Khắc phục sự cố xác thực & uỷ quyền

Trang này mô tả một số vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải liên quan đến quá trình xác thực và uỷ quyền.

This app isn't verified

Nếu màn hình xin phép bằng OAuth cho thấy cảnh báo "Ứng dụng này chưa được xác minh", tức là ứng dụng của bạn đang yêu cầu các phạm vi cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Nếu ứng dụng của bạn dùng phạm vi nhạy cảm thì ứng dụng phải trải qua quy trình xác minh để xoá cảnh báo đó và các giới hạn khác. Trong giai đoạn phát triển, bạn có thể tiếp tục vượt qua cảnh báo này bằng cách chọn Nâng cao > Chuyển đến {Tên dự án} (không an toàn).

File not found error for credentials.json

Khi chạy mã mẫu, bạn có thể nhận được thông báo lỗi "file not found" (không tìm thấy tệp) hoặc "không có tệp như vậy" liên quan đến credentials.json.

Lỗi này xảy ra khi bạn chưa cho phép thông tin đăng nhập của ứng dụng dành cho máy tính. Để tìm hiểu cách tạo thông tin đăng nhập cho ứng dụng dành cho máy tính, hãy chuyển đến phần Tạo thông tin đăng nhập.

Sau khi bạn tạo thông tin đăng nhập, hãy nhớ lưu tệp JSON đã tải xuống dưới dạng credentials.json. Sau đó, di chuyển tệp này vào thư mục đang làm việc.

Token has been expired or revoked

Khi chạy mã mẫu, bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Mã thông báo đã hết hạn" hoặc "Mã thông báo đã bị thu hồi".

Lỗi này xảy ra khi mã truy cập từ Máy chủ uỷ quyền của Google đã hết hạn hoặc đã bị thu hồi. Để biết thông tin về các nguyên nhân có thể xảy ra và cách khắc phục, hãy xem phần Làm mới thời hạn mã thông báo.

Lỗi JavaScript

Sau đây là một số lỗi JavaScript phổ biến.

Error: origin_mismatch

Lỗi này xảy ra trong quy trình uỷ quyền nếu máy chủ lưu trữ và cổng dùng để phân phát trang web không khớp với nguồn gốc JavaScript được phép trên dự án của bạn trên bảng điều khiển Google Cloud. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập một nguồn gốc JavaScript được cấp phép và URL trong trình duyệt của bạn khớp với URL gốc.

idpiframe_initialization_failed: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window'

Lỗi này xảy ra khi cookie của bên thứ ba và bộ nhớ dữ liệu không được bật trong trình duyệt của bạn. Các tuỳ chọn này là bắt buộc theo thư viện Đăng nhập bằng Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết lưu trữ dữ liệu và cookie của bên thứ ba.

idpiframe_initialization_failed: Not a valid origin for the client

Lỗi này xảy ra khi miền đã đăng ký không khớp với miền đang dùng để lưu trữ trang web. Đảm bảo rằng nguồn gốc mà bạn đã đăng ký khớp với URL trong trình duyệt.