Xử lý các sự kiện trên Google Chat

Trang này giải thích cách các ứng dụng Google Chat có thể nhận và phản hồi các sự kiện trong Google Chat.

Sự kiện trên Google Chat đại diện cho một hoạt động hoặc thay đổi trong Chat, chẳng hạn như tin nhắn mới trong một không gian. Ứng dụng Chat có thể sử dụng các sự kiện để tìm hiểu điều gì đã xảy ra và thực hiện hành động hoặc phản hồi theo cách có ý nghĩa đối với người dùng.

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng sự kiện:

 • Theo dõi và trả lời tin nhắn mới trong một không gian, chẳng hạn như kiểm tra các từ hoặc cụm từ chính.
 • Gửi tin nhắn chào mừng cho người dùng khi họ tham gia không gian để giải thích các nguyên tắc của không gian hoặc chia sẻ mẹo về cách sử dụng hiệu quả ứng dụng Chat.
 • Theo dõi và phân tích hoạt động trong Chat. Ví dụ: để gửi báo cáo hằng tháng về các thành viên mới hoặc tin nhắn nhận được nhiều lượt tương tác hoặc phản hồi nhất.
 • Giao tiếp trên các nền tảng nhắn tin. Ví dụ: người dùng có thể gửi và nhận tin nhắn từ người dùng trên một nền tảng nhắn tin khác mà không cần rời khỏi Chat.

Cách hoạt động của sự kiện

Bất cứ khi nào có điều gì đó xảy ra trong Google Chat, một tài nguyên API của Google Chat sẽ được tạo, cập nhật hoặc xoá. Chat sử dụng các sự kiện để cung cấp thông tin cho ứng dụng Chat về loại hoạt động đã xảy ra và tài nguyên API Chat bị ảnh hưởng.

Ví dụ về cách một tin nhắn đăng lên phòng Google Chat sẽ kích hoạt một sự kiện.
Hình 1. Người dùng đăng tin nhắn trong phòng Chat. Việc này sẽ tạo ra một tài nguyên Message. Sau đó, Chat sẽ tạo một sự kiện chứa dữ liệu về tin nhắn mới.

Chat phân loại sự kiện theo loại. Các loại sự kiện giúp bạn lọc và chỉ nhận loại thông tin bạn cần, đồng thời cho phép bạn xử lý các hoạt động tương tự theo cách tương tự.

Bảng sau đây cho biết mức độ ảnh hưởng của một hoạt động trong Chat đến một tài nguyên API Chat có liên quan và loại sự kiện mà ứng dụng Chat nhận được:

Hoạt động Tài nguyên API Chat Loại sự kiện
Một người dùng đăng tin nhắn trong phòng Chat Tài nguyên Message đã được tạo. Tin nhắn mới
Người dùng sẽ trở thành người quản lý không gian. Tài nguyên Membership đã được cập nhật. Đã cập nhật gói thành viên
Người dùng thể hiện cảm xúc với một tin nhắn. Tài nguyên Reaction đã được tạo. Lượt thể hiện cảm xúc mới
Người dùng rời khỏi không gian. Tài nguyên Membership đã bị xoá. Đã xoá gói thành viên

Nhận sự kiện từ Google Chat

Để nhận sự kiện, ứng dụng Chat có thể thực hiện một trong những việc sau:

 • Đăng ký các sự kiện bằng API Sự kiện của Google Workspace để nhận các sự kiện khi chúng diễn ra.
 • Truy vấn các sự kiện gần đây bằng cách gọi API Chat.

Bảng sau đây giải thích sự khác biệt và lý do truy vấn hoặc đăng ký sự kiện:

Đăng ký nhận thông báo về sự kiện Truy vấn sự kiện
Trường hợp sử dụng
 • Xử lý hoặc phản hồi sự kiện theo thời gian thực.
 • Giám sát hoạt động thành viên của người dùng và khám phá các không gian mới để giám sát.
 • Xử lý hoặc phản hồi sự kiện theo định kỳ hoặc thông qua một điều kiện kích hoạt.
 • Tìm nạp các sự kiện đã bỏ lỡ từ một gói thuê bao (do tình trạng ngừng dịch vụ hoặc gói thuê bao không hoạt động).
API Google Workspace Events API Chat API
Nguồn của sự kiện Không gian và người dùng Chỉ không gian
Sự kiện được hỗ trợ
 • Tin nhắn
 • Hội viên
 • Lượt thể hiện cảm xúc
 • Không gian

Để biết danh sách các loại sự kiện được hỗ trợ, hãy xem phần Các loại sự kiện để tạo gói thuê bao trong tài liệu về API Sự kiện của Google Workspace.
 • Tin nhắn
 • Hội viên
 • Lượt thể hiện cảm xúc
 • Không gian

Để biết danh sách các loại sự kiện được hỗ trợ, hãy xem tài nguyên spaceEvents trong tài liệu tham khảo về API Chat.
Định dạng sự kiện Một thông báo Google Cloud Pub/Sub, được định dạng theo thông số kỹ thuật của CloudEvent. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Cấu trúc của các sự kiện trong Google Workspace. Tài nguyên API Chat ( spaces.spaceEvent)
Dữ liệu sự kiện Chuỗi được mã hoá base64 có hoặc không có dữ liệu tài nguyên. Để biết ví dụ về các tải trọng, hãy xem phần Dữ liệu sự kiện. Tải trọng JSON chứa dữ liệu tài nguyên. Một số loại sự kiện chỉ bao gồm một số trường tài nguyên nhất định. Để biết ví dụ về các tải trọng, hãy xem tài liệu tham khảo.

