Chọn một cấu trúc của ứng dụng Google Chat

Trang này mô tả các phương pháp phổ biến về cấu trúc dịch vụ được dùng để tạo ứng dụng Google Chat. Nếu muốn tích hợp một ứng dụng hiện có vào Google Chat, bạn có thể sử dụng hoặc điều chỉnh cách triển khai hiện tại. Nếu bạn đang tạo một ứng dụng Chat mới, thì trang này sẽ trình bày thông tin tương tự theo một số cách để giúp bạn chọn cấu trúc phù hợp với trường hợp sử dụng của mình:

Tổng quan theo tính năng và chức năng

Bảng sau đây nêu bật các tính năng và chức năng chính của các ứng dụng trong Chat, cũng như kiểu cấu trúc dịch vụ () được đề xuất. Trong một số trường hợp, bạn có thể phát triển một kiểu cấu trúc khác bằng các tính năng này, nhưng không phù hợp với trường hợp sử dụng như các kiểu khác ().

Tính năng và khả năng

Dịch vụ web hoặc HTTP

Pub/Sub

Webhook

Apps Script

AppSheet

Dialogflow

Kịch bản

Đối tượng dự kiến

Nhóm của bạn

Tổ chức của bạn

Công chúng

Khả năng tương tác của người dùng

Sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Mẫu tin nhắn

Gửi và nhận tin nhắn đồng bộ

Gửi và nhận tin nhắn đồng bộ và gửi tin nhắn không đồng bộ

Chỉ gửi tin nhắn không đồng bộ

Gửi tin nhắn từ hệ thống bên ngoài đến một phòng Chat

Truy cập các dịch vụ và hệ thống khác

Tích hợp với các dịch vụ khác của Google

Giao tiếp phía sau tường lửa

Truy vấn hoặc đăng ký nhận sự kiện trên Chat

Các kiểu lập trình và triển khai

Phát triển mà không cần mã

Phát triển bằng mã thấp

Phát triển bằng một ngôn ngữ lập trình mà bạn chọn

DevOps (Phát triển và vận hành) được đơn giản hoá

Hoàn tất việc quản lý DevOps và CI/CD

Kiểu kiến trúc dịch vụ

Phần này mô tả một số phương pháp cấu trúc phổ biến nhất dùng để tạo ứng dụng trong Chat.

Dịch vụ web hoặc HTTP

Dịch vụ web hoặc HTTP là cấu trúc được triển khai phổ biến nhất vì cấu trúc này giúp nhà phát triển linh hoạt nhất khi xây dựng các ứng dụng công khai trong Chat. Bạn nên sử dụng cấu trúc này cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Ứng dụng Chat được triển khai công khai trên Google Workspace Marketplace.
 • Ứng dụng Chat có thể gửi và nhận tất cả các kiểu nhắn tin: gửi và nhận tin nhắn đồng bộ, gửi tin nhắn không đồng bộ cũng như gửi tin nhắn từ hệ thống bên ngoài.
 • Ứng dụng Chat được phát triển bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.
 • Ứng dụng Chat đòi hỏi phải có hoạt động quản lý DevOps và CI/CD hoàn chỉnh.
 • Dịch vụ ứng dụng Chat được triển khai trên đám mây hoặc máy chủ tại cơ sở.

Trong thiết kế này, bạn định cấu hình Chat để tích hợp với dịch vụ từ xa bằng cách sử dụng HTTP, như minh hoạ trong sơ đồ sau:

Cấu trúc của một ứng dụng trong Chat dùng dịch vụ web trong máy chủ tại cơ sở.

Trong sơ đồ trước, một người dùng tương tác với một ứng dụng nhắn tin qua HTTP có luồng thông tin sau đây:

 1. Người dùng gửi tin nhắn trong phòng Chat đến một ứng dụng trong Chat.
 2. Yêu cầu HTTP được gửi đến một máy chủ web là hệ thống trên đám mây hoặc tại cơ sở hạ tầng riêng chứa logic ứng dụng Chat.
 3. Logic của ứng dụng Chat có thể tuỳ ý tương tác với các dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như hệ thống quản lý dự án hoặc công cụ bán vé.
 4. Máy chủ web sẽ gửi phản hồi HTTP trở lại dịch vụ ứng dụng Chat trong Chat.
 5. Phản hồi được gửi đến người dùng.
 6. Ứng dụng Chat có thể gọi API Chat để đăng tin nhắn không đồng bộ hoặc thực hiện các thao tác khác (không bắt buộc).

Cấu trúc này giúp bạn linh hoạt sử dụng các thư viện và thành phần hiện có đã có trong hệ thống của mình vì các ứng dụng trong Chat này có thể được thiết kế bằng nhiều ngôn ngữ lập trình. Có nhiều cách để triển khai cấu trúc này. Trên Google Cloud, bạn có thể sử dụng Cloud Functions, Cloud Run và App Engine. Để bắt đầu, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng Google Chat bằng Chức năng đám mây.

Pub/Sub

Nếu ứng dụng Chat được triển khai phía sau tường lửa, thì Chat không thể thực hiện lệnh gọi HTTP tới ứng dụng đó. Có một phương pháp là sử dụng Pub/Sub để cho phép triển khai ứng dụng Chat nhằm đăng ký một chủ đề chứa tin nhắn từ Chat. Pub/Sub là một dịch vụ nhắn tin không đồng bộ có chức năng tách các dịch vụ tạo tin nhắn từ các dịch vụ xử lý các tin nhắn đó. Bạn nên sử dụng cấu trúc này cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Ứng dụng Chat được xây dựng phía sau tường lửa.
 • Ứng dụng Chat nhận các sự kiện về phòng Chat.
 • Ứng dụng Chat đã được triển khai cho tổ chức của bạn.
 • Ứng dụng Chat có thể gửi và nhận tin nhắn đồng bộ cũng như có thể gửi tin nhắn không đồng bộ.
 • Ứng dụng Chat được phát triển bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.
 • Ứng dụng Chat đòi hỏi phải có hoạt động quản lý DevOps và CI/CD hoàn chỉnh.

Sơ đồ sau đây cho thấy cấu trúc của một ứng dụng Chat tạo bằng Pub/Sub:

Cấu trúc của một ứng dụng Chat được triển khai bằng Pub/Sub.

Trong biểu đồ trước, một người dùng tương tác với ứng dụng Pub/Sub Chat có luồng thông tin sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn trong Chat đến một ứng dụng Chat, bằng tin nhắn trực tiếp hoặc trong phòng Chat, hoặc một sự kiện xảy ra trong phòng Chat mà ứng dụng Chat đó có một gói thuê bao đang hoạt động.

 2. Ứng dụng Chat sẽ gửi tin nhắn đến một chủ đề Pub/Sub.

 3. Máy chủ ứng dụng là hệ thống trên đám mây hoặc tại cơ sở hạ tầng riêng có chứa logic ứng dụng của Chat, đăng ký chủ đề Pub/Sub để nhận thông báo qua tường lửa.

 4. Ứng dụng Chat có thể gọi API Chat để đăng tin nhắn không đồng bộ hoặc thực hiện các thao tác khác (không bắt buộc).

Để bắt đầu, hãy xem phần Dùng Pub/Sub làm điểm cuối cho ứng dụng Chat.

Webhook

Bạn có thể tạo một ứng dụng Chat chỉ gửi tin nhắn đến một phòng Chat cụ thể bằng cách sử dụng các lệnh gọi đến URL webhook trong Chat. Cấu trúc này được đề xuất cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Ứng dụng Chat đã được triển khai cho nhóm của bạn.
 • Ứng dụng Chat gửi tin nhắn từ hệ thống bên ngoài đến một phòng Chat duy nhất.

Với cấu trúc này, ứng dụng Chat bị giới hạn ở một không gian cụ thể trong Chat và không cho phép người dùng tương tác, như minh hoạ trong biểu đồ sau:

Cấu trúc của webhook đến để gửi tin nhắn không đồng bộ đến Chat.

Trong biểu đồ trước, ứng dụng Chat có luồng thông tin sau:

 1. Logic của ứng dụng Chat nhận thông tin từ các dịch vụ bên thứ ba bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống quản lý dự án hoặc công cụ bán vé.
 2. Logic của ứng dụng Chat được lưu trữ trên đám mây hoặc hệ thống tại cơ sở hạ tầng riêng, có thể gửi tin nhắn bằng cách sử dụng URL webhook đến một phòng Chat cụ thể.
 3. Người dùng có thể nhận tin nhắn từ ứng dụng Chat trong phòng Chat cụ thể đó nhưng không thể tương tác với ứng dụng Chat.

Không thể chia sẻ loại ứng dụng này trong Chat trong các phòng Chat khác hoặc với các nhóm khác, đồng thời không thể phát hành lên Google Workspace Marketplace. Bạn nên sử dụng webhook đến cho các ứng dụng trong Chat để báo cáo cảnh báo hoặc trạng thái, hoặc cho một số loại nguyên mẫu ứng dụng trong Chat.

