Tổng quan về nhãn

Nhãn là siêu dữ liệu mà bạn xác định để giúp người dùng sắp xếp, tìm và áp dụng chính sách cho các tệp trong Google Drive. API Drive cho phép nhà phát triển áp dụng nhãn cho tệp và thư mục, đặt giá trị của trường nhãn, đọc nhãn và giá trị của trường trên tệp, đồng thời tìm kiếm tệp bằng các thuật ngữ siêu dữ liệu được xác định theo phương pháp phân loại nhãn tuỳ chỉnh.

Nhãn Drive có thể hỗ trợ các quy trình kinh doanh bằng cách đính kèm siêu dữ liệu vào tệp và thư mục. Các cách sử dụng nhãn phổ biến là:

  • Phân loại nội dung để tuân theo chiến lược quản trị thông tin – Tạo nhãn để xác định nội dung nhạy cảm hoặc dữ liệu cần được xử lý đặc biệt. Ví dụ: bạn có thể tạo một nhãn có huy hiệu (nhãn có giá trị tuỳ chọn được mã hoá bằng màu) có tiêu đề "Độ nhạy" với các giá trị là "Bí mật cao nhất", "Bí mật" và "Công khai".

  • Áp dụng chính sách cho các mục trong Drive – Tạo nhãn để quản lý nội dung trên Drive trong suốt vòng đời và đảm bảo nội dung đó tuân thủ các phương pháp lưu giữ hồ sơ của tổ chức. Ví dụ: sử dụng nhãn để quản lý chính sách mất dữ liệu (DLP), theo đó người dùng không thể tải các tệp có nhãn "Độ nhạy" được đặt là "Top Secret".

  • Sắp xếp và tìm tệp – Tạo nhãn để tăng khả năng tìm kiếm nội dung của công ty bạn bằng cách cho phép mọi người trong tổ chức tìm các mục dựa trên nhãn và trường của họ. Ví dụ: áp dụng nhãn "Trạng thái chữ ký" được đặt thành "Đang chờ chữ ký" cho tất cả các hợp đồng đang chờ chữ ký trước một ngày cụ thể. Sau đó, tính năng tìm kiếm trên Drive có thể trả về các hợp đồng này khi ai đó tìm kiếm "đang chờ chữ ký".

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ thường gặp mà nhãn Drive sử dụng:

Nhãn

Siêu dữ liệu có cấu trúc nằm trong một tệp trên Drive. Người dùng Drive có thể chỉ định nhãn và đặt giá trị của trường nhãn cho các tệp. Nhãn bao gồm:

Tên nhãn
Tên tài nguyên của nhãn. Mã nhận dạng nhãn là một phần của Tên nhãn. Tuỳ thuộc vào yêu cầu, tên sẽ có dạng: labels/{id} hoặc labels/{id}@{revisionId}. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sửa đổi nhãn ở bên dưới.
Mã nhãn
Giá trị nhận dạng duy nhất trên toàn cầu của nhãn. Mã nhận dạng là một phần của tên nhãn, nhưng không giống như tên, mã này nhất quán giữa các bản sửa đổi.
Trường

Một thành phần được nhập riêng lẻ, có thể đặt của nhãn. Một nhãn có thể không có hoặc có nhiều trường liên kết. Các trường lựa chọn và người dùng có thể được đặt bằng nhiều giá trị nếu trường đó được định cấu hình bằng ListOptions trong API Nhãn Google Drive.

Loại trường
Loại dữ liệu của giá trị liên kết với trường. Có thể định cấu hình dưới dạng số nguyên, chuỗi ngày, văn bản, người dùng hoặc lựa chọn. Loại đã chọn tác động đến cả giá trị hợp lệ áp dụng cho các mục trên Drive và các tuỳ chọn cụm từ tìm kiếm hiện có.
Cách phân loại nhãn

Người dùng có thể sử dụng các trường nhãn đã định cấu hình để sử dụng tệp trên Drive. Có thể đọc và ghi thông qua API Drive Nhãn. Còn được gọi là giản đồ nhãn.

Sửa đổi nhãn

Một bản sao của nhãn. Bất cứ khi nào một nhãn được tạo, cập nhật, xuất bản hoặc không dùng nữa, bản sửa đổi nhãn sẽ tăng lên.

Bản sửa đổi bản nháp
Số bản sửa đổi của bản nháp hiện tại của nhãn. Bạn có thể thực hiện nhiều nội dung cập nhật cho nhãn, mỗi lần cập nhật sẽ làm tăng số bản sửa đổi nháp mà không ảnh hưởng đến bản sửa đổi đã xuất bản. Khả năng tạo nhãn nháp cho phép bạn kiểm thử nội dung cập nhật về nhãn trước khi phát hành.
Bản sửa đổi đã xuất bản
Số sửa đổi của phiên bản đã phát hành của nhãn. Nhãn đã xuất bản là bản sao nhãn mà người dùng có thể sử dụng.