Mở và trả lời hộp thoại

Trang này mô tả cách ứng dụng Chat có thể mở và phản hồi các hộp thoại.

Hộp thoại là giao diện cửa sổ, dựa trên thẻ mà Các ứng dụng trong Chat sẽ mở ra để tương tác với người dùng. Để giúp người dùng hoàn tất các quy trình nhiều bước, ứng dụng Chat có thể mở các hộp thoại tuần tự.

Hộp thoại hữu ích cho các kiểu tương tác sau đây của người dùng:

 • Thu thập thông tin từ người dùng
 • Xác thực người dùng bằng các dịch vụ web
 • Định cấu hình chế độ cài đặt ứng dụng Chat

Để mở, gửi hoặc huỷ hộp thoại, bạn phải có phản hồi đồng bộ của ứng dụng Chat có DialogEventType. Các ứng dụng trong Chat được tạo bằng cấu trúc không đồng bộ, chẳng hạn như Pub/Sub hoặc phương thức thông báo create, không hỗ trợ hộp thoại. Nếu ứng dụng Chat sử dụng cấu trúc không đồng bộ, hãy dùng thông báo thẻ thay vì hộp thoại.

Điều kiện tiên quyết

Node.js

 • Một tài khoản Google Workspace có quyền truy cập vào Google Chat.
 • Một ứng dụng Chat. Để tạo một ứng dụng Chat, hãy làm theo hướng dẫn quickstart sau đây.
 • Nếu mở hộp thoại để phản hồi lệnh dấu gạch chéo, một lệnh dấu gạch chéo được định cấu hình bằng tuỳ chọn Mở hộp thoại được chọn.

Các mã mẫu Node.js được viết để chạy dưới dạng một Chức năng đám mây.

Apps Script

 • Một tài khoản Google Workspace có quyền truy cập vào Google Chat.
 • Một ứng dụng Chat. Để tạo một ứng dụng Chat, hãy làm theo hướng dẫn quickstart sau đây.
 • Nếu mở hộp thoại để phản hồi lệnh dấu gạch chéo, một lệnh dấu gạch chéo được định cấu hình bằng tuỳ chọn Mở hộp thoại được chọn.

Python

 • Một tài khoản Google Workspace có quyền truy cập vào Google Chat.
 • Một ứng dụng Chat. Để tạo một ứng dụng Chat, hãy làm theo hướng dẫn quickstart sau đây.
 • Nếu mở hộp thoại để phản hồi lệnh dấu gạch chéo, một lệnh dấu gạch chéo được định cấu hình bằng tuỳ chọn Mở hộp thoại được chọn.

Các mã mẫu Python được viết để chạy dưới dạng Cloud Function, bằng cách sử dụng Python 3.9.

Mở hộp thoại

Ứng dụng Chat có thể mở một hộp thoại để phản hồi khi người dùng nhấp vào một nút trên thông báo thẻ.

Nhấp vào một nút trên thẻ để mở hộp thoại.
Hình 1: Nhấp vào một nút trên thẻ để mở hộp thoại.

Ứng dụng Chat có thể mở một hộp thoại để phản hồi người dùng đưa ra lệnh gạch chéo.

Nhấp vào một nút trên thẻ để mở hộp thoại.
Hình 2: Sử dụng lệnh dấu gạch chéo để mở hộp thoại.

Khi người dùng mở hộp thoại, ứng dụng Chat của bạn sẽ nhận được sự kiện tương tác kèm theo thông tin sau:

 • isDialogEventtrue.
 • DialogEventType chỉ định một trong các hành động sau đây mà người dùng đã thực hiện:

  • REQUEST_DIALOG: Đã mở một hộp thoại.
  • SUBMIT_DIALOG: Đã nhấp vào một nút trong hộp thoại.
  • CANCEL_DIALOG: Đã huỷ một hộp thoại.

Ví dụ: khi người dùng mở một hộp thoại, ứng dụng Chat của bạn sẽ nhận được một sự kiện tương tác tương tự như sau:

JSON

{
 "type": enum (EventType),
 "eventTime": string,
 "threadKey": string,
 "message": {
  object (Message)
 },
 "user": {
  object (User)
 },
 "space": {
  object (Space)
 },
 "action": {
  object (FormAction)
 },
 "configCompleteRedirectUrl": string,
 "isDialogEvent": true,
 "dialogEventType": "REQUEST_DIALOG",
 "common": {
  object (CommonEventObject)
 }
}

Ứng dụng Chat có thể mở một hộp thoại bằng cách trả về ActionResponse của "type": "DIALOG"DialogAction chứa nội dung mô tả JSON của hộp thoại:

JSON

{
 "action_response": {
  "type": "DIALOG",
  "dialog_action": {
   "dialog": {
    "body": {
     "sections": [
      {
       "header": "Add new contact",
       "widgets": [
        {
         "textInput": {
          "label": "Name",
          "type": "SINGLE_LINE",
          "name": "contactName"
         }
        },
        {
         "textInput": {
          "label": "Address",
          "type": "MULTIPLE_LINE",
          "name": "address"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "text": "Add to favorites",
          "switchControl": {
           "controlType": "SWITCH",
           "name": "saveFavorite"
          }
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "text": "Merge with existing contacts",
          "switchControl": {
           "controlType": "SWITCH",
           "name": "mergeContact",
           "selected": true
          }
         }
        },
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Next",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openSequentialDialog"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }
  }
 }
}