Để bắt đầu, hãy xem mục Gửi tin nhắn đến Chat bằng webhook.

Apps Script

Bạn có thể tạo hoàn toàn logic của ứng dụng Chat bằng JavaScript. Google Apps Script là nền tảng phát triển mã thấp cho các ứng dụng trong Chat. Apps Script xử lý quy trình uỷ quyền và mã thông báo OAuth 2.0 để xác thực người dùng. Bạn có thể dùng Apps Script để tạo các ứng dụng công khai trong Chat, nhưng bạn không nên thực hiện do các hạn mức và giới hạn hằng ngày.

Cấu trúc này được đề xuất cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Ứng dụng Chat đã được triển khai cho nhóm hoặc tổ chức của bạn.
 • Ứng dụng Chat có thể gửi và nhận tất cả các kiểu nhắn tin: gửi và nhận tin nhắn đồng bộ, gửi tin nhắn không đồng bộ cũng như gửi tin nhắn từ hệ thống bên ngoài.
 • Ứng dụng Chat đòi hỏi việc quản lý DevOps (Phát triển và vận hành) được đơn giản hoá.

Kiến trúc này hữu ích cho các ứng dụng trong Chat cũng tích hợp với các dịch vụ khác của Google Workspace và Google, chẳng hạn như Google Trang tính, Google Trang trình bày, Lịch Google, Google Drive, Google Maps và YouTube, như được minh hoạ trong sơ đồ sau:

Cấu trúc của ứng dụng Chat được triển khai bằng Apps Script.

Trong biểu đồ trước, một người dùng tương tác với ứng dụng Apps Script Chat có luồng thông tin sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn cho ứng dụng Chat, qua tin nhắn trực tiếp hoặc trong phòng Chat.
 2. Logic của ứng dụng Chat được triển khai trong Apps Script (nằm trong Google Cloud) sẽ nhận được thông báo.
 3. Logic của ứng dụng Chat có thể tích hợp với các dịch vụ của Google Workspace (chẳng hạn như Lịch hoặc Trang tính) hoặc các dịch vụ khác của Google (như Google Maps hoặc YouTube) nếu muốn.
 4. Logic của ứng dụng Chat sẽ gửi phản hồi trở lại dịch vụ ứng dụng Chat trong Chat.
 5. Phản hồi được gửi đến người dùng.

Để bắt đầu, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng Chat bằng Apps Script.

AppSheet

Bạn có thể tạo một ứng dụng trong Chat dùng chung theo miền mà không cần lập trình bằng AppSheet. Bạn có thể đơn giản hoá quá trình phát triển bằng cách sử dụng chế độ định cấu hình tự động và làm theo các mẫu để tạo các thao tác phổ biến trong ứng dụng trong Chat. Tuy nhiên, một số tính năng của ứng dụng web AppSheet không hoạt động trong các ứng dụng trong Chat.

Cấu trúc này được đề xuất cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Ứng dụng Chat đã được triển khai cho bạn và nhóm của bạn.
 • Ứng dụng Chat có thể gửi và nhận tin nhắn đồng bộ cũng như có thể gửi tin nhắn không đồng bộ.
 • Ứng dụng Chat đòi hỏi việc quản lý DevOps (Phát triển và vận hành) được đơn giản hoá.

Sơ đồ dưới đây cho thấy cấu trúc của một ứng dụng trong Chat được tạo bằng AppSheet:

Cấu trúc của một ứng dụng trong Chat được triển khai bằng AppSheet.

Trong sơ đồ trên, một người dùng tương tác với ứng dụng AppSheet Chat sẽ có luồng thông tin sau đây:

 1. Người dùng gửi tin nhắn trong Chat đến một ứng dụng trong Chat, qua tin nhắn trực tiếp hoặc trong phòng Chat.
 2. Logic của ứng dụng Chat được triển khai trong AppSheet (nằm trong Google Cloud) sẽ nhận được thông báo.
 3. Logic của ứng dụng Chat có thể tích hợp với các dịch vụ của Google Workspace, chẳng hạn như Apps Script hoặc Google Trang tính (không bắt buộc).
 4. Logic của ứng dụng Chat sẽ gửi phản hồi trở lại dịch vụ ứng dụng Chat trong Chat.
 5. Phản hồi được gửi đến người dùng.

