Giới thiệu về Google Drive Activity API

API Hoạt động trên Google Drive bao gồm tài nguyên DriveActivity đại diện cho các thay đổi được thực hiện đối với các đối tượng trong Google Drive của người dùng và phương thức activity.query, cho phép bạn truy xuất thông tin về những thay đổi đó.

Yêu cầu

Ứng dụng yêu cầu dữ liệu hoạt động của người dùng bằng phương thức activity.query. Bạn có thể yêu cầu hoạt động cho một mục cụ thể trên Drive hoặc cho mọi thứ nằm trong một thư mục trên Drive. Đối với một yêu cầu nhất định, bạn có thể chọn hạn chế phản hồi bằng các ràng buộc như phạm vi thời gian hoặc loại thao tác. Bạn cũng có thể chọn tổng hợp hoạt động trong phản hồi. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo yêu cầu trong API Hoạt động trên Drive.

Phản hồi

Phản hồi cho một yêu cầu là danh sách các hoạt động khớp với tham số đã cho, trong đó tài nguyên DriveActivity đại diện cho từng hoạt động:

Nội dung giải thích về Hoạt động trên Drive.

Tài nguyên DriveActivity là một tập hợp các đối tượng Action, mỗi đối tượng này độc lập như một sự kiện. Action bao gồm ActionDetail (chẳng hạn như Create hoặc Edit), Actor (chẳng hạn như User hoặc Administrator), Target (chẳng hạn như DriveItem hoặc Drive) và Timestamp hoặc TimeRange.

Tài nguyên DriveActivity cũng chứa thông tin tóm tắt, chẳng hạn như mỗi ActorTarget từ tất cả các thao tác, Timestamp hoặc TimeRange hợp nhất, và ActionDetail quan trọng nhất hoặc đại diện nhất của Action.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mô hình dữ liệu của API Hoạt động trên Drive.

Chế độ hiển thị nhật ký hoạt động

Một số hoạt động trên Drive có thể không được báo cáo khi bạn sử dụng API này. Việc API Hoạt động trên Drive có báo cáo một thay đổi nhất định đối với một đối tượng hay không tuỳ thuộc vào việc thay đổi đó hoặc thông tin về thay đổi có hiển thị cho người dùng đã xác thực trong ứng dụng của bạn hay không.

Chế độ hiển thị dựa trên các quyền được thiết lập cho đối tượng. Có một số trường hợp khi tệp và thư mục được chia sẻ trong Drive:

  • Nếu tác giả chia sẻ tài liệu, thì không chỉ người tạo mà còn người dùng đã xác thực chia sẻ tài liệu đó sẽ thấy nhật ký hoạt động của tài liệu đó.
  • Nếu một tài liệu được chia sẻ với người dùng rồi chuyển sang chế độ riêng tư, thì người dùng đã xác thực có thể xem tất cả nhật ký hoạt động khi họ có quyền truy cập và các quyền hiện bị giới hạn.
  • Nếu một tài liệu không được chia sẻ với người dùng, thì người dùng đó sẽ không thể xem nhật ký hoạt động.

Bắt đầu

Để khai thác tối đa API Hoạt động trên Drive, trước tiên hãy tích hợp ứng dụng của bạn với API Google Drive. Để bắt đầu sử dụng API Hoạt động trên Drive, hãy tìm hiểu cách tạo dự ánuỷ quyền cho các yêu cầu. Hoặc đi sâu hơn và đọc về các hoạt động trong Tài liệu tham khảo API.