Chuyển đổi địa chỉ sang tiếng Anh

Khi sử dụng API xác thực địa chỉ, bạn có thể yêu cầu phản hồi xác thực cũng trả về địa chỉ đã chuyển đổi sang tiếng Anh. Hãy sử dụng tính năng này khi hệ thống của bạn cần cung cấp thông tin địa chỉ bằng các ký tự La-tinh dựa trên tiếng Anh khi nhận được địa chỉ bắt nguồn bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Ví dụ:

 • Công ty của bạn có thể thực hiện các yêu cầu vận chuyển từ khắp nơi trên thế giới và sử dụng các ký tự La-tinh dựa trên tiếng Anh và tiếng Anh để chuẩn hoá tất cả các địa chỉ.
 • Doanh nghiệp của bạn có thể xử lý các lô hàng đến và đi từ một quốc gia sử dụng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của địa chỉ đã cung cấp.

Cách trả lại địa chỉ bằng tiếng Anh

Để yêu cầu xác thực địa chỉ có các thành phần tương đương với tiếng Anh đi kèm, hãy thêm phần sau vào nội dung yêu cầu xác thực:

languageOptions: { returnEnglishLatinAddress: "true" }.

Ví dụ sau đây yêu cầu các thành phần dựa trên tiếng Anh trong khi xác minh địa chỉ đến Bảo tàng Prado:

curl -X POST -d '{
 "regionCode" : ["ES"],
 "addressLines": ["C. de Ruiz de Alarcón, 23, 28014 Madrid, Spain"],
 "languageOptions": {returnEnglishLatinAddress: true}
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
'https://addressvalidation.googleapis.com/v1:validateAddress'

Phản hồi sẽ trả về địa chỉ bằng tiếng Anh trong trường englishLatinAddress. Hãy xem Ví dụ về lượt chuyển đổi địa chỉ bên dưới để biết thông tin chi tiết. Mỗi thành phần của địa chỉ ngôn ngữ địa phương được trả về sẽ được chuyển đổi sang tiếng Anh chính xác nhất có thể. Không thể sử dụng lại địa chỉ đã chuyển đổi làm dữ liệu đầu vào cho API.

Trường englishLatinAddress sử dụng cùng một proto Address (Địa chỉ) như trường address sử dụng, với các ngoại lệ sau:

Cách hoạt động của lượt chuyển đổi địa chỉ

API xác thực địa chỉ áp dụng lệnh chuyển đổi tiếng Anh cho từng thành phần của địa chỉ. Điều này có nghĩa là administrative_area, locality và các thành phần khác của địa chỉ sẽ được xử lý riêng lẻ. Hãy xem AddressComponent trong tài liệu tham khảo để biết danh sách các thành phần địa chỉ.

Sơ đồ dưới đây minh hoạ quy trình chuyển đổi tiếng Anh cho địa chỉ Calle Dueñas, 5, 41003 Sevilla, España.

Các thành phần địa chỉ được dịch, bao gồm Tuyến đường, Quốc gia và Thành phố

Đối với mỗi thành phần được đánh giá cho việc chuyển đổi tiếng Anh, dịch vụ sử dụng quy trình được mô tả trong các phần sau.

Sử dụng tiếng Anh được dịch đầy đủ nếu có thể

Một số thành phần địa chỉ có thể có sẵn phiên bản đã dịch đầy đủ để sử dụng. Ví dụ: quốc gia Tây Ban Nha España sẽ được dịch sang Spain. Trong trường hợp đó, dịch vụ sẽ sử dụng phiên bản tiếng Anh. Trường hợp này thường xảy ra với các thành phần địa chỉ lớn hơn như countryadministrative_area_level_1.

Sử dụng ngôn ngữ bản địa hoá theo ngôn ngữ Latinh nếu không có tiếng Anh

Quá trình Latinh hoá có nghĩa là ngôn ngữ địa phương được chuyển đổi sang chữ viết Latinh thông qua bản chép lời.

 • Nếu ngôn ngữ địa phương của địa chỉ sử dụng bộ ký tự Latinh và không có bộ ký tự tiếng Anh tương đương nào cho thành phần địa chỉ, thì dịch vụ sẽ thay thế các ký tự từ ngôn ngữ địa phương không dựa trên tiếng Anh. Ví dụ: Calle Dueñas trở thành Calle Duenas, trong đó ñ được thay bằng n.
 • Nếu ngôn ngữ địa phương của địa chỉ không sử dụng bộ ký tự Latinh và không có ngôn ngữ tương đương bằng tiếng Anh cho thành phần địa chỉ, thì dịch vụ sẽ sử dụng phiên bản Latinh của ngôn ngữ địa phương (nếu có). Ví dụ: một lượt chuyển đổi tiếng Nhật trả về phiên bản La-tinh của tiếng Nhật. Mọi ký tự không phải tiếng Anh và không phải tiếng La-tinh sẽ được thay thế bằng các ký tự La-tinh dựa trên tiếng Anh. Ví dụ: 3丁目 trở thành 3-chome.
  • Xin lưu ý rằng bản xem trước chưa hỗ trợ tiếng Nhật
 • Nếu không có phiên bản Latinh hoá của ngôn ngữ đó, các thành phần sẽ được trả về bằng ngôn ngữ địa phương.