Để bắt đầu, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng Chat bằng AppSheet.

Dialogflow

Bạn có thể tạo một ứng dụng Chat bằng Dialogflow, một nền tảng ngôn ngữ tự nhiên dành cho các cuộc trò chuyện tự động và câu trả lời động. Cấu trúc này được đề xuất cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Ứng dụng Chat có thể gửi và nhận tin nhắn đồng bộ.
 • Ứng dụng Chat sử dụng cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên để trả lời và tương tác với người dùng.

Biểu đồ sau đây thể hiện cấu trúc của một ứng dụng trong Chat được tạo bằng Dialogflow:

Cấu trúc của một ứng dụng Chat được triển khai bằng Dialogflow.

Trong biểu đồ trước, một người dùng tương tác với một ứng dụng Dialogflow Chat sẽ có luồng thông tin như sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn trong Chat đến một ứng dụng trong Chat, qua tin nhắn trực tiếp hoặc trong phòng Chat.
 2. Một nhân viên hỗ trợ ảo Dialogflow nằm trong Google Cloud sẽ nhận và xử lý tin nhắn để tạo phản hồi.
 3. Nếu muốn, hãy sử dụng WebhookDialogflow, nhân viên hỗ trợ Dialogflow có thể tương tác với các dịch vụ bên thứ ba bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống quản lý dự án hoặc công cụ bán vé.
 4. Nhân viên hỗ trợ Dialogflow sẽ gửi lại phản hồi cho dịch vụ ứng dụng Chat trong Chat.
 5. Câu trả lời sẽ được gửi đến phòng Chat.

Để bắt đầu, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng Google Chat cho Dialogflow.

Ứng dụng hoặc tập lệnh dòng lệnh

Bạn có thể tạo một ứng dụng dòng lệnh hoặc một tập lệnh để gửi tin nhắn đến Chat hoặc thực hiện các thao tác khác, chẳng hạn như tạo không gian hoặc quản lý thành viên của một không gian mà không cho phép người dùng trực tiếp gọi hoặc trả lời ứng dụng Chat trong Chat. Bạn nên dùng cấu trúc này cho các trường hợp sử dụng sau:

 • Ứng dụng Chat được phát triển bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.
 • Ứng dụng Chat chỉ có thể gửi tin nhắn không đồng bộ.

Sơ đồ dưới đây cho thấy cấu trúc:

Cấu trúc của một ứng dụng Chat được triển khai bằng ứng dụng dòng lệnh hoặc tập lệnh.

Trong biểu đồ trước, ứng dụng Chat có luồng thông tin sau:

 1. Ứng dụng Chat gọi API Chat để gửi tin nhắn hoặc thực hiện một thao tác khác.
 2. Chat thực thi thao tác được yêu cầu.
 3. Nếu muốn, ứng dụng Chat sẽ in xác nhận trong CLI.

Triển khai logic của ứng dụng trong Chat

Chat không ràng buộc cách bạn triển khai logic của ứng dụng Chat. Bạn có thể tạo một trình phân tích cú pháp lệnh có cú pháp cố định, sử dụng các thư viện hoặc dịch vụ xử lý ngôn ngữ và trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao, đăng ký và phản hồi các sự kiện hoặc bất cứ phương pháp nào khác phù hợp với các mục tiêu cụ thể của mình.

Xử lý hoạt động tương tác của người dùng

Ứng dụng Chat có thể nhận và phản hồi tương tác của người dùng theo nhiều cách. Tương tác của người dùng là bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện để gọi hoặc tương tác với ứng dụng trong Chat.

Trình phân tích cú pháp lệnh

Các ứng dụng dùng lệnh trong Chat sẽ kiểm tra tải trọng của các sự kiện tương tác với ứng dụng Chat, sau đó trích xuất các lệnh và thông số từ nội dung này. Ví dụ: xem phần Thiết lập lệnh dấu gạch chéo để tương tác với người dùng Chat.

Một phương pháp khác là mã hoá thông báo, trích xuất lệnh rồi tham chiếu đến một từ điển để ánh xạ các lệnh đến các hàm của trình xử lý cho từng lệnh.

Giao diện người dùng dựa trên hộp thoại

Các ứng dụng dựa trên hộp thoại phản hồi các sự kiện tương tác với ứng dụng trong Chat bằng cách hiển thị các hộp thoại dựa trên thẻ mà người dùng có thể tương tác với ứng dụng trong Chat, chẳng hạn như điền vào biểu mẫu hoặc yêu cầu hành động.

