Mẫu ứng dụng Google Chat

Phần này cung cấp các mẫu ứng dụng Google Chat lưu trữ trên GitHub. Các mẫu này giúp bạn xây dựng và triển khai nhanh chóng nhiều loại ứng dụng nhắn tin.

Để xem hướng dẫn từng bước về cách xây dựng một ứng dụng nhắn tin cơ bản, hãy thử bắt đầu nhanh.

Khi bạn đã sẵn sàng xem xét các mẫu khác, Kho lưu trữ của Google Chat trên GitHub chứa các ví dụ hữu ích về nhiều loại ứng dụng nhắn tin, trong đó có:

Tìm các mẫu GitHub ở bên trái trong phần Mẫu GitHub hoặc xem lại ứng dụng Chat theo dõi năng suất sử dụng nhiều API được viết bằng Python.

Các bước tiếp theo

Để tìm hiểu cách thêm chức năng khác vào ứng dụng Chat sau khi xem xét và triển khai ứng dụng mẫu của Google Chat, hãy tham khảo các tài nguyên bên dưới: