Tạo dự án

Trước khi có thể gửi yêu cầu đến API hoạt động trên Google Drive, bạn phải thông báo cho Google về ứng dụng của mình và cho phép truy cập vào API đó. Bạn thực hiện việc này bằng cách sử dụng bảng điều khiển Google Cloud để tạo dự án, tập hợp các chế độ cài đặt và thông tin truy cập API được đặt tên.

Thiết lập môi trường

Để bắt đầu sử dụng API Hoạt động trên Drive, bạn phải tạo một dự án trong bảng điều khiển Google Cloud, bật API và tạo thông tin xác thực.

Tạo dự án

Bạn phải có một dự án Google Cloud.

Bật API

Trước khi sử dụng Google API, bạn cần bật các API đó trong dự án Google Cloud. Bạn có thể bật một hoặc nhiều API trong một dự án Google Cloud.
  • Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy bật API Hoạt động của Google Drive.

    Bật API

Tạo thông tin xác thực

Bạn có thể tạo thông tin xác thực bằng mã ứng dụng khách OAuth hoặc tài khoản dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo thông tin xác thực truy cập.