Mở hộp thoại để phản hồi lại nhấp chuột vào nút thẻ

Để tạo nút thẻ, hãy mở hộp thoại, hãy chỉ định những thông tin sau:

Khi người dùng nhấp vào một nút trên một thẻ, ứng dụng Chat sẽ nhận được một sự kiện tương tác kèm theo thông tin sau:

Để mở hộp thoại, hãy trả lời như sau:

Trong ví dụ này, ứng dụng Chat phản hồi một sự kiện tương tác MESSAGE bằng một thẻ có nút mở hộp thoại:

Node.js

/**
* Responds to messages that have links whose URLs
* match URL patterns configured for link previews.
*
* @param {Object} event The event object from Chat
* API.
*
* @return {Object} Response from the Chat app
* attached to the message with the previewed link.
*/
exports.onMessage = function onMessage(req, res) {

 // Store the Google Chat event as a variable.
 const event = req.body;

 if (req.method === "GET" || !event.message) {
  res.send("Hello! This function is meant to be used in a Google Chat " +
   "Space.");
 }

 // Responds with a card that prompts the user to add a contact
 else {
  res.json({
   "cardsV2": [{
    "cardId": "addContact",
    "card": {
     "header": {
      "title": "Rolodex",
      "subtitle": "Manage your contacts!",
      "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "imageType": "CIRCLE"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Add Contact",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openDialog",
              "interaction": "OPEN_DIALOG"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]

  });
 }

 // Respond to button clicks on attached cards
 if (event.type === "CARD_CLICKED") {

  if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
   openDialog(event);
  };

  /**
  * Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
  *
  * @param {object} event the event object from Google Chat.
  *
  * @return {object} open a dialog.
  */
  function openDialog(event) {
   res.json({
    "action_response": {
     "type": "DIALOG",
     "dialog_action": {
      "dialog": {
       "body": {
        "sections": [
         {
          "header": "Add new contact",
          "widgets": [
           {
            "textInput": {
             "label": "Name",
             "type": "SINGLE_LINE",
             "name": "name"
            }
           },
           {
            "textInput": {
             "label": "Address",
             "type": "MULTIPLE_LINE",
             "name": "address"
            }
           },
           {
            "decoratedText": {
             "text": "Add to favorites",
             "switchControl": {
              "controlType": "SWITCH",
              "name": "saveFavorite"
             }
            }
           },
           {
            "decoratedText": {
             "text": "Merge with existing contacts",
             "switchControl": {
              "controlType": "SWITCH",
              "name": "mergeContact",
              "selected": true
             }
            }
           },
           {
            "buttonList": {
             "buttons": [
              {
               "text": "Next",
               "onClick": {
                "action": {
                 "function": "openSequentialDialog"
                }
               }
              }
             ]
            }
           }
          ]
         }
        ]
       }
      }
     }
    }
   });
  };
 }
}

Apps Script

Ví dụ này gửi thông báo thẻ bằng cách trả về JSON thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thẻ Apps Script.

/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat with a card with a button
* that opens a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in response to a card's button click.
*/
function onMessage(event) {
 return {
  "cardsV2": [{
   "cardId": "addContact",
   "card": {
    "header": {
     "title": "Rolodex",
     "subtitle": "Manage your contacts!",
     "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
     "imageType": "CIRCLE"
    },
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "buttonList": {
         "buttons": [
          {
           "text": "Add Contact",
           "onClick": {
            "action": {
             "function": "openDialog",
             "interaction": "OPEN_DIALOG"
            }
           }
          }
         ]
        },
        "horizontalAlignment": "CENTER"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }]
 };
}

/**
* Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Google Chat
*/
function onCardClick(event) {
 if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
  return openDialog(event);
 }
}

/**
* Opens a dialog in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function openDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "contactName"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes the /createContact
   slash command by opening a dialog.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """

 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if request.get('type') == 'CARD_CLICKED':
  if request.get('common', dict()).get('invokedFunction') == 'open_dialog':
   return open_dialog(request)

 else:
  return {
   'cardsV2': [{
    'cardId': 'addContact',
    'card': {
     'header': {
      'title': 'Rolodex',
      'subtitle': 'Manage your contacts!',
      'imageUrl': 'https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png',
      'imageType': 'CIRCLE'
     },
     'sections': [
      {
       'widgets': [
        {
         'buttonList': {
          'buttons': [
           {
            'text': 'Add Contact',
            'onClick': {
             'action': {
              'function': 'open_dialog',
              'interaction': 'OPEN_DIALOG'
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]
  }

def open_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a dialog in Google Chat.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Add new contact',
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'label': 'Name',
           'type': 'SINGLE_LINE',
           'name': 'name'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'label': 'Address',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'name': 'address'
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Add to favorites',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'saveFavorite'
           }
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Merge with existing contacts',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'mergeContact',
            'selected': True
           }
          }
         },
         {
          'buttonList': {
           'buttons': [
            {
             'text': 'Next',
             'onClick': {
              'action': {
               'function': 'open_sequential_dialog'
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }

Mở hộp thoại để phản hồi lệnh dấu gạch chéo

Khi người dùng mở hộp thoại có lệnh dấu gạch chéo được định cấu hình để mở hộp thoại, ứng dụng Chat của bạn sẽ nhận được một sự kiện tương tác có thông tin sau:

Để mở hộp thoại, hãy trả lời như sau:

Trong ví dụ này, ứng dụng Chat phản hồi lệnh dấu gạch chéo /createContact bằng cách mở một hộp thoại:

Node.js

/**
* Responds to messages that have links whose URLs
* match URL patterns configured for link previews.
*
* @param {Object} event The event object from Chat
* API.
*
* @return {Object} Response from the Chat app
* attached to the message with the previewed link.
*/
exports.onMessage = function onMessage(req, res) {

 // Store the Google Chat event as a variable.
 const event = req.body;

 if (req.method === "GET" || !event.message) {
  res.send("Hello! This function is meant to be used in a Google Chat " +
   "Space.");
 }

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    res.json({"text": "Contact bot helps you update your address book!"});
   case 2: // /createContact
    openDialog(event);
  }
 }
};

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 res.json({
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "name"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 });
};

Apps Script

Ví dụ này gửi thông báo thẻ bằng cách trả về JSON thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thẻ Apps Script.

/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes the /createContact
* slash command by opening a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in response to a slash command.
*/
function onMessage(event) {

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    return {"text": "Contact bot helps you update your address book!"}
   case 2: // /createContact
    return openDialog(event);
  }
 }
}

/**
* Opens a dialog in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function openDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "contactName"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes the /createContact
   slash command by opening a dialog.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a slash command.
 """
 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if slash_command := request.get('message', dict()).get('slashCommand'):
  command_id = slash_command['commandId']
  if command_id == 1:
   return {'text': 'Contact bot helps you update your address book!'}

  elif command_id == 2:
   return open_dialog(request)

def open_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a dialog in Google Chat.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a slash command.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Add new contact',
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'label': 'Name',
           'type': 'SINGLE_LINE',
           'name': 'name'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'label': 'Address',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'name': 'address'
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Add to favorites',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'saveFavorite'
           }
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Merge with existing contacts',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'mergeContact',
            'selected': True
           }
          }
         },
         {
          'buttonList': {
           'buttons': [
            {
             'text': 'Next',
             'onClick': {
              'action': {
               'function': 'open_sequential_dialog'
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }

Mở hộp thoại tuần tự

Khi hoạt động tương tác của người dùng cần có nhiều hộp thoại, bạn có thể mở một hộp thoại khác bằng cách trả về hộp thoại tiếp theo trong trình tự để phản hồi một SUBMIT_DIALOG DialogEventType.

Một hộp thoại hiển thị nhiều tiện ích.
Hình 3: Một hộp thoại đang mở nhắc người dùng thêm một người liên hệ.

Trong nút thẻ cập nhật hộp thoại, hãy trả về onClick.action.function làm tên của hàm mở hộp thoại tiếp theo và không chỉ định onClick.action.interaction.

Một hộp thoại hiển thị nhiều tiện ích.
Hình 4: Hộp thoại thứ hai nhắc người dùng cung cấp thêm thông tin.

Khi hoàn tất, ứng dụng Chat sẽ nhận được các giá trị mà người dùng đã nhập trong hộp thoại dưới dạng JSON. Thông báo cho người dùng rằng tương tác của họ đã thành công bằng cách trả lời bằng tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thẻ.

Khi người dùng nhấp vào một nút trong hộp thoại, ứng dụng Chat sẽ nhận được một sự kiện tương tác kèm theo thông tin sau:

Trong ví dụ này, ứng dụng Chat phản hồi một sự kiện tương tác CARD_CLICKED từ một lượt nhấp vào nút hộp thoại bằng cách mở một hộp thoại khác:

Node.js

// Respond to button clicks on attached cards
if (event.type === "CARD_CLICKED") {

 // Open the first dialog.
 if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
  openDialog(event);
 }

 // Open the second dialog.
 if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
  openSequentialDialog(event);
 }
}

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 res.json({
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "name"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 });
};

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(event) {
 res.json({
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "confirmDialogSuccess",
               "parameters": [
                {
                 "key": "confirmDialogSuccess",
                 "value": "confirmDialogSuccess"
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 });
}

Apps Script

Ví dụ này gửi thông báo thẻ bằng cách trả về JSON thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thẻ Apps Script.

/**
* Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Google Chat
*/
function onCardClick(event) {

 // When a user clicks a card, the Chat app checks to see which function to run.
 if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
  return openDialog(event);
 }

 if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
  return openSequentialDialog(event);
 }
}

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "contactName"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {

               // Specifies which function to run
               // in response to the card click.
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {

               // Specifies which function to run
               // in response to the card click.
               "function": "receiveDialog",
               "parameters": [
                {
                 "key": "receiveDialog",
                 "value": "receiveDialog"
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes the /createContact
   slash command by opening a dialog.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """

 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if request.get('type') == 'CARD_CLICKED':
  if invoked_function := request.get('common', dict()).get('invokedFunction'):
   if invoked_function == 'open_dialog':
    return open_dialog(request)

   elif invoked_function == 'open_sequential_dialog':
    return open_dialog(request)

def open_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a dialog in Google Chat.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Add new contact',
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'label': 'Name',
           'type': 'SINGLE_LINE',
           'name': 'name'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'label': 'Address',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'name': 'address'
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Add to favorites',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'saveFavorite'
           }
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Merge with existing contacts',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'mergeContact',
            'selected': True
           }
          }
         },
         {
          'buttonList': {
           'buttons': [
            {
             'text': 'Next',
             'onClick': {
              'action': {
               'function': 'open_sequential_dialog'
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }

def open_sequential_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a second dialog that lets users add more contact details.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Add new contact',
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'label': 'Notes',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'name': 'notes'
          }
         },
         {
          'selectionInput': {
           'type': 'RADIO_BUTTON',
           'label': 'Contact type',
           'name': 'contactType',
           'items': [
            {
             'text': 'Work',
             'value': 'Work',
             'selected': False
            },
            {
             'text': 'Personal',
             'value': 'Personal',
             'selected': False
            }
           ]
          }
         },
         {
          'buttonList': {
           'buttons': [
            {
             'text': 'Submit',
             'onClick': {
              'action': {
               'function': 'receiveDialog',
               'parameters': [
                {
                 'key': 'receiveDialog',
                 'value': 'receiveDialog'
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          'horizontalAlignment': 'END'
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }

Mở hộp thoại để phản hồi thông báo về thẻ trên màn hình chính của ứng dụng

Chỉ đối với thông báo về thẻ trên màn hình chính của ứng dụng, hãy dùng render_actions thay vì action_response để mở hộp thoại:

Apps Script

Ví dụ này gửi thông báo thẻ bằng cách trả về JSON thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thẻ Apps Script.

function openDialog() {
 return {
  render_actions: {
   action: {
    navigations: [{
     update_card: {
      "sections": [
      {
       "header": "Add new contact",
       "widgets": [
       {
        "textInput": {
         "label": "Name",
         "type": "SINGLE_LINE",
         "name": "contactName"
        }
       },
       {
        "textInput": {
         "label": "Address",
         "type": "MULTIPLE_LINE",
         "name": "address"
        }
       },
       {
        "decoratedText": {
         "text": "Add to favorites",
         "switchControl": {
          "controlType": "SWITCH",
          "name": "saveFavorite"
         }
        }
       },
       {
        "decoratedText": {
         "text": "Merge with existing contacts",
         "switchControl": {
          "controlType": "SWITCH",
          "name": "mergeContact",
          "selected": true
         }
        }
       },
       {
        "buttonList": {
         "buttons": [
          {
           "text": "Next",
           "onClick": {
            "action": {
             "function": "openSequentialDialog"
            }
           }
          }
         ]
        }
       }]
      }]
     }
    }]
   }
  }
 }
}

Nhận dữ liệu biểu mẫu từ hộp thoại

Khi người dùng nhấp vào một nút trên hộp thoại, dữ liệu mà họ đã nhập sẽ được gửi đến ứng dụng Chat và ứng dụng Chat của bạn sẽ nhận được một sự kiện tương tác với những thông tin sau:

Dữ liệu mà người dùng nhập vào hộp thoại sẽ có sẵn trên sự kiện tương tác dưới dạng Event.common.formInputs, một bản đồ trong đó các khoá là mã nhận dạng chuỗi được gán cho từng tiện ích hộp thoại và các giá trị đại diện cho hoạt động đầu vào của người dùng cho từng tiện ích. Các đối tượng khác nhau đại diện cho các loại dữ liệu đầu vào khác nhau. Ví dụ: Event.common.formInputs.stringInputs đại diện cho thông tin đầu vào dạng chuỗi.

Khi người dùng gửi một hộp thoại, ứng dụng Chat của bạn sẽ nhận được một sự kiện tương tác như sau từ Chat:

JSON

{
 "type": enum (EventType),
 "eventTime": string,
 "threadKey": string,
 "message": {
  object (Message)
 },
 "user": {
  object (User)
 },
 "space": {
  object (Space)
 },
 "action": {
  object (FormAction)
 },
 "configCompleteRedirectUrl": string,

 // Indicates that this event is dialog-related.
 "isDialogEvent": true,

 // Indicates that a user clicked a button, and all data
 // they entered in the dialog is included in Event.common.formInputs.
 "dialogEventType": "SUBMIT_DIALOG",
 "common": {
  "userLocale": string,
  "hostApp": enum (HostApp),
  "platform": enum (Platform),
  "timeZone": {
   object (TimeZone)
  },

  // Represents user data entered in a dialog.
  "formInputs": {

   // Represents user data entered for a specific field in a dialog.
   "NAME": {

    // Represents string data entered in a dialog, like text input fields
    // and check boxes.
    "stringInputs": {

     // An array of strings entered by the user in a dialog.
     "value": [
      string
     ]
    }
   }
  },
  "parameters": {
   string: string,
   ...
  },
  "invokedFunction": string
 }
}

Ứng dụng Chat có thể truy cập vào giá trị đầu tiên do người dùng nhập tại event.common.formInputs.NAME.stringInputs.value[0], trong đó NAME là trường name của tiện ích TextInput.

Sau khi nhận được dữ liệu biểu mẫu hộp thoại, ứng dụng Chat sẽ phản hồi bằng một ActionResponse:

 • Để xác nhận đã nhận thành công, hãy phản hồi bằng ActionResponse"actionStatus": "OK". Thao tác này sẽ đóng hộp thoại mà không đăng câu trả lời.
 • Để trả lời bằng tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thẻ, hãy trả lời bằng ActionResponseResponseTypeNEW_MESSAGE, UPDATE_MESSAGE hoặc UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phản hồi hộp thoại.
 • Để trả về lỗi, hãy phản hồi bằng ActionResponse"actionStatus": "ERROR MESSAGE".

Ví dụ sau đây sẽ kiểm tra sự hiện diện của giá trị name. Nếu không có giá trị này, ứng dụng Chat sẽ trả về lỗi. Nếu có, ứng dụng Chat sẽ xác nhận đã nhận được dữ liệu biểu mẫu và đóng hộp thoại.

Node.js

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {Object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message. Any "actionStatus" value other than "OK"
 // gets returned as an error.
 if (event.common.formInputs.WIDGET_NAME.stringInputs.value[0] === "") {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  });

  // Otherwise the Chat app indicates that it received
  // form data from the dialog. An "actionStatus" of "OK" is
  // interpreted as code 200, and the dialog closes.
 } else {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  });
 }
}

Apps Script

Ví dụ này gửi thông báo thẻ bằng cách trả về JSON thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thẻ Apps Script.

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message. Any "actionStatus" value other than "OK"
 // gets returned as an error.
 if (event.common.formInputs.WIDGET_NAME[""].stringInputs.value[0] === "") {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  };

  // Otherwise the Chat app indicates that it received
  // form data from the dialog. An "actionStatus" of "OK" is
  // interpreted as code 200, and the dialog closes.
 } else {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  };
 }
}

Python

def receive_dialog(event: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Checks for a form input error, the absence of a "name" value, and returns
   an error if absent. Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.

 Args:
   event (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: the response.
 """

 if common := event.get('common'):
  if form_inputs := common.get('formInputs'):
   if contact_name := form_inputs.get('WIDGET_NAME'):
    if string_inputs := contact_name.get('stringInputs'):
     if name := string_inputs.get('value')[0]:
      return {
       'actionResponse': {
        'type': 'DIALOG',
        'dialogAction': {
         'actionStatus': 'OK'
        }
       }
      }
     else:
      return {
       'actionResponse': {
        'type': 'DIALOG',
        'dialogAction': {
         'actionStatus': 'Don\'t forget to name your new contact!'
        }
       }
      }

Phản hồi hộp thoại

Bạn có thể trả lời hộp thoại bằng thông báo mới hoặc thông báo cập nhật về thông báo hiện có.

Trả lời hộp thoại bằng tin nhắn mới

Để phản hồi lượt gửi biểu mẫu hộp thoại có tin nhắn mới, ứng dụng Chat sẽ trả về một ActionResponse thuộc loại NEW_MESSAGE, cùng với đánh dấu cho biết nội dung của tin nhắn mới. Khi nhận được phản hồi này, hộp thoại sẽ đóng lại và tin nhắn mới sẽ được đăng.

Mã sau đây là ví dụ về phản hồi JSON cho hộp thoại do ứng dụng Chat gửi để tạo tin nhắn trả lời mới:

JSON

{
 "actionResponse": {
  "type": "NEW_MESSAGE",
 },
 "text": "This message is a reply to a dialog form submission.",
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "reply-card-id",
   "card": {
    "header": {
     "title": "Reply card title"
    },
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Reply card message"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Ứng dụng Chat cũng có thể trả lời không đồng bộ bằng tin nhắn văn bản hoặc thẻ.

Trả lời hộp thoại bằng thông báo đã cập nhật

Khi trả lời hộp thoại bằng tin nhắn cập nhật, bạn có thể cập nhật tin nhắn hiện có trong ứng dụng Chat hoặc cập nhật bản xem trước đường liên kết.

Tin nhắn của ứng dụng Chat

Để phản hồi lượt gửi biểu mẫu hộp thoại kèm theo thông tin cập nhật cho tin nhắn hiện có do ứng dụng Chat gửi, ứng dụng sẽ trả về ActionResponse thuộc loại UPDATE_MESSAGE. Phản hồi có đánh dấu cho biết nội dung của thông báo đã cập nhật. Khi nhận được phản hồi này, hộp thoại sẽ đóng và thông báo được cập nhật nội dung mới.

Mã sau đây là ví dụ về phản hồi JSON cho một hộp thoại do ứng dụng Chat gửi để cập nhật một tin nhắn hiện có của ứng dụng Chat:

JSON

{
 "actionResponse": {
  "type": "UPDATE_MESSAGE",
 },
 "text": "This message has been updated with new content in response to a dialog form submission.",
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "updated-card-id",
   "card": {
    "header": {
     "title": "Updated card title"
    },
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Updated card message"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Ứng dụng Chat cũng có thể không đồng bộ cập nhật thông báo trong ứng dụng Chat bằng cách sử dụng API Google Chat.

Để cập nhật bản xem trước đường liên kết bằng nội dung mới nhằm phản hồi các lượt gửi biểu mẫu hộp thoại, ứng dụng Chat sẽ trả về một ActionResponse thuộc loại UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS. Phản hồi bao gồm đánh dấu cho thông báo thẻ mới mà bản xem trước đường liên kết được cập nhật. Sau khi nhận được phản hồi này, hộp thoại sẽ đóng lại và bản xem trước đường liên kết sẽ được cập nhật với thông báo mới trên thẻ.

Phản hồi JSON mẫu sau đây cập nhật bản xem trước đường liên kết bằng một thông báo thẻ mới:

JSON

{
 "actionResponse": "UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS",
 "cardsV2": [
  {
   "cardId" : "updated-card-id",
   "card" : {
    "header": {
     "title": "Updated card title"
    },
    "sections": [
     {
      "widgets" : [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Updated card message"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

Phản hồi hộp thoại thông báo về thẻ trên màn hình chính của ứng dụng

Riêng đối với thông báo về thẻ trên màn hình chính của ứng dụng, có 2 cách để đóng hộp thoại:

 • CLOSE_DIALOG: Đóng hộp thoại và quay lại thông báo trên thẻ trang chủ của ứng dụng.
 • CLOSE_DIALOG_AND_EXECUTE: Đóng hộp thoại và làm mới thông báo trên thẻ màn hình chính của ứng dụng.

Python

Mã mẫu sau đây dùng CLOSE_DIALOG để đóng hộp thoại và quay lại thông báo thẻ trên màn hình chính của ứng dụng:

def close_dialog():
 """Handles dismiss dialog request from Chat."""
 return {
   'render_actions': {
     'action': {
       'navigations': [{
        'end_navigation': {'action': 'CLOSE_DIALOG'}
       }]
     }
   }
 }

Apps Script

Ví dụ này gửi thông báo thẻ bằng cách trả về JSON thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thẻ Apps Script.

Mã mẫu sau đây dùng CLOSE_DIALOG để đóng hộp thoại và quay lại thông báo thẻ trên màn hình chính của ứng dụng:

function closeDialog(event) {
 return {
  render_actions: {
   action:{
    navigations:[{
     end_navigation:{
      action: "CLOSE_DIALOG"
     }
    }]
   }
  }
 };
}

Ví dụ đầy đủ: Rolodex, ứng dụng quản lý danh bạ trong Chat

Trong ví dụ này, ứng dụng Chat sẽ mở một hộp thoại để người dùng có thể thêm thông tin chi tiết về một người liên hệ, chẳng hạn như tên, email và địa chỉ:

Node.js

/**
* Responds to messages that have links whose URLs
* match URL patterns configured for link previews.
*
* @param {Object} event The event object from Chat
* API.
*
* @return {Object} Response from the Chat app
* attached to the message with the previewed link.
*/
exports.onMessage = function onMessage(req, res) {

 // Store the Google Chat event as a variable.
 const event = req.body;

 if (req.method === "GET" || !event.message) {
  res.send("Hello! This function is meant to be used in a Google Chat " +
   "Space.");
 }

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    res.json({"text": "Contact bot helps you update your address book!"});
   case 2: // /createContact
    openDialog(event);
  }
 }

 // If the Chat app doesn"t detect a slash command, it responds
 // with a card that prompts the user to add a contact
 else {
  res.json({
   "cardsV2": [{
    "cardId": "addContact",
    "card": {
     "header": {
      "title": "Rolodex",
      "subtitle": "Manage your contacts!",
      "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "imageType": "CIRCLE"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Add Contact",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openDialog",
              "interaction": "OPEN_DIALOG"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]
  });
 }

 // Respond to button clicks on attached cards
 if (event.type === "CARD_CLICKED") {

  if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
   openDialog(event);
  }

  if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
   openSequentialDialog(event);
  }

  if (event.common.invokedFunction === "confirmDialogSuccess") {
   confirmDialogSuccess(event);
  }

 }
};

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 res.json({
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "name"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 });
};

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {object} event the event object from Google Chat.
*
* @return {object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(event) {
 res.json({
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "confirmDialogSuccess",
               "parameters": [
                {
                 "key": "confirmDialogSuccess",
                 "value": "confirmDialogSuccess"
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 });
}

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(event) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message. Any "actionStatus" value other than "OK"
 // gets returned as an error.
 if (event.common.formInputs.contactName.stringInputs.value[0] === "") {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  });

  // Otherwise the Chat app indicates that it received
  // form data from the dialog. An "actionStatus" of "OK" is
  // interpreted as code 200, and the dialog closes.
 } else {
  res.json({
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": "OK"
    }
   }
  });
 }
}

Apps Script

Ví dụ này gửi thông báo thẻ bằng cách trả về JSON thẻ. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ thẻ Apps Script.

apps-script/dialogs/rolodex.gs
/**
* Responds to a MESSAGE event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Chat API.
*
* @return {Object} open a Dialog in response to a slash command
* or a card"s button click.
*/
function onMessage(event) {