Ví dụ: Truy vấn hoặc đăng ký sự kiện về thành viên trong một không gian

Trong ví dụ này, ứng dụng Chat muốn nhận thông tin về các thay đổi đối với thành viên của phòng Chat. Trong không gian, hoạt động tư cách thành viên sau đây sẽ diễn ra:

 • Người dùng tham gia không gian, việc này sẽ tạo ra tài nguyên Membership và kích hoạt một sự kiện thành viên mới.
 • Người dùng sẽ trở thành người quản lý không gian, người này sẽ cập nhật tài nguyên Membership cho người dùng và kích hoạt một sự kiện thành viên được cập nhật.
 • Người dùng rời khỏi không gian, thao tác này sẽ xoá tài nguyên Membership của người dùng và kích hoạt một sự kiện đã xoá của thành viên.

Đăng ký nhận thông tin về các sự kiện dành cho hội viên

Để nhận các sự kiện theo thời gian thực, ứng dụng Chat sẽ gọi phương thức subscriptions.create() của API Sự kiện của Google Workspace để đăng ký không gian cho tất cả các loại sự kiện dành cho thành viên. Sau khi tạo gói thuê bao, ứng dụng Chat có thể bắt đầu nhận các sự kiện dành cho thành viên.

Ứng dụng Chat đăng ký sự kiện bằng
   API Sự kiện của Google Workspace.
Hình 2. Ứng dụng Chat sẽ nhận các sự kiện liên quan đến gói thành viên thông qua một gói thuê bao bằng API Sự kiện của Google Workspace.

Trong hình 2, ứng dụng Chat có một gói thuê bao đang hoạt động trong không gian, vì vậy, ứng dụng sẽ nhận được một sự kiện bất cứ khi nào thành viên trong không gian thay đổi. Sau đó, ứng dụng Chat có thể xử lý hoặc phản hồi theo thời gian thực đối với bất kỳ hoạt động nào, chẳng hạn như đăng tin nhắn chào mừng riêng tư cho thành viên đã tham gia không gian.

Để tìm hiểu cách tạo gói thuê bao bằng API Sự kiện của Google Workspace, vui lòng xem tài liệu về API Sự kiện của Google Workspace.

Truy vấn các sự kiện gần đây liên quan đến gói thành viên

Thay vì nhận được các sự kiện liên quan đến gói thành viên khi chúng diễn ra, ứng dụng Chat có thể gọi API Chat để liệt kê các sự kiện gần đây trong không gian có liên quan đến hoạt động của thành viên.

Ứng dụng Chat truy vấn các sự kiện bằng API Chat.
Hình 3. Một ứng dụng trong Chat nhận các sự kiện gần đây của gói thành viên bằng cách truy vấn các sự kiện trong không gian thông qua API Chat.

Trong hình 3, một ứng dụng Chat gọi phương thức API Chat spaces.spaceEvents.list() sau khi đã diễn ra mọi hoạt động liên quan đến gói thành viên và lọc truy vấn để tìm các sự kiện gói thành viên mới, đã cập nhật và đã bị xoá. API Chat trả về danh sách tài nguyên spaceEvent đại diện cho từng thay đổi về gói thành viên. Sau đó, ứng dụng Chat có thể xử lý hoặc trả lời dựa trên hoạt động gần đây, chẳng hạn như đăng tin nhắn hằng tuần kèm theo bản tóm tắt hoạt động của thành viên trong không gian trong 7 ngày qua.

Để truy vấn sự kiện bằng API Chat, hãy xem phần Liệt kê các sự kiện từ một phòng Google Chat.

Các điểm hạn chế

 • Đối với gói thuê bao của người dùng, sự kiện về thành viên mới trong tin nhắn trực tiếp hoặc cuộc trò chuyện nhóm chưa đặt tên (google.workspace.chat.membership.v1.created), chỉ được kích hoạt sau khi tin nhắn đầu tiên được đăng.
 • Để nhận sự kiện dành cho thành viên, người dùng phải là thành viên trực tiếp của không gian. Nếu người dùng được thêm, cập nhật hoặc xoá gián tiếp khỏi một không gian thông qua một nhóm trên Google Groups, thì gói thuê bao đó sẽ không nhận được những sự kiện thành viên đó. Để tìm hiểu cách hoạt động của tư cách thành viên trong nhóm trên Google Groups, hãy xem bài viết Thêm một nhóm trên Google Groups vào không gian.