Bắt đầu

API mã hóa địa lý là một dịch vụ cung cấp giải pháp mã hóa địa lý và đảo ngược địa chỉ.

Mã hóa địa lý là quá trình chuyển đổi địa chỉ (như địa chỉ đường phố) thành tọa độ địa lý (như vĩ độ và kinh độ) mà bạn có thể sử dụng để đặt điểm đánh dấu trên bản đồ hoặc định vị bản đồ.

Mã hóa địa lý ngược là quá trình chuyển đổi toạ độ địa lý thành một địa chỉ người có thể đọc được.

Bạn cũng có thể sử dụng API mã hóa địa lý để tìm địa chỉ cho một mã địa điểm nhất định.

Yêu cầu và phản hồi mẫu

Bạn truy cập API mã hóa địa lý thông qua giao diện HTTP. Sau đây là ví dụ về các yêu cầu mã hóa địa lý và mã hóa địa lý ngược.

Yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý (tìm bằng vĩ độ/kinh độ)

Ví dụ sau đây yêu cầu vĩ độ và kinh độ của "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA" và chỉ định rằng kết quả phải ở định dạng JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

Bạn có thể kiểm tra trang này bằng cách nhập URL vào trình duyệt web (hãy nhớ thay thế YOUR_API_KEY bằng khóa API thực tế của bạn). Phản hồi bao gồm vĩ độ và kinh độ của địa chỉ.

Hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách tạo URL yêu cầu mã hóa địa lýnhững thông số có sẵn cũng như hiểu rõ phản hồi.

Dưới đây là phản hồi mã hóa địa lý mẫu, trong JSON:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "1600",
        "short_name" : "1600",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Amphitheatre Parkway",
        "short_name" : "Amphitheatre Pkwy",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Mountain View",
        "short_name" : "Mountain View",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Clara County",
        "short_name" : "Santa Clara County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "California",
        "short_name" : "CA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "94043",
        "short_name" : "94043",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 37.4267861,
        "lng" : -122.0806032
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 37.4281350802915,
         "lng" : -122.0792542197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 37.4254371197085,
         "lng" : -122.0819521802915
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJtYuu0V25j4ARwu5e4wwRYgE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "CWC8+R3 Mountain View, California, United States",
      "global_code" : "849VCWC8+R3"
     },
     "types" : [ "street_address" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Yêu cầu và phản hồi mã hóa địa lý ngược (tra cứu địa chỉ)

Ví dụ sau đây yêu cầu địa chỉ tương ứng với một vĩ độ/kinh độ nhất định ở Brooklyn, New York, Hoa Kỳ. Lệnh này chỉ định kết quả phải ở định dạng JSON.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452&key=YOUR_API_KEY

Bạn có thể kiểm tra URL này bằng cách nhập URL vào trình duyệt web (hãy nhớ thay thế "YOUR_API_KEY" bằng khóa API thực tế của bạn). Phản hồi bao gồm địa chỉ có thể đọc được đối với vị trí vĩ độ và kinh độ.

Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin về cách tạo URL yêu cầu mã hoá địa lý ngượccác thông số có sẵn hiểu rõ phản hồi.

Dưới đây là phản hồi mã hóa địa lý mẫu, trong JSON:

{
  "plus_code" : {
   "compound_code" : "P27Q+MC New York, NY, USA",
   "global_code" : "87G8P27Q+MC"
  },
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "279",
        "short_name" : "279",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings County",
        "short_name" : "Kings County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "279 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.7142484,
        "lng" : -73.9614103
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.71559738029149,
         "lng" : -73.9600613197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.71289941970849,
         "lng" : -73.96275928029151
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJT2x8Q2BZwokRpBu2jUzX3dE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "P27Q+MC Brooklyn, New York, United States",
      "global_code" : "87G8P27Q+MC"
     },
     "types" : [
      "bakery",
      "cafe",
      "establishment",
      "food",
      "point_of_interest",
      "store"
     ]
   },

  ... Additional results truncated in this example[] ...

  ],
  "status" : "OK"
}

Bắt đầu lập trình bằng thư viện ứng dụng của chúng tôi

Thư viện ứng dụng giúp việc phát triển bằng API dịch vụ web của Google Maps trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp phương thức triển khai gốc, đơn giản của các thao tác phổ biến, chẳng hạn như xác thực, yêu cầu điều tiết và thử lại tự động. API mã hóa địa lý có sẵn trong Ứng dụng Java, Ứng dụng Python, Ứng dụng Go và Ứng dụng Node.js cho các Dịch vụ của Google Maps.

Xác thực, hạn mức, giá và chính sách

Xác thực

Để sử dụng API mã hoá địa lý, trước tiên, bạn phải bật API và lấy thông tin xác thực thích hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu với Nền tảng Google Maps.

Định mức và giá

Xem lại trang sử dụng và thanh toán để biết thông tin chi tiết về hạn mức và giá được đặt cho API mã hóa địa lý.

Chính sách

Việc sử dụng API mã hóa địa lý phải tuân theo chính sách API.

Tìm hiểu thêm

Bạn có thể làm được nhiều việc hơn với API mã hóa địa lý. Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển về API mã hóa địa lý để biết thêm các bản minh họa, ví dụ, thông số có sẵn, mã trạng thái và thông báo lỗi cũng như các thông tin chi tiết khác.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển API mã hóa địa lý mô tả dịch vụ web API mã hóa địa lý. API này dành cho các nhà phát triển trang web và nhà phát triển di động muốn sử dụng dữ liệu mã hóa địa lý trong các bản đồ do một trong những API Nền tảng Google Maps cung cấp.