 // Checks for the presence of event.message.slashCommand.
 // If the slash command is "/help", responds with a text message.
 // If the slash command is "/createContact", opens a dialog.
 if (event.message.slashCommand) {
  switch (event.message.slashCommand.commandId) {
   case 1: // /help
    return {"text": "Contact bot helps you update your address book!"}
   case 2: // /createContact
    return openDialog(event);
  }
 }

 // If the Chat app doesn"t detect a slash command, it responds
 // with a card that prompts the user to add a contact
 else {
  return {
   "cardsV2": [{
    "cardId": "addContact",
    "card": {
     "header": {
      "title": "Rolodex",
      "subtitle": "Manage your contacts!",
      "imageUrl": "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
      "imageType": "CIRCLE"
     },
     "sections": [
      {
       "widgets": [
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Add Contact",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "openDialog",
              "interaction": "OPEN_DIALOG"
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]

  };
 }
}

/**
* Responds to a CARD_CLICKED event in Google Chat.
*
* @param {Object} event the event object from Google Chat
*/
function onCardClick(event) {

 if (event.common.invokedFunction === "openDialog") {
  return openDialog(event);
 }

 if (event.common.invokedFunction === "openSequentialDialog") {
  const contactName = fetchFormValue(event, "contactName");
  const address = fetchFormValue(event, "address");
  return openSequentialDialog(contactName, address);
 }

 if (event.common.invokedFunction === "receiveDialog") {
  const parameters = event.common.parameters;
  parameters["contactType"] = fetchFormValue(event, "contactType");
  parameters["notes"] = fetchFormValue(event, "notes");
  return receiveDialog(parameters);
 }
}

/**
 * Extracts form input value for a given widget
 * 
 * @param {Object} event the event object from Google Chat
 * @param {String} widgetName the widget name
 * @returns the form input value for the widget
 */
function fetchFormValue(event, widgetName) {
 const widget = event.common.formInputs[widgetName];
 if (widget) {
  return widget[""]["stringInputs"]["value"][0];
 }
}

/**
* Opens and starts a dialog that lets users add details about a contact.
*
*
* @return {Object} open a dialog.
*/
function openDialog(event) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Name",
           "type": "SINGLE_LINE",
           "name": "contactName"
          }
         },
         {
          "textInput": {
           "label": "Address",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "address"
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Add to favorites",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "saveFavorite"
           }
          }
         },
         {
          "decoratedText": {
           "text": "Merge with existing contacts",
           "switchControl": {
            "controlType": "SWITCH",
            "name": "mergeContact",
            "selected": true
           }
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Next",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "openSequentialDialog"
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Opens a second dialog that lets users add more contact details.
*
* @param {String} contactName the contact name from the previous dialog.
* @param {String} address the address from the previous dialog.
*
* @return {Object} open a dialog.
*/
function openSequentialDialog(contactName, address) {
 return {
  "action_response": {
   "type": "DIALOG",
   "dialog_action": {
    "dialog": {
     "body": {
      "sections": [
       {
        "header": "Add new contact",
        "widgets": [
         {
          "textInput": {
           "label": "Notes",
           "type": "MULTIPLE_LINE",
           "name": "notes"
          }
         },
         {
          "selectionInput": {
           "type": "RADIO_BUTTON",
           "label": "Contact type",
           "name": "contactType",
           "items": [
            {
             "text": "Work",
             "value": "Work",
             "selected": false
            },
            {
             "text": "Personal",
             "value": "Personal",
             "selected": false
            }
           ]
          }
         },
         {
          "buttonList": {
           "buttons": [
            {
             "text": "Submit",
             "onClick": {
              "action": {
               "function": "receiveDialog",
               "parameters": [
                {
                 "key": "contactName",
                 "value": contactName
                },
                {
                 "key": "address",
                 "value": address
                }
               ]
              }
             }
            }
           ]
          },
          "horizontalAlignment": "END"
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 };
}

/**
* Checks for a form input error, the absence of
* a "name" value, and returns an error if absent.
* Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.
*
* Confirms successful receipt of a dialog.
*
* @param {Object} parameters the form input values.
*
* @return {Object} open a Dialog in Google Chat.
*/
function receiveDialog(parameters) {

 // Checks to make sure the user entered a name
 // in a dialog. If no name value detected, returns
 // an error message.
 if (!parameters.contactName) {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": {
      "statusCode": "INVALID_ARGUMENT",
      "userFacingMessage": "Don't forget to name your new contact!"
     }
    }
   }
  };

  // Otherwise the Chat app indicates that it received
  // form data from the dialog. Any value other than "OK"
  // gets returned as an error. "OK" is interpreted as
  // code 200, and the dialog closes.
 } else {
  return {
   "actionResponse": {
    "type": "DIALOG",
    "dialogAction": {
     "actionStatus": {
      "statusCode": "OK",
      "userFacingMessage": "Success " + JSON.stringify(parameters)
     }
    }
   }
  };
 }
}

Python

from typing import Any, Mapping

import flask
import functions_framework

@functions_framework.http
def main(req: flask.Request) -> Mapping[str, Any]:
 """Responds to a MESSAGE event in Google Chat that includes the /createContact
   slash command by opening a dialog.

