REST Resource: revisions

Tài nguyên: Bản sửa đổi

Siêu dữ liệu của bản sửa đổi tệp.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như revisions.update) yêu cầu revisionId. Sử dụng phương thức revisions.list để truy xuất mã nhận dạng cho một bản sửa đổi.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "mimeType": string,
 "kind": string,
 "published": boolean,
 "exportLinks": {
  string: string,
  ...
 },
 "keepForever": boolean,
 "md5Checksum": string,
 "modifiedTime": string,
 "publishAuto": boolean,
 "publishedOutsideDomain": boolean,
 "publishedLink": string,
 "size": string,
 "originalFilename": string,
 "lastModifyingUser": {
  object (User)
 }
}
Các trường
id

string

Chỉ có đầu ra. Mã của bản sửa đổi.

mimeType

string

Chỉ có đầu ra. Loại MIME của bản sửa đổi.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Xác định đây là loại tài nguyên. Giá trị: chuỗi cố định "drive#revision".

published

boolean

Liệu bản sửa đổi này có được xuất bản hay không. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp trong Trình chỉnh sửa Tài liệu.

keepForever

boolean

Liệu có giữ lại bản sửa đổi này vĩnh viễn hay không, ngay cả khi không còn là bản sửa đổi giao diện chính. Nếu bạn không đặt chính sách này, bản sửa đổi sẽ tự động bị xoá hoàn toàn sau 30 ngày kể từ khi nội dung mới được tải lên. Bạn có thể đặt tối đa 200 bản sửa đổi cho một tệp.

Trường này chỉ áp dụng cho các tệp có nội dung nhị phân trong Drive.

md5Checksum

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị tổng kiểm MD5 của nội dung bản sửa đổi. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp có nội dung nhị phân trong Drive.

modifiedTime

string

Chỉ có đầu ra. Lần gần đây nhất bản sửa đổi được sửa đổi (ngày-giờ RFC 3339).

publishAuto

boolean

Liệu các bản sửa đổi tiếp theo có được tự động xuất bản lại hay không. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp trong Trình chỉnh sửa Tài liệu.

publishedOutsideDomain

boolean

Bản sửa đổi này có được xuất bản ra bên ngoài miền hay không. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp trong Trình chỉnh sửa Tài liệu.

size

string (int64 format)

Chỉ có đầu ra. Kích thước nội dung của bản sửa đổi tính bằng byte. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp có nội dung nhị phân trong Drive.

originalFilename

string

Chỉ có đầu ra. Tên tệp gốc được dùng để tạo bản sửa đổi này. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp có nội dung nhị phân trong Drive.

lastModifyingUser

object (User)

Chỉ có đầu ra. Người dùng cuối cùng sửa đổi bản sửa đổi này.

Phương thức

delete

Xoá vĩnh viễn một phiên bản tệp.

get

Lấy siêu dữ liệu hoặc nội dung của bản sửa đổi theo mã nhận dạng.

list

Liệt kê các bản sửa đổi của tệp.

update

Cập nhật bản sửa đổi với ngữ nghĩa của bản vá.