Mỗi khi người dùng thực thi một hành động trong hộp thoại, một sự kiện tương tác mới sẽ được gửi đến ứng dụng Chat. Ứng dụng này có thể phản hồi bằng cách cập nhật hộp thoại hoặc gửi tin nhắn.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Nhiều quá trình triển khai ứng dụng Chat sử dụng chức năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để xác định nội dung mà người dùng đang yêu cầu. Có nhiều cách để triển khai NLP và bạn có thể chọn triển khai NLP theo ý mình.

Bạn có thể dùng NLP khi triển khai ứng dụng Chat bằng Dialogflow ES hoặc tích hợpDialogflow CX Chat, cho phép tạo nhân viên hỗ trợ ảo cho các cuộc trò chuyện tự động và phản hồi động.

Chủ động gửi yêu cầu tới Chat

Các ứng dụng trong Chat cũng có thể gửi tin nhắn hoặc yêu cầu khác tới Chat mà người dùng không thể tương tác trực tiếp trong Chat. Thay vào đó, các ứng dụng Chat này có thể được kích hoạt (ví dụ: bằng các ứng dụng bên thứ ba hoặc sử dụng lệnh gọi dòng lệnh từ người dùng), nhưng người dùng không thể tương tác trực tiếp với các ứng dụng này trong Chat.

Các ứng dụng không tương tác trong Chat sử dụng API Chat để gửi tin nhắn hoặc các loại yêu cầu khác đến Chat.

Mẫu cuộc trò chuyện

Bạn nên cân nhắc cách bạn muốn ứng dụng Chat tương tác với người dùng. Các phần sau đây mô tả các mẫu cuộc trò chuyện mà ứng dụng Chat của bạn có thể triển khai.

Lệnh gọi và phản hồi (đồng bộ)

Trong mẫu cuộc gọi và phản hồi đồng bộ, ứng dụng Chat sẽ trả lời tin nhắn của người dùng theo cơ sở 1:1. Một tin nhắn của người dùng gửi đến ứng dụng Chat sẽ dẫn đến một phản hồi từ ứng dụng Chat, như minh hoạ trong sơ đồ sau:

Cấu trúc của một thông báo đồng bộ.

Trong sơ đồ trước, người dùng tương tác với ứng dụng Chat có luồng thông tin sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn đồng bộ đến ứng dụng Chat, ví dụ: "Buổi họp tiếp theo của tôi là gì?".
 2. Ứng dụng Chat sẽ gửi tin nhắn đồng bộ cho người dùng, ví dụ: "Dr. Silva lúc 2:30".

Đối với loại mẫu trò chuyện này, bạn có thể triển khai cấu trúc ứng dụng Chat bằng dịch vụ web, Pub/Sub, Apps Script, AppSheet hoặc Dialogflow.

Nhiều phản hồi (không đồng bộ)

Mẫu nhiều phản hồi có thể bao gồm các thông báo đồng bộ và không đồng bộ. Mẫu này có đặc điểm là hoạt động giao tiếp hai chiều giữa người dùng và ứng dụng Chat, trong đó ứng dụng Chat tạo ra số lượng tin nhắn bổ sung bất kỳ, như minh hoạ trong sơ đồ sau:

Cấu trúc của thông báo không đồng bộ.

Trong sơ đồ trước, người dùng tương tác với ứng dụng Chat có luồng thông tin sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn đồng bộ đến ứng dụng Chat – ví dụ: "Giám sát lưu lượng truy cập".
 2. Ứng dụng Chat gửi thông báo đồng bộ cho người dùng để xác nhận yêu cầu (ví dụ: "Đang theo dõi").
 3. Sau đó, ứng dụng Chat gửi một hoặc nhiều thông báo không đồng bộ đến người dùng bằng cách gọi API REST, ví dụ: "Lưu lượng truy cập mới".
 4. Người dùng gửi một tin nhắn đồng bộ bổ sung đến ứng dụng Chat – ví dụ: "Bỏ qua lưu lượng truy cập".
 5. Ứng dụng Chat gửi một thông báo đồng bộ cho người dùng để xác nhận yêu cầu (ví dụ: "Giám sát").

Đối với loại mẫu trò chuyện này, bạn có thể triển khai cấu trúc ứng dụng Chat bằng dịch vụ web, Pub/Sub, Apps Script hoặc AppSheet.