 Args:
   req (flask.Request): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """

 if req.method == 'GET':
  return 'Sorry, this function must be called from a Google Chat.'

 request = req.get_json(silent=True)

 if request.get('type') == 'CARD_CLICKED':
  invoked_function = request.get('common', dict()).get('invokedFunction')
  if invoked_function == 'open_dialog':
   return open_dialog(request)

  elif invoked_function == 'open_sequential_dialog':
   return open_dialog(request)

  elif invoked_function == "receive_dialog":
   return receive_dialog(request)

 else:
  return {
   'cardsV2': [{
    'cardId': 'addContact',
    'card': {
     'header': {
      'title': 'Rolodex',
      'subtitle': 'Manage your contacts!',
      'imageUrl': 'https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png',
      'imageType': 'CIRCLE'
     },
     'sections': [
      {
       'widgets': [
        {
         'buttonList': {
          'buttons': [
           {
            'text': 'Add Contact',
            'onClick': {
                'action': {
                 'function': 'open_dialog',
                 'interaction': 'OPEN_DIALOG'
                }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }]
  }

def open_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a dialog in Google Chat.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
     'body': {
      'sections': [
       {
        'header': 'Add new contact',
        'widgets': [
         {
          'textInput': {
           'label': 'Name',
           'type': 'SINGLE_LINE',
           'name': 'name'
          }
         },
         {
          'textInput': {
           'label': 'Address',
           'type': 'MULTIPLE_LINE',
           'name': 'address'
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Add to favorites',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'saveFavorite'
           }
          }
         },
         {
          'decoratedText': {
           'text': 'Merge with existing contacts',
           'switchControl': {
            'controlType': 'SWITCH',
            'name': 'mergeContact',
            'selected': True
           }
          }
         },
         {
          'buttonList': {
           'buttons': [
            {
             'text': 'Next',
             'onClick': {
              'action': {
               'function': 'open_sequential_dialog'
              }
             }
            }
           ]
          }
         }
        ]
       }
      ]
     }
    }
   }
  }
 }

def open_sequential_dialog(request: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Opens a second dialog that lets users add more contact details.

 Args:
   request (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: open a Dialog in response to a card's button click.
 """
 return {
  'action_response': {
   'type': 'DIALOG',
   'dialog_action': {
    'dialog': {
       'body': {
        'sections': [
         {
          'header': 'Add new contact',
          'widgets': [
           {
            'textInput': {
             'label': 'Notes',
             'type': 'MULTIPLE_LINE',
             'name': 'notes'
            }
           },
           {
            'selectionInput': {
             'type': 'RADIO_BUTTON',
             'label': 'Contact type',
             'name': 'contactType',
             'items': [
              {
               'text': 'Work',
               'value': 'Work',
               'selected': False
              },
              {
               'text': 'Personal',
               'value': 'Personal',
               'selected': False
              }
             ]
            }
           },
           {
            'buttonList': {
             'buttons': [
              {
               'text': 'Submit',
               'onClick': {
                'action': {
                 'function': 'receive_dialog',
                 'parameters': [
                  {
                   'key': 'receiveDialog',
                   'value': 'receiveDialog'
                  }
                 ]
                }
               }
              }
             ]
            },
            'horizontalAlignment': 'END'
           }
          ]
         }
        ]
       }
    }
   }
  }
 }

def receive_dialog(event: Mapping[str, Any]) -> Mapping[str, Any]:
 """Checks for a form input error, the absence of a "name" value, and returns
   an error if absent. Otherwise, confirms successful receipt of a dialog.

 Args:
   event (Mapping[str, Any]): the event object from Chat API.

 Returns:
   Mapping[str, Any]: the response.
 """

 if event.get('common', dict()) \
   .get('formInputs', dict()).get('contactName', dict()) \
     .get('stringInputs').get('value', list()):
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'DIALOG',
    'dialogAction': {
     'actionStatus': 'OK'
    }
   }
  }
 else:
  return {
   'actionResponse': {
    'type': 'DIALOG',
    'dialogAction': {
     'actionStatus': "Don't forget to name your new contact!"
    }
   }
  }

Khắc phục sự cố

Khi một ứng dụng hoặc thẻ Google Chat trả về lỗi, giao diện Chat sẽ hiển thị một thông báo cho biết "Đã xảy ra lỗi". hoặc "Không thể xử lý yêu cầu của bạn". Đôi khi, giao diện người dùng của Chat không hiển thị thông báo lỗi nào, nhưng ứng dụng hoặc thẻ trong Chat lại cho ra kết quả không mong muốn; ví dụ: thông báo thẻ có thể không xuất hiện.

Mặc dù thông báo lỗi có thể không xuất hiện trong giao diện người dùng của Chat, nhưng chúng tôi cung cấp dữ liệu nhật ký và thông báo lỗi mô tả để giúp bạn khắc phục lỗi khi bật tính năng ghi nhật ký lỗi cho các ứng dụng trong Chat. Để được trợ giúp xem, gỡ lỗi và sửa lỗi, hãy xem bài viết Khắc phục sự cố và sửa lỗi Google Chat.