

Tên tài nguyên của gói thành viên do máy chủ chỉ định.

Định dạng: space/{space}/member/{member}

state

enum (MembershipState)

Chỉ đầu ra. Trạng thái của gói thành viên.

role

enum (MembershipRole)

Chỉ đầu ra. Vai trò của người dùng trong phòng Chat, giúp xác định các hành động được phép của họ trong phòng.

createTime

string (Timestamp format)

Chỉ đầu ra. Thời gian tạo thành viên, chẳng hạn như khi thành viên tham gia hoặc được mời tham gia không gian.

Trường liên kết memberType. Hội viên liên kết với gói hội viên này. Các loại thành viên khác có thể được hỗ trợ trong tương lai. memberType chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
member

object (User)

Người dùng hoặc ứng dụng Google Chat mà gói thành viên đó tương ứng.

Trạng thái thành viên

Chỉ định mối quan hệ của thành viên với một không gian. Các trạng thái gói thành viên khác có thể được hỗ trợ trong tương lai.

Enum
MEMBERSHIP_STATE_UNSPECIFIED Mặc định, không sử dụng.
JOINED Người dùng đã tham gia không gian.
INVITED Người dùng đã được mời, có thể tham gia không gian, nhưng hiện chưa tham gia.
NOT_A_MEMBER Người dùng không phải là thành viên của không gian, chưa được mời và không thể tham gia không gian.

Vai trò thành viên

Biểu thị các hành động được phép của người dùng trong một phòng Chat. Các giá trị enum khác có thể được thêm vào trong tương lai.

Enum
MEMBERSHIP_ROLE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Người dùng không phải là thành viên của không gian nhưng có thể được mời.
ROLE_MEMBER Một thành viên của không gian. Người dùng có các quyền cơ bản, như gửi tin nhắn đến không gian. Trong cuộc trò chuyện 1:1 và cuộc trò chuyện nhóm chưa đặt tên, mọi người đều có vai trò này.
ROLE_MANAGER Người quản lý không gian. Người dùng có tất cả các quyền cơ bản cùng với quyền quản trị cho phép họ quản lý không gian, chẳng hạn như thêm hoặc xoá thành viên. Chỉ được hỗ trợ trong SpaceType.SPACE.

Phương pháp

create

Tạo gói thành viên hoặc gói thành viên ứng dụng cho ứng dụng gọi điện.

delete

Xoá gói thành viên.

get

Trả về gói thành viên.

list

Liệt kê tư cách thành viên trong một không gian.