Hãy thử thế hệ tiếp theo của các tính năng Chỉ đường với API Tuyến đường, hiện có sẵn trong Xem trước.

Sử dụng Khoá API với API Đường đi

Các sản phẩm của Google Maps Platform được bảo vệ khỏi việc sử dụng trái phép bằng cách chỉ cho phép các lệnh gọi API cung cấp thông tin xác thực thích hợp. Các thông tin đăng nhập này có dạng khóa API – một chuỗi duy nhất gồm chữ và số liên kết Tài khoản thanh toán Google với dự án của bạn và với API hoặc SDK cụ thể.

Hướng dẫn này trình bày cách tạo, hạn chế và sử dụng khoá API cho Nền tảng Google Maps.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bắt đầu sử dụng API Chỉ đường, bạn cần có một dự án có tài khoản thanh toán và đã bật API Chỉ đường. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Thiết lập trong Cloud Console.

Tạo khoá API

Khoá API là giá trị nhận dạng riêng biệt giúp xác thực các yêu cầu liên quan đến dự án của bạn vì mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API được liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Bảng điều khiển

 1. Truy cập vào trang gt;Thông tin xác thực của Google Maps.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin đăng nhập, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > khoá API.
  Hộp thoại đã tạo khoá API hiển thị khoá API bạn mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khóa API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong Khóa API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi sử dụng trong bản phát hành chính thức.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Hạn chế các khoá API

Bạn rất nên hạn chế khoá API bằng cách chỉ sử dụng các API đó cho những API cần thiết cho ứng dụng. Việc hạn chế khoá API sẽ tăng cường bảo mật cho ứng dụng của bạn bằng cách bảo vệ ứng dụng khỏi các yêu cầu không được đảm bảo. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

Cách hạn chế khoá API:

Bảng điều khiển

 1. Truy cập vào trang gt;Thông tin xác thực của Google Maps.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Chọn khoá API mà bạn muốn đặt hạn chế. Trang thuộc tính khoá API sẽ xuất hiện.
 3. Trong mục Key restrictions (Hạn chế cho khoá), hãy đặt các quy định hạn chế sau:
  • Hạn chế ứng dụng:
   1. Để chấp nhận yêu cầu từ danh sách địa chỉ IP của máy chủ web bạn cung cấp, hãy chọn địa chỉ IP (máy chủ web, dịch vụ chạy ngầm theo thời gian, v.v.) từ danh sách Hạn chế của ứng dụng. Chỉ định một địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 hoặc một mạng con bằng cách sử dụng ký hiệu CIDR (ví dụ: 192.168.0.0/22). Vì yêu cầu dịch vụ web của dịch vụ web kiểm tra và so sánh địa chỉ IP bên ngoài với hạn chế về khoá API, hãy dùng địa chỉ IP công khai của máy chủ.
  • Các hạn chế về API:
   1. Nhấp vào Hạn chế khoá.
   2. Chọn API chỉ đường từ trình đơn thả xuống Chọn API. Nếu API chỉ đường không có trong danh sách, bạn cần bật API đó.
 4. Để hoàn tất các thay đổi, hãy nhấp vào Lưu.

SDK đám mây

Liệt kê các khóa hiện có.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Xóa các quy định hạn chế hiện có đối với khóa hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Đặt các quy định hạn chế mới đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api_target="directions-backend.googleapis.com"
  --allowed-ips="IP_ADDRESS"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Thêm khoá API vào yêu cầu của bạn

Bạn phải nhập một khóa API với mọi yêu cầu Chỉ đường API. Trong ví dụ sau, hãy thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API.

https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=Toronto&destination=Montreal&key=YOUR_API_KEY

Bạn phải có HTTPS cho các yêu cầu sử dụng khóa API.