Method: files.modifyLabels

Sửa đổi tập hợp nhãn được áp dụng cho tệp. Trả về danh sách các nhãn đã được thêm hoặc sửa đổi.

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/modifyLabels

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp chứa nhãn.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của ModifyLabelsRequest.

Nội dung phản hồi

Phản hồi yêu cầu files.modifyLabel. Mục này chỉ chứa các nhãn đã được thêm hoặc cập nhật theo yêu cầu.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "modifiedLabels": [
  {
   object (Label)
  }
 ],
 "kind": string
}
Các trường
modifiedLabels[]

object (Label)

Danh sách nhãn đã được thêm hoặc cập nhật theo yêu cầu.

kind

string

Thông tin này luôn là Drive#modifylabelsResponse

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.

ModifyLabelsRequest

Yêu cầu sửa đổi bộ nhãn trên tệp. Yêu cầu này có thể chứa nhiều nội dung sửa đổi mà tất cả đều thành công hoặc tất cả đều không thành công.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "labelModifications": [
  {
   object (LabelModification)
  }
 ],
 "kind": string
}
Các trường
labelModifications[]

object (LabelModification)

Danh sách nội dung sửa đổi để áp dụng cho các nhãn trên tệp.

kind

string

Thông tin này luôn là drive#modifyLabelRequest.

LabelModification

Nội dung sửa đổi đối với nhãn trên tệp. Bạn có thể sử dụng LabelModify để áp dụng nhãn cho tệp, cập nhật nhãn hiện có trên tệp hoặc xoá nhãn khỏi tệp.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "labelId": string,
 "fieldModifications": [
  {
   object (FieldModification)
  }
 ],
 "removeLabel": boolean,
 "kind": string
}
Các trường
labelId

string

Mã nhãn cần sửa đổi.

fieldModifications[]

object (FieldModification)

Danh sách nội dung sửa đổi cho các trường của nhãn này.

removeLabel

boolean

Nếu đúng, nhãn sẽ bị xoá khỏi tệp.

kind

string

Giá trị này luôn là drive#labelModify.

FieldModification

Sửa đổi trường của một nhãn.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "fieldId": string,
 "kind": string,
 "setDateValues": [
  string
 ],
 "setTextValues": [
  string
 ],
 "setSelectionValues": [
  string
 ],
 "setIntegerValues": [
  string
 ],
 "setUserValues": [
  string
 ],
 "unsetValues": boolean
}
Các trường
fieldId

string

Mã của trường cần sửa đổi.

kind

string

Thuộc tính này luôn là drive#labelFieldModify.

setDateValues[]

string

Thay thế giá trị của trường date bằng các giá trị mới này. Chuỗi phải ở định dạng ngày đầy đủ RFC 3339: YYYY-MM-DD.

setTextValues[]

string

Đặt giá trị của trường text.

setSelectionValues[]

string

Thay thế trường selection bằng các giá trị mới này.

setIntegerValues[]

string (int64 format)

Thay thế giá trị của trường integer bằng các giá trị mới này.

setUserValues[]

string

Thay thế trường user bằng các giá trị mới này. Giá trị phải là địa chỉ email hợp lệ.

unsetValues

boolean

Không đặt giá trị cho trường này.