Truy vấn hoặc đăng ký sự kiện (không đồng bộ)

Trong mô hình không đồng bộ dựa trên sự kiện, ứng dụng Chat sẽ nhận các sự kiện bằng cách truy vấn API Chat hoặc tạo một gói thuê bao cho phòng Chat hoặc người dùng bằng API Sự kiện của Google Workspace. Sự kiện thể hiện những thay đổi đối với các tài nguyên của Chat, chẳng hạn như khi một tin nhắn mới được đăng hoặc khi người dùng tham gia một không gian. Các ứng dụng trong Chat dựa trên sự kiện sẽ kiểm tra tải trọng sự kiện để lấy dữ liệu về tài nguyên Chat đã thay đổi, sau đó phản hồi cho phù hợp.

Các ứng dụng trong Chat có thể nhận nhiều loại sự kiện, bao gồm cả sự kiện về không gian, thành viên, tin nhắn và lượt thể hiện cảm xúc. Khi một ứng dụng Chat nhận được một sự kiện bằng cách truy vấn API Chat hoặc thông qua một gói thuê bao đang hoạt động, ứng dụng Chat có thể tuỳ ý tạo số lượng phản hồi không đồng bộ bất kỳ mà ứng dụng này gửi lại cho Chat bằng API Chat.

Bạn có thể sử dụng loại logic này để cập nhật các hệ thống bên ngoài, chẳng hạn như hệ thống quản lý vé hoặc gửi tin nhắn đến phòng Chat một cách không đồng bộ, ví dụ: bằng cách gửi tin nhắn chào mừng khi người dùng mới tham gia phòng Chat.

Sơ đồ sau đây cho thấy ví dụ về một mẫu trò chuyện dựa trên sự kiện:

Cấu trúc của gói thuê bao sự kiện trên Chat

Trong biểu đồ trước, hoạt động tương tác giữa Chat và ứng dụng Chat có luồng thông tin sau đây:

 1. Ứng dụng Chat đăng ký một không gian trong Google Chat.
 2. Không gian mà ứng dụng Chat đăng ký thay đổi.
 3. Ứng dụng Chat gửi một sự kiện đến một chủ đề trong Pub/Sub, đóng vai trò là điểm cuối thông báo cho gói thuê bao. Sự kiện này chứa dữ liệu về những nội dung đã thay đổi trong tài nguyên.
 4. Ứng dụng Chat xử lý thông báo Pub/Sub chứa sự kiện và tiến hành xử lý nếu cần.

Đối với loại mẫu trò chuyện này, bạn có thể triển khai cấu trúc ứng dụng Chat bằng Pub/Sub, một dịch vụ web hoặc Apps Script.

Để tìm hiểu thêm về cách nhận và phản hồi sự kiện, hãy xem bài viết Làm việc với các sự kiện từ các sự kiện trên Google Chat.

Tin nhắn một chiều từ ứng dụng Chat

Tin nhắn một chiều từ mẫu ứng dụng Chat cho phép ứng dụng Chat gửi tin nhắn không đồng bộ vào phòng Chat nhưng không cho phép người dùng tương tác trực tiếp với ứng dụng Chat. Mẫu này không có tính chất trò chuyện hay tương tác, nhưng có thể hữu ích cho những nội dung như báo cáo chuông báo, như minh hoạ trong sơ đồ sau:

Cấu trúc của thông báo một chiều.

Trong biểu đồ trước, một người dùng trong cùng một không gian với ứng dụng Chat có luồng thông tin sau đây:

 • Ứng dụng Chat gửi thông báo không đồng bộ cho người dùng bằng cách gọi API Chat hoặc đăng lên một URL webhook (ví dụ: "Cảnh báo tràn hàng đợi".
 • Ứng dụng Chat sẽ gửi thêm tin nhắn không đồng bộ (không bắt buộc).

Đối với loại mẫu trò chuyện này, bạn có thể triển khai cấu trúc ứng dụng Chat bằng cách sử dụng dịch vụ web, webhook, Apps Script, AppSheet, ứng dụng dòng lệnh hoặc tập lệnh.

Tin nhắn một chiều đến ứng dụng Chat

Tin nhắn một chiều đến mẫu ứng dụng Chat cho phép người dùng nhắn tin cho ứng dụng Chat mà không cần ứng dụng Chat phản hồi trong khi vẫn xử lý yêu cầu. Mặc dù về mặt kỹ thuật, kiến trúc này có thể thực hiện được, nhưng điều này sẽ mang lại trải nghiệm kém cho người dùng và chúng tôi đặc biệt không khuyến khích việc sử dụng mẫu này.