Thay thế các ký tự La-tinh không bằng tiếng Anh

Mọi ký tự La-tinh không bằng tiếng Anh sẽ được thay thế bằng ký tự tiếng Anh tương đương. Ví dụ: Mỗi ký tự sau đây sẽ được thay bằng ký tự "o": Ð, ò, ó, ô, õ, ö, ø, ō, ́, Lập, ơ, ṍ, ṏ, ṑ, ṓ, ố, o, ố, ở, ở,ỗ, ố, ở, ờ, ở Ví dụ:

Calle de Ruiz de Alarcón trở thành Calle de Ruiz de Alarcon

Ví dụ về lượt chuyển đổi địa chỉ

Ví dụ sau đây cho thấy phản hồi xác thực cho một yêu cầu cho Palacio de las Dueñas ở Tây Ban Nha, với englishLatinAddress được in đậm. Yêu cầu này sử dụng trường returnEnglishLatinAddress trong tham số languageOptions ở đầu vào.

"result": {
 "verdict": {
  "inputGranularity": "PREMISE",
  "validationGranularity": "PREMISE",
  "geocodeGranularity": "PREMISE",
  "addressComplete": true,
  "hasInferredComponents": true
 },
 "address": {
  "formattedAddress": "Calle Dueñas, 5, 41003 Sevilla, España",
  "postalAddress": {
   "regionCode": "ES",
   "languageCode": "es",
   "postalCode": "41003",
   "administrativeArea": "Sevilla",
   "locality": "Sevilla",
   "addressLines": [
    "C. Dueñas, 5"
   ]
  },
  "addressComponents": [
   {
    "componentName": {
     "text": "Calle Dueñas",
     "languageCode": "es"
    },
    "componentType": "route",
    "confirmationLevel": "CONFIRMED"
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "5",
     "languageCode": "es"
    },
    "componentType": "street_number",
    "confirmationLevel": "CONFIRMED"
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "41003"
    },
    "componentType": "postal_code",
    "confirmationLevel": "CONFIRMED"
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "Sevilla",
     "languageCode": "es"
    },
    "componentType": "locality",
    "confirmationLevel": "CONFIRMED"
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "España",
     "languageCode": "es"
    },
    "componentType": "country",
    "confirmationLevel": "CONFIRMED"
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "Sevilla",
     "languageCode": "es"
    },
    "componentType": "administrative_area_level_2",
    "confirmationLevel": "CONFIRMED",
    "inferred": true
   }
  ]
 },
 "geocode": {
  "location": {
   "latitude": 37.394849,
   "longitude": -5.9893604
  },
  "plusCode": {
   "globalCode": "8C9P92V6+W7"
  },
  "bounds": {
   "low": {
    "latitude": 37.3948098,
    "longitude": -5.9894249
   },
   "high": {
    "latitude": 37.3948882,
    "longitude": -5.9893025
   }
  },
  "featureSizeMeters": 7.174035,
  "placeId": "ChIJzRDYbgRsEg0RDDgHlF80UoI",
  "placeTypes": [
   "premise"
  ]
 },
 "metadata": {
  "business": true,
  "residential": false
 },
 "englishLatinAddress": {
  "formattedAddress": "Calle Duenas, 5, 41003 Seville, Spain",
  "postalAddress": {
   "regionCode": "ES",
   "languageCode": "en",
   "postalCode": "41003",
   "administrativeArea": "Seville",
   "locality": "Seville",
   "addressLines": [
    "C. Duenas, 5"
   ]
  },
  "addressComponents": [
   {
    "componentName": {
     "text": "Calle Duenas",
     "languageCode": "es"
    },
    "componentType": "route",
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "5",
     "languageCode": "es"
    },
    "componentType": "street_number",
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "41003"
    },
    "componentType": "postal_code",
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "Seville",
     "languageCode": "en"
    },
    "componentType": "locality",
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "Spain",
     "languageCode": "en"
    },
    "componentType": "country",
   },
   {
    "componentName": {
     "text": "Seville",
     "languageCode": "en"
    },
    "componentType": "administrative_area_level_2",
    "inferred": true
   }
  ]
 }
},
"responseId": "e874d263-7d0d-413f-9213-119a784765ed"