Tạo lối tắt đến tệp trên Drive

Lối tắt là các tệp liên kết đến các tệp hoặc thư mục khác trên Google Drive. Lối tắt có các đặc điểm sau:

 • Loại MIME application/vnd.google-apps.shortcut. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Các loại MIME được Google Workspace và Google Drive hỗ trợ.

 • ACL cho lối tắt kế thừa ACL của tổ chức mẹ. Không thể thay đổi trực tiếp ACL của lối tắt.

 • targetId trỏ đến tệp hoặc thư mục đích, còn được gọi là "mục tiêu".

 • targetMimeType cho biết loại MIME của mục tiêu. targetMimeType dùng để xác định biểu tượng loại sẽ hiển thị. Loại MIME của mục tiêu sẽ được sao chép vào trường targetMimeType khi lối tắt được tạo.

 • Các trường targetIdtargetMimeType thuộc trường shortcutDetails trong tài nguyên tệp.

 • Mỗi lối tắt chỉ được có một cha mẹ. Nếu cần có tệp lối tắt ở các vị trí khác trong Drive, thì bạn có thể sao chép tệp lối tắt đó sang các vị trí bổ sung.

 • Khi mục tiêu bị xoá hoặc khi người dùng hiện tại mất quyền truy cập vào mục tiêu, khẩu lệnh nhanh của người dùng trỏ đến mục tiêu sẽ bị hỏng.

 • Tiêu đề của lối tắt có thể khác với mục tiêu. Khi một lối tắt được tạo, tiêu đề của mục tiêu sẽ được dùng làm tiêu đề cho lối tắt. Sau khi tạo, bạn có thể thay đổi tiêu đề lối tắt và tiêu đề đích của lối tắt một cách độc lập. Nếu tên của mục tiêu thay đổi, thì các lối tắt đã tạo trước đó sẽ giữ lại tiêu đề cũ.

 • Loại MIME của lối tắt có thể đã lỗi thời. Mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng loại MIME của tệp blob sẽ thay đổi khi bạn tải một bản sửa đổi thuộc một loại khác lên, nhưng mọi lối tắt trỏ đến tệp đã cập nhật đều giữ nguyên loại MIME ban đầu. Ví dụ: Nếu bạn tải một tệp JPG lên Drive, sau đó tải một bản sửa đổi AVI lên, thì Drive sẽ xác định sự thay đổi và cập nhật hình thu nhỏ cho tệp thực tế. Tuy nhiên, lối tắt sẽ tiếp tục có hình thu nhỏ JPG.

 • Trong tính năng Xuất dữ liệu của Tài khoản Google (còn gọi là Google Takeout, lối tắt) được biểu thị dưới dạng tệp dấu trang của Netscape chứa các đường liên kết đến mục tiêu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tìm tệp và thư mục bằng lối tắt trên Google Drive.

Tạo lối tắt

Để tạo lối tắt, hãy đặt loại MIME thành application/vnd.google-apps.shortcut, đặt targetId thành tệp hoặc thư mục mà lối tắt sẽ liên kết đến, rồi gọi files.create để tạo lối tắt.

Các ví dụ sau đây minh hoạ cách tạo lối tắt bằng thư viện ứng dụng:

Python

file_metadata = {
  'name': 'FILE_NAME',
  'mimeType': 'text/plain'
}
file = drive_service.files().create(body=file_metadata, fields='id').execute()
print('File ID: %s' % file.get('id'))
shortcut_metadata = {
   'Name': 'SHORTCUT_NAME',
   'mimeType': 'application/vnd.google-apps.shortcut',
   'shortcutDetails': {
    'targetId': file.get('id')
   }
}
shortcut = drive_service.files().create(body=shortcut_metadata,
                  fields='id,shortcutDetails').execute()
print('File ID: %s, Shortcut Target ID: %s, Shortcut Target MIME type: %s' % (
  shortcut.get('id'),
  shortcut.get('shortcutDetails').get('targetId'),
  shortcut.get('shortcutDetails').get('targetMimeType')))

Node.js

var fileMetadata = {
 'name': 'FILE_NAME',
 'mimeType': 'text/plain'
};
drive.files.create({
 'resource': fileMetadata,
 'fields': 'id'
}, function (err, file) {
 if (err) {
  // Handle error
  console.error(err);
 } else {
  console.log('File Id: ' + file.id);
  shortcutMetadata = {
   'name': 'SHORTCUT_NAME',
   'mimeType': 'application/vnd.google-apps.shortcut'
   'shortcutDetails': {
    'targetId': file.id
   }
  };
  drive.files.create({
   'resource': shortcutMetadata,
   'fields': 'id,name,mimeType,shortcutDetails'
  }, function(err, shortcut) {
   if (err) {
    // Handle error
    console.error(err);
   } else {
    console.log('Shortcut Id: ' + shortcut.id +
          ', Name: ' + shortcut.name +
          ', target Id: ' + shortcut.shortcutDetails.targetId +
          ', target MIME type: ' + shortcut.shortcutDetails.targetMimeType);
   }
  }
 }
});

Thay thế đoạn mã sau:

 • FILE_NAME: tên tệp yêu cầu lối tắt.
 • SHORTCUT_NAME: tên của lối tắt này.

Theo mặc định, lối tắt được tạo trên Drive của tôi của người dùng hiện tại và lối tắt chỉ được tạo cho các tệp hoặc thư mục mà người dùng hiện tại có quyền truy cập.

Tìm lối tắt

Để tìm kiếm lối tắt, hãy sử dụng chuỗi truy vấn q cùng với files.list để lọc các lối tắt cần trả về.

mimeType operator values

Trong trường hợp:

 • query_term là từ khóa hoặc trường để tìm kiếm. Để xem các cụm từ truy vấn có thể dùng để lọc bộ nhớ dùng chung, hãy tham khảo Cụm từ truy vấn tìm kiếm.
 • toán tử chỉ định điều kiện cho cụm từ truy vấn. Để xem toán tử nào bạn có thể sử dụng với mỗi cụm từ truy vấn, hãy tham khảo Toán tử truy vấn.
 • giá trị là các giá trị cụ thể mà bạn muốn dùng để lọc kết quả tìm kiếm.

Ví dụ: chuỗi truy vấn sau đây sẽ lọc nội dung tìm kiếm để trả về tất cả các lối tắt về tệp bảng tính:

q: mimeType='application/vnd.google-apps.shortcut' AND shortcutDetails.targetMimeType='application/vnd.google-apps.spreadsheet'